Jste zde

Centrum pracovních příležitostí

Projekt reaguje na analýzu cílových skupin a hlavních problémů trhu práce v regionu Teplicka, okresu patřícímu k místům s nejvyšší nezaměstnaností v Ústeckém kraji a současně reaguje na problémy mikroregionů Krupka a Bílina, kde je míra nezaměstnanosti nejvyšší. Základem projektu je také studie budoucích investičních příležitostí v regionu, reagující na specifika a problémy obcí i organizací zde působících. Základním cílem projektu bylo vytvoření CENTRA PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ (CPP), které zajišťuje komplexní poradenské, vzdělávací a asistenční služby cílovým skupinám. Aktivity vycházely ze zkušeností a potřeb cílové skupiny, podporovaly motivaci účastníků k dalšímu vzdělávání (především formou rekvalifikačních a odborných kurzů), výrazně napomáhaly zvýšení jejich adaptability a uplatnitelnosti na trhu práce, rozvíjely schopnost získat a udržet si pracovní místo anebo zprostředkovávaly znalosti a dovednosti potřebné k zahájení samostatné výdělečné činnosti v regionu. Projekt zároveň účastníkům zprostředkovává informace o aktuálním stavu pracovního trhu, volných pracovních místech a nárocích a požadavcích zaměstnavatelů. Na straně druhé byli účastníci připravováni na jednání se zaměstnavateli, kteří v jejich osobě mohou získat motivovanou a vzdělanou pracovní sílu. Realizace aktivit byla přizpůsobena potřebám účastníků i v nestandardním čase, počítalo se s tím, že část zájemců o zaměstnání může být v pracovním procesu, část nepracuje, část je na MD. Zaměření projektu vycházelo z realizovaných projektů RVIC v Krupce a NDP pro okres Teplice. Projekt jednotlivé aktivity dále rozvíjí a využívá především zkušeností z nich získaných, současně navazuje na úzkou a efektivní spolupráci s místně příslušným ÚP v Teplicích, který podporuje aktivity v projektu, ačkoli zájemci o zaměstnání nejsou pro ÚP prioritní skupinou.

Číslo projektu: 
CZ.1.04/2.1.01/44.00008
Příjemce: 
Nositel inovace a klíčoví stakeholdeři a partneři: 

ExVA s.r.o.

Aktivity: 

01. Příprava týmu a vytvoření CPP
02. Projektové vedení – zásady řízení projektu
03. Výběr účastníků
04. Vstupní modul
05. Diagnostický modul
06. Modul OUTPLACEMENT
07. Modul rekvalifikací
08. Modul praxí a exkurzí
09. Zprostředkování zaměstnání a vytváření nových pracovních míst
10. Doprovodná a podpůrná opatření
11. Publicita
12. Monitoring projektu

