Jste zde

Beskydy pro všechny

Projekt Beskydy pro všechny byl realizován organizací KAZUIST, spol. s r.o. ve spolupráci s řadou dalších partnerů (celkem dalších deset organizací v rámci ČR a čtyři zahraniční partneři).
Cílem projektu byla podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a jejich spoluprá-ce, se zvláštním zřetelem na oblast sociálního cestovního ruchu. Naplňováním tohoto cíle podporoval vytváření nových pracovních příležitostí pro osoby znevýhodněné na trhu práce, přičemž oblast cestovního ruchu navíc podporuje pracovní integraci ve venkovských oblastech. Výstupy projektu směřovaly k podpoře základních atributů, které přímo ovlivňují rozvoj sociálních podniků, a to jsou lidské zdroje a tržní příležitosti. Na rozvoj lidských zdrojů byl zaměřený soubor programů označovaných v projektu jako „sociální inkubátor“ a metodika označovaná jako „sociální observatoř“ měla za cíl iniciovat rozvoj sociálního cestovního ruchu v České republice jako trh, který generuje poptávku po službách sociálních podniků.

Číslo projektu: 
CZ.04.4.09/2.3.00.4/0039
Nositel inovace a klíčoví stakeholdeři a partneři: 

KAZUIST, s.r.o., dále partneři (dalších deset organizací v rámci ČR a čtyři zahraniční partneři):
Hospodářská rozvojová agentura Třinecka, Podnikatelské centrum s.r.o.
Slezská diakonie; Institut rozvoje podnikání, s.r.o.; Národní asociace pro rozvoj podnikání; RPIC - ViP, s. r. o.; Občanské sdružení Trianon; Kvalifikační a personální agentura, o.p.s.; UNIHOST - Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách ČR; SILVER B.C., společnost s ručením omezeným; Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci; Futuro Remoto, Itálie; IMMENSO, Itálie; Trading-up, Velká Británie; Equal Crea, Španělsko

Aktivity: 

• Studie, průzkumy a analýzy - Prostřednictvím několika analýz byly zaznamenávány bariéry v objektech cestovního ruchu, a to nejen v jejich dostupnosti ale i ve službách s ohledem na potřeby osob se zdravotním postižením. Předmětem výzkumů bylo rovněž zjišťování potřebné odborné způsobilosti pracovníků v cestovním ruchu při styku s klienty se zdravotním postižením.
• Cestovní příručka "Bez bariér" - Důležitým projektovým výstupem bylo vytvoření cestovní příručky "Bez Bariér", tj. turistického průvodce pro osoby se zdravotním postižením. Součástí byla také mapa hodnocených objektů.
• Příručka Sociální podnik jednoduchou a přitažlivou formou vysvětlovala zá-kladní principy sociálního podnikání a pomáhala pochopit nejen jeho teoretic-kou podstatu, ale i projevy v praxi.
• Vzdělávání - Výsledky ze zpracovaných analýz byly podkladem pro vznik vzdě-lávacích programů - "Jak založit a vést sociální podnik", "Asistenční minimum" a "Kompetence studentů, absolventů a zaměstnanců pro práci v sociálním cestovním ruchu".
• Vznik a rozvoj sociálních podniků - S cílem podpořit vznik a rozvoj sociálních podniků byl vytvořen tzv. sociální inkubátor, tj. soubor nástrojů pokrývajících celý proces od fáze rozhodování a motivace, přes přípravu až po zahájení a provozování sociálního podniku.
• Sociální observatoř - V rámci projektu vznikla sociální observatoř, tj. monitorovací nástroj, který umožní průběžné hodnocení dostupnosti lokality z hlediska sociálního cestovního ruchu. Ze získaných údajů byla vytvořena on-line databáze k průběžnému sledování stavu lokality jako turistického cíle pro osoby se zdravotním postižením.
• Internetový portál - Během realizace projektu byl vytvořen internetový portál s aktuálními informacemi o projektu, jeho plánovaných aktivitách i jeho dosažených výsledcích. Portál je rovněž přístupný osobám se zrakovým postižením.
• Spolupráce - Všechny projektové aktivity byly realizovány formou partnerství s cílem podnítit spolupráci mezi zástupci sociálních podniků a osobami znevý-hodněnými na trhu práce a to prostřednictvím setkávání se na veřejných diskusích a tvůrčích pracovních schůzkách.
• Mezinárodní spolupráce - Pro prosazení nových prostředků k potírání diskriminace a nerovností na trhu práce byly využity a šířeny poznatky z mezinárodní spolupráce. Prostřednictvím několika setkání s mezinárodními partnerskými organizacemi došlo k výměně vzájemných zkušeností, osvědčených metodik a nástrojů podporujících vznik a rozvoj sociálních podniků v ČR.
• Šíření výsledků, informovanost - Šíření výstupů a poznatků bylo realizováno již v rámci projektu (Akce 3) - workshopy, konference, NTS-národní tématická síť, kulaté stoly apod.

