Jste zde

Agentura A-P-Z

Probíhající projekt Agentura A-P-Z, který realizuje Liga vozíčkářů ve Znojmě a v Jihlavě, se zaměřuje na podporu osob se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, duševním onemocněním, s civilizačními nemocemi, případně jejich kombinací) při hledání zaměstnání a zároveň na spolupráci a podporu zaměstnavatelů, kteří jsou ochotní osobu se zdravotním postižením zaměstnat. Hlavním cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením prostřednictvím motivačních aktivit, poradenství, rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání, tvorby nových pracovních míst a obsazení stávajících pracovních míst. Podpora zdravotně postižených je zaměřena zejména na intenzivní a dlouhodobou individuální spolupráci s klientem, pracovní asistenci, dále na rozvoj jeho dovedností a na zprostředkování kontaktu se zaměstnavatelem, který nabízí pro daného klienta vhodné pracovní místo. Zaměstnavatelé jsou v rámci projektu podporováni možností čerpat finanční prostředky na mzdové náklady na nového zaměstnance se zdravotním postižením.

Číslo projektu: 
CZ.1.04/2.1.01/63.00144
Příjemce: 
Nositel inovace a klíčoví stakeholdeři a partneři: 

Liga vozíčkářů (realizátor projektu)
Projekt oficiálně bez partnera, nicméně probíhá spolupráce s ÚP, s dalšími NNO v Jihlavě a ve Znojmě, spolupráce s městskými částmi v Jihlavě a ve Znojmě (zejm. se sociálními odbory), spolupráce se zaměstnavateli a potenciálními zaměstnavateli

Aktivity: 

- individuální konzultace a poradenství v souvisejících tématech (invalidní důchody a zaměstnání, pracovní právo, registrace na úřadu práce apod.), pomoc při jednání na úřadech (kapacita v projektu na jednoho pracovníka je maximálně 20 klientů, když někdo z klientů přeruší nebo ukončí spolupráci je kapacita pracovníka doplněna dalším zájemcem),
- podpora při hledání vhodného zaměstnání,
- rekvalifikace: počítačové kurzy,
- pracovní asistence (pomoc se zapracováním) přímo na pracovišti zaměstnavatele,
- spolupráce a poradenství pro zaměstnavatele, zaměstnávání klientů na stávajících pracovních místech,
- podpora tvorby a obsazení nových pracovních míst (projekt finančně podporuje zaměstnavatele při vytváření nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením),
- motivačně-aktivizační workshopy,
- individuální podpora klienta i po nalezení zaměstnání