Program (priorita, osa): 
Doba realizace projektu: 
01.05.201030.04.2012
Rozpočet: 
4 698 390Kč
Geografické vymezení (NUTS II): 
Inovace - kontext, výchozí stav (baseline): 
ExVA s.r.o. vycházela z vlastních zkušeností. Autorka projektu sama vyzkoušela, jak obtížné je pro matku na MD po přestěhování se do nového regionu získat informace k vlastní uplatnitelnosti na trhu práce (jak získat např. nárok na rekvalifikaci). ExVA projekt zaměřila na cílovou skupinu zájemců o zaměstnání, které nebyla věnována cílená pozornost. ExVA měla zkušenost s projektem outplacementu, společnost věděla, jaké služby potřebují zájemci o změnu zaměstnání, matky na MD apod. Proto se v projektu zaměřila na zájemce o zaměstnání, tedy osoby, které lze cílenou podporou připravit na aktuální poptávané pracovní pozice, aniž by se dostali do evidence nezaměstnaných ÚP. Projekt reaguje na potřeby trhu práce nabídkou rekvalifikačních kurzů a kurzů pro veřejnost, které jsou cíleně zaměřeny na mezery mezi nabídkou a poptávkou v regionu Ústeckého kraje.
Inovace - smysl a cíle: 
Zaměřit se na prevenci nezaměstnanosti - na skupinu zájemci o zaměstnání, jimž doposud zcela chybí podpora prostřednictvím APZ na rozdíl od uchazečů o zaměstnání, kteří mohou být do programu APZ zařazováni. Vytvořené CPP vytvořilo podmínky pro aktivní spolupráci s účastníky ve stádiu jejich výpovědní doby nebo v čase před ukončením RD a přizpůsobením programu podpořilo významně jejich zařazení na TP.
Inovace - stručný popis principu: 
Inovativní prvky: • Zaměření na specifickou cílovou skupinu „zájemci o zaměstnání“ Tato skupina není nikde evidována, na ÚP registrují jen malé procento těchto zájemců; projekt musel zástupce cílové skupiny vypátrat a zaujmout (využívali letáky, plakáty v mateřských centrech, v čekárnách lékařů, ve školkách) • Založení Centra pracovních příležitostí: • místo, kde najdete pomoc v čase, který vám vyhovuje včetně porozumění, úcty, tolerance a individuální podpory; • místo, kde najdete pomoc odborných poradců (právníka, psychologa, finančního poradce); • místo, kde můžete využívat osobní počítač a další kancelářskou techniku; • místo, v němž naleznete pomoc při zpracování a aktualizaci životopisu; • místo, kde získáte přehled o rekvalifikačních kurzech a dalších možnostech vzdělávání; • místo, kde získáte přehled o volných pracovních místech v regionu. • Peers club: • prostor, v němž můžete rozvinout svůj osobnostní i sociální potenciál (setkávání, diskuse, osobní prezentace, workshopy se zajímavými lidmi) • podpora volnočasových aktivit (výtvarné, pohybové, literární či hudební aktivity) • e-poradna (diskuse prostřednictvím on-line připojení) • možnost, jak zapojit vlastní nápady účastníků do projektových aktivit V rámci Peers clubu ExVA ověřila funkční spolupráci se studenty VŠ nebo VOŠ, kdy tito studenti vedli motivační aktivity. Využila se jejich věková blízkost cílové skupině a zároveň tito mladí poradci získali odbornou praxi v projektovém týmu vzdělávací a poradenské instituce nebo agentury práce (učili např. práci na PC – ECDL kurzy). • Komplexní přístup (vše v jednom: diagnostika, outplacement, rekvalifikace a praxe, poradenství a zprostředkování zaměstnání). Typická pro projekt byla rychlost předávání informací, definování požadavků na nové zaměstnance, značná operativnosti a flexibilita při řešení individuálních případů (nebo při nalézání nestandardních přístupů zaměstnavatelů k zájemcům o zaměstnání).
Inovace - Hlavní příjemci, cílové skupiny a zainteresované strany: 
zájemci o zaměstnání – osoby do 25 let věku, osoby pečující o dítě do 15 let věku (ženy i muži v obdobné situaci)
Inovace - Přidaná hodnota a podstata: 
• Projekt usiloval o změnu přístupu – motivoval účastníky k zájmu o práci a aktivitě (např. pomocí prezentace zkušeností vlastních zaměstnanců): Projekt měnil chování osob čerstvě propouštěných ze zaměstnání – tyto osoby po získání odstupného (např. 19 platů) ztratili zájem o práci, pak ale často hned všechny peníze utratily. • společnost ExVA se zásluhou projektu CPP zapsala do povědomí okolí jako kvalitní, fér jednající firma – svým přístupem přispěla ke změně v chování ÚP (vyhlašování VŘ) Konkrétní monitorované změny: • 23 účastníků získalo praxi u zaměstnavatele. • 50 účastníků získalo zaměstnání, z toho 13 účastníků bylo podpořeno příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele. • Příspěvky bylo podpořeno 10 zaměstnavatelů. • 6 účastníků zahájilo OSVČ.
Charakteristika - Podněty a inspirace: 
Osobní zkušenost (propuštění z armády, krátkodobá evidence na úřadu práce v různých regionech, zkušenosti z outplacementu)
Charakteristika - Návrhy a nápady: 
Inovativnost se projevovala v průběhu realizace: projekt v průběhu realizace flexibilně reagoval na potřeby klientů: školení bylo potřeba často realizovat v kratších časech, počítat s přítomností dětí, doplnit program o soutěže pro děti, zařadit skype konzultace apod.
Charakteristika - Potřebnost: 
Potřebnost souvisí s identifikací cílové skupiny, které nebyla věnována pozornost, a přitom jde o potenciálně rizikovou skupinu: zájemci o zaměstnání nejsou (nebyli) včas identifikování, jejich včasným zachycením, vzděláním a poradenstvím lze tyto osoby udržet trvale na trhu práce, nestanou se nezaměstnanými.
