Jste zde

Alternativní jídelna v centru Chrudimi - Kruh zdraví

Jedná se o jídelnu, která nabízí alternativu stravování v souladu se zdravým život-ním stylem. Celý projekt měl za úkol vytvořit prostor - Kruh zdraví, jehož základem je výroba jídel z kvalitních, čerstvých surovin bez chemických přísad. Pracovní kolektiv jídelny byl vytvořen z převážné části osobami z cílové skupiny osoby se zdravotním postižením a osobami se zkušeností se závislostí na návykových látkách. Všechny aktivity projektu byly zaměřeny ke zvyšování kvality života zaměstnanců této sociální firmy a zároveň všech klientů našich stravovacích služeb.

Číslo projektu: 
CZ.1.04/3.1.06/30.00138
Nositel inovace a klíčoví stakeholdeři a partneři: 

Ing. Dana Marečková

(projekt nemá partnera)

Aktivity: 

Cílem tohoto projektu je provoz alternativní výrobny a jídelny v Chrudimi. Projekt zahrnuje: - vybudování samostatně fungující provozovny - alternativní jídelny s cílem dlouhodobého ekonomického, sociálního a environmentálního rozvoje
- vybudování kvalitní pracoviště s trvalým profesionálním pracovním týmem, ve kterém najdou dlouhodobou pracovní příležitost osoby se zdravotním postižením a osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách; - přiblížit lidem principy zdravého životního stylu, jehož základem jsou správné stravovací návyky.
Základem této provozovny je také poradenské místo. Obsahuje motivační program prostřednictvím práce asistentů na základě individuálního přístupu a podle společně vypracovaného plánu. Clem je i aktivní zapojení do volnočasových aktivit, které jsou organizovány v rámci Kruhu zdraví -prostor pro setkávání a společné trávení volného času zdravých lidí a lidí zdravotně či sociálně handicapovaných.