Program (priorita, osa): 
Doba realizace projektu: 
01.03.201128.02.2013
Rozpočet: 
5 483 732Kč
Geografické vymezení (NUTS II): 
Inovace - kontext, výchozí stav (baseline): 
V minulosti organizace realizovala projekt „Chopím se šance“, v rámci něho dva terénní pracovníci vyjížděli do dalších měst. V rámci tohoto projektu se ukázalo, že je velmi vysoká poptávka od klientů – zejména v Jihlavě a ve Znojmě, ukázalo se proto jako přínosné založit zde stálou pobočku, která bude k dispozici klientům pět dní v týdnu. Dalším důvodem byla i vysoká nezaměstnanost v regionech, vysoký počet uchazečů na pracovníka ÚP, větší počet zdravotně postižených, malý počet organizací zaměřených na tuto problematiku. Liga vozíčkářů realizovala už v minulosti projekty zaměřené na tuto oblast a měla i zkušenosti se všemi aktivitami realizovanými v rámci projektu (od roku 2006 realizovala Liga vozíčkářů projektu Agentura podporovaného zaměstnávání, jenž byl financovaný z ESF, ze kterého byla následně vytvořena sociální služba). Projekt Agentura A-P-Z navázal na tento (osvědčený) přístup a ho přenesl do nových lokalit.
Inovace - smysl a cíle: 
Dlouhodobá intenzivní spolupráce a komunikace s klientem a zaměstnavateli s cílem nalézt klientovi takové zaměstnání, kde bude jeho pracovní pozice dlouhodobě udržitelná a pro zaměstnavatele přínosná.
Inovace - stručný popis principu: 
Projekt oproti standardnímu řešení situace (které poskytuje v daném území Úřad práce) nabízí individuální přístup ke klientům, dlouhodobou a intenzivní podporu a spolupráci s klientem. Přínosem je intenzivnější spolupráce s klientem a větší časová dotace na klienta. Liga vozíčkářů navíc aktivně oslovuje zaměstnavatele s nabídkou spolupráce, je zde snaha o velmi intenzivní spolupráci se zaměstnavateli (oslovení zaměstnavatele, pokud si to klient přeje, zprostředkování informací o pracovním místě, nejenom zprostředkování pracovního místa). Ve srovnání s jinými projekty (jiných organizací) je tento projekt zajímavý také v tom, že dochází v rámci projektu ke kontaktu a spolupráci se zaměstnavateli podle toho, s jakým klientem je pracováno. Na základě zájmu a potřeb klienta je oslovován konkrétní zaměstnavatel (jiné projekty často spolupracují pouze s jedním či dvěma zaměstnavateli). Model spolupráce s více zaměstnavateli je sice pro projekt náročnější, ale na druhou stranu více odpovídá potřebám klientů.
Inovace - Hlavní příjemci, cílové skupiny a zainteresované strany: 
Lidé se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, duševním onemocněním, s civilizačními nemocemi, případně jejich kombinací) z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, kteří chtějí získat zaměstnání. Cílovou skupinu obecně tvoří osoby se zdravotním postižením, a to mentálním, tělesním, duševním, lidé s civilizačními nemocemi, nebo s kombinací, jinak řečeno všechny formy postižení kromě smyslového. Co se týká dalších charakteristik – jde zejména o osoby registrované na ÚP, které pobírají invalidní důchod, často mají nízké vzdělání – základní, maximálně vyučení, v malém procentu maturita či vyšší. Často jde také o osoby, které mají málo praxe, případně mají praxi pouze z jedné firmy, ve které když přišly o místo, tak v důsledku změn na trhu práce i zdravotního postižení nemohou najít novou práci. Častou další charakteristikou je i dlouhodobá nezaměstnanost (někteří i deset a více let), s čímž souvisí ztráta pracovních návyků, ztráta motivace atd. Z hlediska pohlaví jde častěji o ženy (cca 60 %). Zaměstnavatelé z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, kteří mají zájem zaměstnat pracovníky se zdravotním postižením.
Inovace - Přidaná hodnota a podstata: 
Individuální přístup ke klientům má za cíl nejen pomoci jim najít a zprostředkovat zaměstnání, ale často i změnit celkový přístup klienta. „Na začátku spolupráce často zaznívá to, že (klienti) očekávají, že organizace má určité kontakty na zaměstnavatele, což by jim mohlo pomoci práci najít. Organizace se ale zejména snaží klienty vést k tomu, aby si uvědomili, co chtějí dělat, co mohou dělat, jak udělat dobrý dojem. Je zde snaha naučit přemýšlet klienty „očima zaměstnavatelů“ a vidět v dané situaci pozitiva“. Individuální podpora klienta i po nalezení zaměstnání může hrát klíčovou roli pro udržitelnost zaměstnání a předcházení konfliktů, resp. jejich včasné řešení. „To, že klient si najde práci, neznamená, že je nutné (s námi) přerušit spolupráci. Mnohdy mohou vyvstat nějaké otázky ze strany klientů atd. Většinou to probíhá tak, že po měsíci se pracovník staví za klientem v zaměstnání po dohodě se zaměstnavatelem, a zjistí, zda nejsou nějaké problémy. Občas je přínosem i to, že si obě strany potvrdí, že jsou se situací spokojeni“.