Program (priorita, osa): 
Doba realizace projektu: 
05.08.200531.08.2008
Rozpočet: 
25 678 000Kč
Geografické vymezení (NUTS II): 
Číslo a název TCA: 
3954 - Inclusion through entrepreneurship
Téma TCA: 
Podpora podnikání a sociální ekonomika
Inovace - kontext, výchozí stav (baseline): 
Před projektem Beskydy byl realizován projekt v rámci EQUAL, který byl zaměřen na zahájení podnikání znevýhodněných osob. Jeden z mezinárodních partnerů (Itálie) se zabýval obdobným tématem, ale se zaměřením na podnikání v cestovním ruchu. V té době nebyla obecně o problematice sociálního podnikání velká informovanost, projekt Beskydy pro všechny tedy otevřel tuto problematiku v ČR.
Inovace - smysl a cíle: 
Otevření tématu cestovního ruchu pro osoby se ZP, ale i zviditelnění tématu sociálního podnikání v ČR. Aktivní zapojení klíčových aktérů.
Inovace - stručný popis principu: 
Změny v „myšlení“ lidí o dané problematice. V každém turistickém regionu se odehrávají diskuse a je znát posun. „V roce 2006 byly otázky spíše typu, k čemu to je“, dnes je diskuse o tom, jak se dá tato oblast rozvíjet dál“.
Inovace - Hlavní příjemci, cílové skupiny a zainteresované strany: 
Primární: • osoby postižené nebo ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností (lidé nad 45 let věku, studenti a absolventi škol se zaměřením na CR, osoby vracející se na trh práce po delším období ekonomické neaktivity) • osoby se zdravotním postižením (osoby s chronickým onemocněním a pohybově/zrakově/sluchově postižení) Sekundární: • komunitní sektor (sociální organizace, subjekty veřejné správy, zaměstnanci organizací komunitního sektoru) • poskytovatelé služeb pro cestovní ruch (provozovatelé ubytovacích zařízení, provozovatelé v oblasti stravování a po-hostinství, CK a agentury, turistická IC, zaměstnanci poskytovatelů služeb pro CR)
Inovace - Přidaná hodnota a podstata: 
Zlepšení je jednoznačné. Při srovnání se stavem nula, kdy o tématu nikdo nevěděl, je dnes situace zcela jiná. Zapojení cílových skupin, které následovalo v dalších aktivitách, tématu se chopila veřejná správa. Ti, kterým byl projekt určený, se tím dále zabývají.
Charakteristika - Podněty a inspirace: 
Zkušenosti z předchozího projektu a inspirace ze zahraničí: Téma sociálního podnikání bylo součástí předchozího projektu organizace (z EQUAL). V rámci tohoto projektu probíhala mezinárodní spolupráce, jedna z organizací se věnovala tématu bezbariérové-ho cestování. Využití turistického potenciálu oblasti Těšínských Beskyd, zvýšení návštěvnosti a konkurenceschopnosti provozovatelů služeb CR.
Charakteristika - Návrhy a nápady: 
Využití zkušeností z předchozích projektů, inspirace od zahraničních partnerů.
Charakteristika - Potřebnost: 
Problematika do té doby nebyla nijak uchopena, projekt přichází s unikátním řešením situace, otevírá nové téma. Projekt představuje možnost uplatnění na trhu práce osob se ZP v rámci sociálního podniku a zároveň zapojení do volnočasových aktivit (cestovního ruchu), tj. pomáhá plné integraci těchto osob do společnosti. Přispívá k udržitelnému růstu - ukazuje neziskovým organizacím způsob rozvoje prostřednictvím sociálního podnikání, a jiným podnikatelským subjektům zajímavý segment trhu přístupného cestování.
Charakteristika - Komplexnost: 
Projekt byl komplexní, nabízel hotový produkt. Pro-jekt komplexně řešil problematiku sociálního podni-kání a bezbariérového cestování, zapojil relevantní partnery.
Charakteristika - Novost: 
Přenos tématu a některých systémových prvků, osvědčených v zahraničí (inspirace převážně z Itálie).
Charakteristika - Zlepšení: 
Otevření problematiky, kterou se do té doby nikdo nezabýval, vytvoření potřebných metodik, které jsou stále využívány. Navazující aktivity. Zapojení různých stakeholderů do problematiky. Partnerství – vznikly pevné vazby, spolupráce mezi některými partnery trvá v rámci jiných projektů.
Charakteristika - Proces: 
V rámci projektu bylo vše uvedené využíváno. V průběhu realizace projektu se objevovaly nové potřeby a podněty, na které projekt flexibilně reagoval. Uplatňoval se otevřený přístup, sociální učení, aktivní zapojení cílových skupin i dalších stakeholderů.
Charakteristika - Cílové skupiny: 
Cílové skupiny byly aktivně zapojeny v rámci projek-tu. Např. při mapování byly přítomny i osoby se zdravotním postižením, jelikož nejlépe dokáží metodiku v terénu otestovat. Dlouhodobě s organizací např. spolupracuje paní na vozíku, která v následujícím projektu mapovala přístupnost turistických cílů (Ostravská ZOO, Pustevny, kostely aj.)
Charakteristika - Partnerství: 
Partnerství bylo celkem rozsáhlé, do projektu bylo zapojeno celkem 11 organizací v rámci ČR a 4 mezi-národní organizace. V rámci projektu byly propojeny dva prvky – jednak bezbariérové cestování jako možné odvětví, kde se sociální podnikání může rozvíjet, tak sociální podnikání. Proto byly do projektu zapojené různé organizace, např. vzdělávací organizace, organizace zaměřené na cestovní ruch. Administrace byla složitá. Ale již před tímto projektem, organizace realizovala projekt Start Business centra, kde bylo také široké partnerství a kde si vytvořili vnitřní metodiku, vnitřní postupy, které byly aplikovány i v rámci projektu Beskydy. Administrace směrem dovnitř byla tímto usnadněná. Jeden partner v průběhu projektu skončil a byl na-hrazen jiným. Tato organizace již dnes nefunguje, ukončila činnost, takže to nebyl problém vlastního partnerství. Již při psaní projektu organizace zvažovala rizika a ke každému partnerovi měla vymyšleného jiného partnera, který by potenciálně mohl do projektu vstoupit. Toto se velice osvědčilo, jelikož když skončil jeden partner, tak byla organizace schopna velice pružného nahrazení. Jinak žádné větší pro-blémy nebyly, spolupráce fungovala. Ještě dnes členové bývalého týmu na projekt vzpomínají v dobrém. Prostřednictvím jednoho ze zahraničních partnerů (Velká Británie) byla navázána stabilní spolupráce koordinátora projektu s organizací ENAT (Evropská síť pro bezbariérové cestování), je to zastřešující organizace, se sídlem v Bruselu, která sdružuje různé aktéry působící v oblasti přístupného cestovního ruchu v Evropě, ale i mimo kontinent. Tato organizace v ČR nebyla do té doby zastoupena.
