Jste zde

Expertní doména účastníků panelu

V rámci průzkumu, který probíhal na konci června 2012, byly předloženy k posouzení dva okruhy témat s odlišnou strukturou a zaměřením. První okruh zahrnoval témata uváděná jako prioritní v návrhu Společného strategického rámce Evropské komise (březnová verze) pro budoucí podporu z prostředků ESF v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti. Témata jsou v průzkumu strukturována do čtyř částí:
  1. Podpora zaměstnanosti a mobility pracovní síly
  2. Podpora sociálního začleňování a snižování chudoby
  3. Investice do vzdělávání, rozvoje dovedností a celoživotního učení
  4. Zlepšení institucionální kapacity a zajištění efektivní veřejné správy

Z nich respondenti vybrali ty části, která považovali za odbornou doménou.

V následujících krocích pak označili oblasti, které považovali za prioritní pro budoucí podporu, přičemž každá oblast byla dále strukturována na jednotlivá témata. U každého tématu byla možnost doplnit komentář, zdůvodnění či náměty řešení či jakoukoli další poznámku, kterou respondent považoval za důležitou, včetně návrhu vlastních prioritních témat.

Druhý okruh zahrnoval příklady inovačních přístupů v sociální oblasti (sociálních inovací), které vycházejí z našeho průzkumu tematických priorit v rámci zahraničního expertního panelu. V této části dalších oblastí bylo možné označit inovační témata a opatření, která respondent považuje za významná nebo perspektivní pro budoucí podporu. Opět bylo možné přidat komentáře a náměty k jednotlivým tématům, případně další rozšíření zahrnutých témat.

Celkem byly získány odpovědi od 899 respondentů, z toho 510 odpovědí bylo řádně dokončeno. Výsledky jsou zveřejněny i v podobě interaktivního grafu a ke stažení jako soubor CSV.

Respondenti v první fázi měli zvolit svou expertní doménu/y. Nejvíce respondentů si jako svou expertní doménu zvolilo oblast „Investice do vzdělávání, rozvoje dovedností a celoživotního učení“ (celkem 347 respondentů). Pomyslné druhé místo zaujímala oblast „Podpora zaměstnanosti a mobility pracovní síly“, kterou si vybralo celkem 319 respondentů. Oblast „Podpora sociálního začleňování a snižování chudoby“ byla zastoupena 264 respondenty. Poslední oblastí, ke které se přihlásilo 109 respondentů, byla doména „Zlepšení institucionální kapacity a zajištění efektivní veřejné správy“.

Rozložení respondentů mezi jednotlivé domény znázorňuje následující graf.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 55
Vyjádřete svůj souhlas či nesouhlas s výsledkem (čím více hvězdiček, tím více souhlasíte). Zároveň můžete níže přidat komentář.


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)