Charakteristika - Podněty a inspirace: 
Podněty a inspirace byly ovlivněny zejména zkušenostmi z jiných aktivit a projektů organizace.
Charakteristika - Návrhy a nápady: 
Postup při tvorbě projektu byl ovlivněn zkušenostmi organizace, potřebami klientů, ale i vymezením výzvy. Cílové skupiny měly vliv částečně na podobu projektu (zkušenosti organizace po čem je ze strany klientů poptávka). Vývoj podoby projektu byl dlouhodobý, přístup a koncept se formovaly cca dva roky před začátkem projektu, nevznikl těsně před jeho podáváním.
Charakteristika - Potřebnost: 
Tradiční současné řešení problému (ze strany ÚP) je nedostatečně v tom, že dochází ke ztrátě motivace klientů. Projekt poskytuje jednou týdně individuální konzultaci, klienti se učí nové věci, navazují nové sociální kontakty. Spolupráce je celkově mnohem aktivnější, což je přínosné. Sociální kontakty a sdílení zkušeností a informací je také přínosem. Pro některé klienty představuje projekt i prvek osamostatnění.
Charakteristika - Komplexnost: 
Projekt je komplexní. V ideální variantě by bylo vhodné poskytnout klientům větší spektrum rekvalifikačních kurzů, v nabídce jsou pouze počítačové kurzy. Pro některé klienty by byla potřeba i podpora psychologa, což v projektu v současnosti není.
Charakteristika - Novost: 
Novost se projevuje zejména v přenosu určité služby na území, kde daná služba není. V Jihlavě se pouze jedna organizace věnuje podobné problematice, ve Znojmě je organizací s podobným záběrem více, ale není jich dostatek. Ostatní služby, které jsou zde poskytovány, jsou většinou zaměřeny na jiné oblasti (sebeobsluha, volnočasové aktivity).
Charakteristika - Zlepšení: 
Úspěšnost nalezení zaměstnání pro klienty je vyšší než u standardních služeb. Pozitivně lze hodnotit i vyšší aktivitu a motivovanost klientů.
Charakteristika - Proces: 
Průběh projektu je otevřený (v rámci projektu byly podány celkem čtyři žádosti o podstatnou změnu, např. organizace ušetřila na nákladech za pronájem kanceláří a za další položky, měla tedy snahu převést tyto zdroje na otevření dalšího počítačového kurzu a nová pracovní místa, tj. zohlednit identifikované potřeby). Jako problém se ale někdy ukazuje proces schvalování podstatné změny (od nápadu něco změnit do schválení změny uplynou tři měsíce a v dané situaci už může být situace jiná). V rámci aktivit projektu hraje klíčovou roli spolupráce se zaměstnavateli a klienty, zejména zohlednění potřeb a požadavků obou stran. Sociální kontakty a sdílení zkušeností a informací mezi klienty (zejména ve vazbě na kurzy) je vnímáno cílovou skupinou jako pozitivní.
Charakteristika - Cílové skupiny: 
Cílové skupiny jsou v projektu zapojeny aktivně (individuální kurzy a poradenství, individuální přístup při hledání zaměstnání atd.). S motivací cílových skupin k zapojení do projektu nemá organizace problémy.
Charakteristika - Partnerství: 
Oficiálně projekt nemá partnera, přesto ale organizace spolupracuje v rámci projektu s řadou subjektů: Spolupráce s ÚP – pozitivní hodnocení, jediným problémem je změna struktury ÚP (nebylo možné některé aktivity naplánovat dopředu). Ale ze strany ÚP je velká míra ochoty ke spolupráci. Spolupráce s jinými NNO – částečně spolupráce „přes cílové skupiny“ (doporučení jiné organizace, nebo naopak klient se dostane do projektu díky jiné NNO). Ve Znojmě spolupráce s jinými NNO v rámci komunitního plánování. V Jihlavě je kontakt s jinými NNO nepravidelný (chybí prvek komunitního plánování jako ve Znojmě). Na druhou stranu v Jihlavě se stává častěji, že klient přijde z jiné NNO (vztahy s jinými NNO lze tedy hodnotit pozitivně, pouze zde není prvek „společného setkávání se“). Spolupráce se zaměstnavateli – podařilo se navázat spolupráci cca s deseti firmami. V průběhu projektu se ukázalo, že vhodnějším způsobem je oslovovat firmu už s konkrétním klientem (jeho potřebami, CV atd.). „Nejvhodnější je, když si inzerát najde klient sám. Tento způsob se rozhodně osvědčil, řada zaměstnavatelů je už alergická na projekty EU, proto je nemá cenu oslovovat s obecnými informacemi o projektu, ale spíše s konkrétní nabídkou zaměstnance, kterému je možné (díky projektu) hradit mzdové náklady“. Spolupráce s Jihomoravským krajem – registrace činnosti organizace jako sociální služby. Spolupráce s městskými částmi v Jihlavě a ve Znojmě, sociálními odbory, vedlejšími obcemi – jednání o celkové koncepci, potenciální zaměstnavatelé. Do budoucna bude pravděpodobně nutné vtáhnout do spolupodílení se na podpoře obce.