Charakteristika - Zprostředkující subjekt: 
Nebyly přítomny.
Charakteristika - Praxe: 
Plně, projekt byl ihned aplikovatelný do praxe, byl ověřený. Metodiky jsou stále využívány.
Charakteristika - Šíření: 
Více způsobů a forem šíření. Organizace se spolupracovala s představiteli veřejné správy, a to jak na úrovni krajů, tak ministerstev. Další rovinu představuje spolupráce s ostatními regiony. Organizace se v každém regionu snažila najít tzv. „strategického partnera“, který si téma vezme za své a bude ho v regionu aplikovat. Z poslední doby respondentka velice kladně hodnotí spolupráci s Orlickými horami. Tam se zapojila do práce i Olomoucká univerzita (do terénního mapování se zapojili její studenti). V současnosti byla organizace oslovena Opavskou univerzitou s žádostí o spolupráci.
Charakteristika - Udržitelnost: 
Metodiky jsou využívány v praxi (i v dalších regio-nech). Udržitelnost projektu je dána také navazující-mi aktivitami, které realizují různé subjekty (nejen organizace samotná, ale i např. veřejná správa, jiné organizace v dalších regionech).
Charakteristika - Iniciace: 
Projekt nastartoval změnu v této oblasti. Přenos tématu i do dalších regionů, zapojení řady dalších aktérů do problematiky (viz předchozí body).
Charakteristika - Evaluace: 
Byla vytvořena evaluační skupina složená z expertů. Skupina hodnotila jak výstupy týkající se bezbariérového cestování, tak i sociálního podnikání. Jednalo se o proces validace výstupů. Dále po každé aktivitě byly rozdávány hodnotící dotazníky, dotazníky byly realizovány i na pracovních skupinách, na různých úrovních. Hodnotil se i vývoj v průběhu projektu.
Charakteristika - Rizika: 
Rizikem by bylo nezájem o zapojení klíčových aktérů (veřejné správy, cílových skupin, provozovatelů ubytovacích zařízení atd.). Toto bylo ošetřeno zapojením partnerů s dobrými vazbami na cílové skupiny (regionální rada, občanské sdružení vedené osobou se zdravotním postižením, organizace působící v oblasti cestovního ruchu aj.) Určitým rizikem bylo i rozsáhlé partnerství, ovšem organizace byla na tuto situaci dopředu připravena (za každého partnera měla dopředu nalezeného „náhradníka“).
Charakteristika - Fáze: 
Ano - nastaveny tři etapy podle programu CIP EQU-AL: vývoj - test - mainstreaming
Charakteristika - Prostředí: 
Většinou byl projekt hodnocen pozitivně, lidé byli často nadšení, organizace se nesetkala s arogancí ze strany provozovatelů ubytování. Projekt získal 1. místo v soutěži Dobrá rada nad zlato v r. 2006 - Národní vzdělávací fond, ocenění projektu za podporu strategického řízení a rozvoje lidských zdrojů v krajích.
Charakteristika - Pojetí: 
Celkové pojetí projektu je inovativní, projekt otevírá nové téma a zasahuje do dosud pouze málo (pokud vůbec) dotčené problematiky. Navíc uchopení tématu (skrze rozsáhlé partnerství, zapojení aktérů) lze rovněž hodnotit jako proinovativní.
Cyklus inovace - Vstupní analýza a vstupní podmínky, hlavní důvody realizace: 
Téma v ČR nebylo do té doby uchopeno. Inspirace z předchozích projektů i ze zahraničí.
Cyklus inovace - Původní plán, řízení projektu a jeho vyhodnocení: 
Na počátku byla představa – vytvoření metodiky a její ověření. Metodika byla nabídnuta, ale nesetkalo se to u celostátních autorit s pochopením. Proto byla zvolena cesta po regionech, což se velmi osvědčilo.
Cyklus inovace - Partnerství: 
Široké partnerství s různými typy organizací a mezinárodní účastí.
Mainstreaming - Popis použitých přístupů: 
Tradiční i netradiční aktivity. Workshopy, konference, navázání spolupráce s řadou dalších subjektů v ostatních regionech.
Mainstreaming - Shrnutí poučení a dobrých zkušeností: 
Organizace se v rámci projektu nejprve pokoušela navázat spolupráci s aktéry na národní úrovni (nabídnutí metodik pro další uplatnění), ovšem tento postup se neukázal jako funkční. Z toho důvodu byla zvolena cesta po regionech („odspo-du“), což se v závěru velmi osvědčilo, řada regionů o metodiky i další spolupráci projevila zájem.
Mainstreaming - Udržitelnost a současný stav: 
Metodiky stále využívány. Problematikou se díky projektu začaly zajímat i další organizace a veřejná správa i v ostatních regionech.
Dopady - Dosažené výstupy, výsledky a dopady: 
Trvající mezinárodní spolupráce, dále dopady v konkrétních regionech. Moravskoslezský kraj si vzal trend bezbariérového cestování za své a pustil se do dalších aktivit, činností a projektů. Upozornění na nové téma, zviditelnění problematiky. „Silnou stránkou bylo vůbec to téma, nebyl to projet, který skončil v šuplíku, ale má kontinuitu“.
Dopady - Hodnocení z pozice různých stakeholderů: 
Hodnocení ze strany různých stakeholderů bylo veskrze kladné, což dokazuje i jejich aktivní zapojení a následná spolupráce v dané problematice.
Dopady - Poučení: 
Pro úspěch a reálné pokračování projektů je podstatná efektivní spolupráce part-nerů projektů, ale i zapojení stakeholderů „z vnějšku“, ze strany veřejné správy, zástupců cílových skupin atd.
Zdroje: 