Program (priorita, osa): 
Doba realizace projektu: 
01.04.201131.03.2013
Rozpočet: 
4 889 284Kč
Geografické vymezení (NUTS II): 
Inovace - kontext, výchozí stav (baseline): 
V místě neexistence obdobného podniku (jídelna zaměřená na zdravé stravování a zdravý životní styl). Vysoké zastoupení cílových skupin projektu v evidenci ÚP a narůstání jejich počtu.
Inovace - smysl a cíle: 
Propojení zdravého životního stylu a stravování s potřebami cílové skupiny (tj. získání pracovního místa).
Inovace - stručný popis principu: 
Cílem je vybudování samostatně fungující provozovny s trvalým profesionálním pracovním týmem, ve kterém najdou dlouhodobou pracovní příležitost osoby se zdravotním postižením a osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách – v kombinaci s propagací principů zdravého životního stylu. V rámci projektu hrají nezbytnou roli i motivační program a komplexní individuální přístup k zaměstnancům.
Inovace - Hlavní příjemci, cílové skupiny a zainteresované strany: 
Osoby se zdravotním postižením, osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách
Inovace - Přidaná hodnota a podstata: 
Pro danou lokalitu je samotné vytvoření sociálního podniku inovativní, stejně tak v dané lokalitě neexistovala obdobná podnikatelská aktivita. Jde tedy o synergii mezi potřebami trhu práce v dané lokalitě a identifikovaným bílým místem na trhu.
Charakteristika - Podněty a inspirace: 
Klíčový byl vliv realizátorky projektu, která zúročila své znalosti s oblastí zdravého životního stylu a stra-vování a dokázala je spojit s principy sociálního pod-nikání, který je jí osobně blízký. Příprava a realizace projektu byla tedy vedena osobním „posláním“, přičemž realizátorka maximálně využila znalost prostředí, kontakty v místě i sít organizací, které se zabývají prací s cílovými skupinami projektu, protože sama v dané oblasti nebyla expertem.
Charakteristika - Návrhy a nápady: 
Základem byl osobní zájem a znalost oblasti zdravého životního stylu, který nabýval konkrétní podobu na základě konzultací a seznamování se s problematikou sociálních služeb a práce s cílovými skupina. Maximálně tedy byla zúročena zpětná vazba.
Charakteristika - Potřebnost: 
V místě neexistence obdobného podniku (jídelna zaměřená na zdravé stravování a zdravý životní styl), zároveň vysoké zastoupení cílových skupin projektu v evidenci ÚP a narůstání jejich počtu. Oba aspekty lze vnímat jako společensky rozpoznané problémy.
Charakteristika - Komplexnost: 
Projekt je komplexní. Zahrnuje jak komplexní práci se zaměstnanci (individuální přístup a plánování, zaměření i na volnočasové aktivity a aktivity Kruhu zdraví jako celku, tj. budování „komunity“ a firemní kultury), tak se snaží řešit problém veřejnosti podporou zdravého životního stylu a poradenstvím v této oblasti.
Charakteristika - Novost: 
Novost je jak na úrovni územním (v místě ani širším okolí neexistují takto komplexní iniciativy/projekty), tak v propojení cílových skupin s „obecně prospěšným jednáním“ (zdravým životním stylem). Provoz jako takový (jídelna) je dalším novým prvkem, častěji jsou obdobné iniciativy navázány na kavárny s omezenou nebo žádnou výrobní kapacitou.
Charakteristika - Zlepšení: 
Propojení zdravého životního stylu a stravování s potřebami cílové skupiny (tj. získání pracovního místa). Přitom by realizace projektu mohla být provedena i bez zapojení CS, tj. na čistě komerční bázi.
Charakteristika - Proces: 
Maximální osobní nasazení realizátorky vycházelo v první fázi z nutnosti (před začátkem projektu a z vlastních finančních zdrojů) realizovat investice do provozovny. Zde byly opět zúročeny vazby na experty z oboru při designu provozu. Následně byly procesy maximálně otevřené s ohledem na nutnost učit se (jako tým) jak nejefektivněji zvládat řízení provozu (od logistiky po výrobu). Zároveň byly flexibilně řešeny problémy ve vazbě na dílčí zaměstnance, jejich dovednosti, individuální plány rozvoje apod. Postupy byly vždy kreativní a max. angažované.
Charakteristika - Cílové skupiny: 
Projekt je maximálně otevřený a flexibilní, přizpůsobuje se možnostem a profilu zaměstnanců v mezích zachování výkonnosti; umožnil zapojit se (byť i jen krátkodobě) téměř každému z cílové skupiny, kdo projevil zájem, aby dostal příležitost. Se zaměstnanci bylo ale vždy pracováno s ohledem na vytvořený individuální plán a požadavky provozu – „nejsme sociální služba, jsme sociální podnik“. Flexibilita vedla i kvůli zmíněné otevřenosti ke značné fluktuaci zaměstnanců, nicméně postupně vykrystalizoval pevný tým. Zapojení CS do všech aktivit Kruhu zdraví.
Charakteristika - Partnerství: 
Projekt nemá partnera, nicméně je napojen na řadu stakeholderů (již od fáze přípravy projektu). Získal si také mediální pozornost.
Charakteristika - Zprostředkující subjekt: 
Žádné
Charakteristika - Praxe: 
Plně realizován v praxi.
Charakteristika - Šíření: 