Charakteristika - Zprostředkující subjekt: 
Organizace v rámci projektu intenzivně spolupracuje zejména s kontaktními pracovišti ÚP. Zároveň je Liga vozíčkářů je členem různých asociací (např. Asociace poskytovatelů sociálních služeb, www.apsscr.cz).
Charakteristika - Praxe: 
Projekt představuje samotnou realizaci (pilotně ověřeno v jiných lokalitách, jde o zavedení funkční služby do nové lokality).
Charakteristika - Šíření: 
Zejména horizontální šíření výstupů mezi veřejnost, další organizace a cílovou skupinu, vertikální způsob šíření není primárně cílem organizace.
Charakteristika - Udržitelnost: 
Cílem je registrovat dané služby jako sociální službu (typ sociální rehabilitace), stejně jako je tomu v Brně. Udržitelnost a rozsah aktivit bude závislý na schopnosti získat potřebné finanční prostředky - Liga vozíčkářů provádí fundraising, zdá se však, že to nepokryje nutné náklady. Je otázkou, zda se do budoucna podaří udržet rekvalifikační kurzy, nebo „jen“ individuální poradenství. V budoucnu nebude možné hradit mzdové příspěvky zaměstnavatelům, nicméně tuto možnost mají ÚP. Dopady projektu (udržitelnost pracovního místa) se liší. Klíčovou překážkou se může ukázat okamžik, kdy dojde k ukončení dotace pracovního místa – např. pokud je zaměstnavatel příspěvková organizace města, která nemá možnost financovat pracovní místo po skončení této dotace. Jiní zaměstnavatelé se ale na organizaci obrací opakovaně (mají dobrou zkušenost).
Charakteristika - Iniciace: 
Je možná inspirace (pro jiné organizace). V nepřímé návaznosti na projekt (identifikace potřeb cílové skupiny) byl podán další projekt (který je už v realizaci) zahrnující kurz právního minima a kurz komunikace se zaměstnavatelem.
Charakteristika - Evaluace: 
Po každém workshopu je rozdán klientům zpětnovazební dotazník (otevřené otázky), dále probíhají individuální rozhovory. Stejný průběh i u dalších aktivit (rekvalifikační kurz, individuální konzultace). Na základě zpětné vazby probíhají změny (ne v rámci tohoto projektu, ale např. v rámci jiných projektů – např. když byla identifikována potřeba dalších kurzů, tak byla rozšířena jejich nabídka). Většina reakcí klientů je velmi pozitivních (i např. v důsledku toho, že klienti nemají jinou zkušenost). Probíhají dále revize individuálních plánů, dochází ke zhodnocení spolupráce. Dále je úspěšnost sledována a prokazována kvantitativně (počet zaměstnaných klientů, počet podpořených klientů, počet vytvořených pracovních míst, počet úspěšných absolventů rekvalifikace apod.).
Charakteristika - Rizika: 
Zpočátku byly obavy, jak budou reagovat zaměstnavatelé, ale ukázalo se, že je možné zaměstnavatele motivovat. Určité obavy byly i z reakcí jiných NNO (s ohledem na založení organizace v „jejich“ lokalitě). Určité riziko je udržitelnost (viz výše). Zároveň se ukazuje, že projekt sice nyní probíhá v určité kvalitě a rozsahu aktivit, ale po jeho skončení se patrně nepodaří všechny aktivity udržet, tj. zachovat projekt jako celek (bude třeba dílčí aktivity s ohledem na jejich nákladnost vynechat).
Charakteristika - Fáze: 
Jednotlivé aktivity jsou v rámci projektu vyhodnocovány, pokud je to možné, požadované změny jsou zapracovány v rámci projektu - prostřednictvím podstatných změn projektu, nepodstatných změn projektu i prostřednictvím drobných úprav (obohacení náplně motivačně-aktivizačního workshopu, změna způsobu oslovování zaměstnavatelů apod.)
Charakteristika - Prostředí: 
Zpětná vazba od ostatních aktérů – pozitivní zpětná vazba od cílových skupin, zaměstnavatelů, jiných NNO, ÚP. Od měst je zpětná vazba také velmi pozitivní – organizace byla přizvána do komunitního plánování (oficiální potvrzení od měst, že se s činností organizace do budoucna počítá). Informace o přístupu veřejnosti organizace nesleduje.