Webové stránky na EQUAL http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=719 in-formace z ESFDB http://esfdb.esfcr.cz/modules/marwel/index.php?article=1062,
weby http://www.projekt-beskydy.cz/, informace z rozhovoru, webové stránky organizace http://www.kazuist.cz/

Doporučené odkazy: 

http://www.jedemetaky.cz (Sociální observatoř)

Související projekty: 

CePo – SBC (2005): Projekt CePo - SBC je spojením projektu "Vzdělávaní a pora-denství začínajícím podnikatelům prostřednictvím sítě SBC", který je realizován rozvojovým partnerstvím vedeným společností KAZUIST, spol. s r.o. a projektu "Cesta k podnikání" realizovaným rozvojovým partnerstvím v čele se zlínskou společností Trexima, spol. s r.o. (http://www.cepo.info). Projekt byl realizován v rámci Iniciativy Společenství EQUAL.
Posílení aktivní politiky zaměstnanosti prostřednictvím sítě Start Business Center (2005 - 2007): Poskytování poradenství začínajícím podnikatelům a osobám uvažujícím o zahájení podnikání prostřednictvím sítě SBC - Start Business Center v Moravskoslezském kraji. http://network-sbc.kazuist.cz

Jména osob a institucí: 
Šagátová Jarmila, Kazuist, s.r.o.
Doporučení ze strany příjemce: 

Neustálá změna pravidel není dobrá, zároveň snaha vše popsat dopodrobna v nějakých příručkách může být protichůdná.
Větší zaměření na výsledek, kterého se má dosáhnout. K výsledku lze dojít různými cestami.


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)