Způsob šíření je založen zejména na reklamě a marketingu, a to i vzhledem ke specifické oblasti působení (jídelna, podávání obědů, zdravé jídlo). Používány byly jak standardní postupy (letáky), tak zapojení do kulturního dění a masivní propagaci formou prodeje na akcích (v návaznosti na iniciativu Zelené město s Agenda 21), čímž se dostali do povědomí a zapojili se do dalších projektů (např. ekologicky zaměřených). Dále probíhá šíření na bázi neformální komunikace s řadou organizací i s městem.
Charakteristika - Udržitelnost: 
Projekt lze hodnotit jako udržitelný. Tým a organizace práce se stabilizovaly, poptávka de facto převyšuje nabídku, uvažovalo se o rozšíření do dalších míst, případně zahrnutí do aktivit i produkci vlastních (bio) surovin, což by snížilo závislost na dodavatelích. Podařilo se navázat spolupráci a zapojit se do dalších projektů.
Charakteristika - Iniciace: 
Projekt upozornil na téma zdravého životního stylu a díky nabídce dále otevřel toto téma široké veřejnosti na místní i regionální úrovni. Propojení s ekologickými aktivitami je nová rovina, která nebyla a priori předem reflektována. Vazba na kulturní dění v místě je dalším typem aktivit, ve které byly využity existující prostory v souladu s původním záměrem, ale získaly vlastní nasměrování.
Charakteristika - Evaluace: 
Na úrovni projektu evaluace standardní, práce se zpětnou vazbou na úrovni zaměstnanců intenzivní, a to zejména ve fázi konsolidace týmu.
Charakteristika - Rizika: 
Mezi identifikovaná rizika patřil 1) realizační tým a personální obsazení provozovny, tj. schopnost práce s cílovými skupinami, nalezení vhodných zájemců a jejich udržení; 2) samotná poptávka po produktech a službách; a 3) riziko spojené s náklady (a to jak na úrovni aktivit projektu, tak náklady provozu).
Charakteristika - Fáze: 
Projekt umožňuje etapizaci, kromě fáze úvodní (příprava prostor), která byla realizována před spuštěním projektu, šlo zejména o konsolidaci týmu, a organizační a procesní nastavení. Samostatně lze fázovat propagační aktivity ve vazbě na návštěvnost, obrat a doprovodné akce.
Charakteristika - Prostředí: 
Přijetí bylo velmi vstřícné, a to i s ohledem na konzultace s relevantními stakeholdery před spuštěním projektu a zohlednění jejich zpětné vazby. Navíc jde propojení bílého místa na trhu (zdravá výživa) s prospěšnou činností, což bylo rozpoznáno a dále oceněno, což dokazují i oslovení s nabídkou zapojení do dalších projektů a aktivit.
Charakteristika - Pojetí: 
Příjemce si je vědom inovativnosti projektu. Nejde ale o stěžejní prvek, který by byl dále vědomě rozvíjen, jde spíše o kreativní, flexibilní a otevřené řešení projektu.
Cyklus inovace - Vstupní analýza a vstupní podmínky, hlavní důvody realizace: 
V místě neexistence obdobného podniku (jídelna zaměřená na zdravé stravování a zdravý životní styl). Vysoké zastoupení cílových skupin projektu v evidenci ÚP a narůstání jejich počtu. Iniciováno na základě osobního „posláním“ realizátorky.
Cyklus inovace - Původní plán, řízení projektu a jeho vyhodnocení: 
V projektu nedošlo k výrazným změnám. V průběhu projektu nicméně došlo k problémům s financováním (zdržení odsouhlasení monitorovacích zpráv) – to bylo ale ve výsledku vnímáno jako „zkouška“, tj. převedeno do pozitivní role.
Cyklus inovace - Partnerství: 
Pouze neformální kooperace s dalšími lokálními a regionálními aktéry. Postupně zapojování i do formálních uskupení v návaznosti na samotné aktivity.
Mainstreaming - Popis použitých přístupů: 
Spolupráce v rámci neformálního uskupení, orientace na zasažení co nejširšího spektra institucí, resp. osob, a to díky portfoliu různých aktivit (propagační, kulturní, vzdělávací i čistě komerční – např. prodej výrobků v rámci akcí a jeho propojení s propagací a šířením povědomí).
Mainstreaming - Shrnutí poučení a dobrých zkušeností: 
Osobní nasazení a vědomí „poslání“, které se přeneslo i do prostředí firmy.
Mainstreaming - Udržitelnost a současný stav: 
Projekt lze hodnotit jako udržitelný s potenciálem růstu a rozšíření.
Dopady - Dosažené výstupy, výsledky a dopady: 
Kromě vytvoření fungujícího sociálního podniku a zaměstnání osob z cílových skupin jde zejména o změnu klimatu a zvýšení povědomí o zdravém životním stylu na místní úrovni.
Dopady - Hodnocení z pozice různých stakeholderů: 
Projekt je hodnocen velmi pozitivně zejména z hlediska cílové skupiny, a to s ohledem na získání práce a/nebo krátkodobější pracovní příležitosti. Pozitivně je ale hodnocen i s ohledem na změny, které vyvolal v oblasti povědomí o zdravém životním stylu (awareness) a v návaznosti na komunitní charakter činnosti.
Dopady - Poučení: 
---
Zdroje: 
Související projekty: 

Spolupráce s městem a např. s Ekocentrem v rámci Osvěty ve stravování pro MŠ a ZŠ

Jména osob a institucí: 
Ing. Dana Marečková


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)