Charakteristika - Pojetí: 
Územní přenos inovace - služby, které jsou otestovány v Brně, je snaha využít v jiném prostředí. Snaha spolupracovat s dalšími organizacemi.
Cyklus inovace - Vstupní analýza a vstupní podmínky, hlavní důvody realizace: 
Územní přenos inovace
Cyklus inovace - Původní plán, řízení projektu a jeho vyhodnocení: 
V projektu došlo pouze k dílčím změnám (převedení části financí do jiné aktivity, konkrétně navýšení počtu realizovaných rekvalifikací, navýšení počtu obsazených stávajících míst díky úsporám při hospodárné realizaci projektu atd.).
Cyklus inovace - Partnerství: 
Formálně bez partnerů. V průběhu klíčová role ÚP a zaměstnavatelů.
Mainstreaming - Popis použitých přístupů: 
Šíření výstupů probíhá zejména horizontálně (informace o projektu a jeho hlavní principy) hlavně mezi veřejnost, zaměstnavatele a cílovou skupinu. Není zde primární cíl účastnit se nějakým způsobem transformace sociálních služeb a prosazovat tyto principy do širšího měřítka (i když nepravidelně toto informování probíhá v rámci odborných konferencí či seminářů).
Mainstreaming - Shrnutí poučení a dobrých zkušeností: 
Pozitivně se osvědčila zejména spolupráce s ÚP, na kterou by bylo možné navazovat i při pokračování aktivit po skončení projektu. Jako klíčovou lze hodnotit zejména efektivní spolupráci se zaměstnavateli.
Mainstreaming - Udržitelnost a současný stav: 
Udržitelnost aktivit závisí na finančních prostředcích, které budou k dispozici. 10. 7. 2012 byla byly aktivity projektu registrovány jako sociální služba. Vhodné by bylo rovněž pokračovat ve spolupráci se zaměstnavateli a ÚP (možnost využití hrazení mzdových nákladů) – podrobněji viz výše.
Dopady - Dosažené výstupy, výsledky a dopady: 
Výstupy projektu (do současné chvíle) jsou: - Do současné chvíle úspěšně dokončilo rekvalifikační kurz Základy obsluhy osobního počítače více jak 40 osob se zdravotním postižením. - Přes 70 osob se zdravotním postižením úspěšně dokončilo spolupráci s pracovními konzultanty, kteří během spolupráce nalezli zaměstnání nebo se naučili dostatek dovedností a získali dostatek podpory, aby se dále o úspěch pokoušeli samostatně, dalších cca 40 klientů dále spolupracuje. - 35 osob se zdravotním postižením bylo zaměstnáno, z nich 16 na nových a 19 na stávajících pracovních místech a dalších 15 klientů nalezlo zaměstnání na otevřeném trhu práce (u zaměstnavatelů bez příspěvků na mzdové náklady) . Dalšími výsledky jsou: - aktivizace osob se zdravotním postižením, - rozvoj funkční gramotnosti osob se zdravotním postižením, vč. počítačové, nutné pro hledání, získání a udržení zaměstnání, - obohacení sítě služeb zaměřených na návrat osob se zdravotním postižením na trh práce v lokalitách, kde tato síť služeb je malá i přes velkou poptávku osob se zdravotním postižením - navázání spolupráce s několika zaměstnavateli (dm drogerie markt, AmRest, Šikulové, EGSTON SYSTEM ELECTRONIC, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Základní škola a Mateřská škola Větrný Jeníkov, Kavárna Tři růže, Centrum sociálních služeb Znojmo, Jihomoravské muzeum ve Znojmě ad.). - zvýšení informovanosti institucí, zaměstnavatelů a potažmo i veřejnosti o životě se zdravotním postižením, zejm. v oblasti pracovního uplatnění s důrazem na možnosti účasti osob se zdravotním postižením v běžné společnosti
Dopady - Hodnocení z pozice různých stakeholderů: 
Hodnocení projektu ze strany ostatních aktérů je velmi pozitivní.
Dopady - Poučení: 
Intenzivní spolupráce s dalšími zainteresovanými aktéry je pro projekt přínosem, zejména se ukazuje jako klíčová pro jeho udržitelnost.
Zdroje: 

informace o projektu na http://www.esfcr.cz/projekty/agentura-a-p-z , informace z databáze http://esfdb.esfcr.cz/modules/marwel/index.php?article=3457, informace z databáze MONIT , informace z rozhovoru, webové stránky o projektu: http://www.ligavozic.cz/?akce=302

Doporučené odkazy: 

webové stránky o projektu: http://www.ligavozic.cz/?akce=302

Související projekty: 

Další projekty Ligy vozíčkářů, zejména: http://www.ligavozic.cz/?akce=233

Jména osob a institucí: 
Tomáš Ergens, Liga vozíčkářů
Doporučení ze strany příjemce: 

Umožnit větší flexibilitu příjemcům podpory při realizaci projektů.


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)