Charakteristika - Komplexnost: 
Projekt využíval standardní typy podpory (motivace, vzdělávání, poradenství), které inovativním způsobem přizpůsoboval specifickým potřebám klientů (časová flexibilita, skype konzultace i školení, doplnění služeb práce s dětmi, které rodiče přivedly na kurzy).
Charakteristika - Novost: 
Flexibilita, osobní zaujetí, projekt byl (oproti standardním projektům realizovaným prostřednictvím ÚP) kreativní. Proaktivní přístup, zájem o kvalitu kurzů a o danou problematiku, prolínání cílových skupin.
Charakteristika - Zlepšení: 
Inovační prvky (např. skype konzultace, časová flexibilita) znamenaly zlepšení efektivnosti i dostupnosti vzdělávání i poradenství. Mezi cílovými skupinami docházelo k přenosu dobré praxe.
Charakteristika - Proces: 
Proces realizace probíhal flexibilně a kreativně, nestandardní bylo i propojení obvykle odděleně vzdělávaných skupin klientů (matky na MD a mladí nezaměstnaní). V rámci motivační fáze projektu byli na kurzy zváni úspěšní bývalí klienti, kteří si po kurzu našli práci, aby prezentovali svůj příběh (úspěch).
Charakteristika - Cílové skupiny: 
CS jsou zapojeny aktivně, interaktivně, např. v rámci peer clubů společně hledali nové možnosti uplatnění (příklad: vyšli z osobního zájmu klienta - paní, která ráda šila, dnes podniká – šije masky, představení malé podnikatelky- vysvětlení vlastní nezávislosti, všechna pro a proti při OSVČ, přínosy pro rodinu, zapojení rodiny).
Charakteristika - Partnerství: 
Projekt nebyl v této oblasti cíleně inovativní; drobné inovativní prvky v iniciaci nových vazeb existovaly, nadstandardně projevilo o projekt zájem několik institucí (ÚP - účastnili se seminářů; mateřské centrum, HK Teplice); Nenašli klasického projektového partnera - oslovili vzdělavatele disponujícího akreditovanými kurzy, ten však očekával za zapojení benefity. Proto spíše poptávali potřebné služby (subdodávky).
Charakteristika - Zprostředkující subjekt: 
Využití zprostředkujících subjektů pro šíření informací o projektu (ÚP, mateřské centrum, HK).
Charakteristika - Praxe: 
Plně
Charakteristika - Šíření: 
Šířit lze celkový model vzniku a fungování CPP - Centra pracovních příležitostí případně tzv. peers club (projekt necílil na jejich šíření, ale mimoběžně mohlo probíhat); Dále je pravděpodobné šíření drobných prvků typu prezentace příběhů absolventů projektu, kteří si našli práci (nebo začali podnikat; časová flexibilita; skype konzultace a školení; soutěže pro děti i rodiče v rámci školení.
Charakteristika - Udržitelnost: 
Udržitelnost: garantují určitou část služeb poskytovat i nadále zdarma (i v rámci navazujících projektů).
Charakteristika - Iniciace: 
Ano, projekt inicioval další projekty jejich vlastní, kde je jádrem mobilní učebna, mobilní job kluby; Jsou přesvědčeni, že je potřeba propojovat cílové skupiny, selekce (omezení projektu jen na jednu vybranou CS) je špatně.
Charakteristika - Evaluace: 
Evaluace probíhala standardně pravidelně jednou týdně – později jednou měsíčně (šlo o malý tým, který vzájemně komunikoval a vše vyhodnocoval průběžně). Hodnocení představovaly indikátory počtu zaměstnaných.
Charakteristika - Rizika: 
Rizika zahrnují nezájem cílové skupiny o zapojení (tato rizika eliminují kreativní motivací). Dále jmenují rizika jako extrémní přírodní události (povodeň, sněhová kalamita) případně neočekávané zjištění, že klient je drogově závislý. Rizika vesměs umějí kreativně zvládnout – přizpůsobují pružně projektové aktivity (rizika mění v příležitosti).
Charakteristika - Fáze: 
Etapy byly nastaveny dle zkušeností v podobě jednotlivých „běhů“ projektu – běh je uzavřený cyklus (cca půlroční), kdy se intenzivně pracuje s jednou skupinou zájemců o zaměstnání.
Charakteristika - Prostředí: 
Zaměstnavatelé projekt ocenili – vítali jej zejména jako pomoc s outplacementem – oceňovali osobní přístup, doporučovali klienty, kteří měli být časem propuštěni.
Charakteristika - Pojetí: 
Žadatel si je vědom inovačnosti projektu. Zpracoval obsáhlou přílohu, kde popsal inovačnost.
Cyklus inovace - Vstupní analýza a vstupní podmínky, hlavní důvody realizace: 
ExVA projekt zaměřila na cílovou skupinu zájemců o zaměstnání, které nebyla věnována podpora prostřednictvím APZ na rozdíl od uchazečů o zaměstnání, kteří mohou být do programu APZ zařazováni. Cílová skupina - osoby ve stádiu jejich výpovědní doby nebo v čase před ukončením RD - běžně neměly možnost být podpořeny prostřednictvím APZ. Osobní zkušenost s projektem outplacementu, tzn. realizátor měl zkušenosti a věděl, jaké služby potřebují zájemci o změnu zaměstnání, matky na MD apod. Proto se v projektu zaměřil na zájemce o zaměstnání, tedy osoby, které lze cílenou podporou připravit na aktuální poptávané pracovní pozice, aniž by se dostali do evidence nezaměstnaných ÚP. Projekt reaguje na potřeby trhu práce nabídkou rekvalifikačních kurzů a kurzů pro veřejnost, které jsou cíleně zaměřeny na mezery mezi nabídkou a poptávkou v regionu Ústeckého kraje.
Cyklus inovace - Původní plán, řízení projektu a jeho vyhodnocení: 
Projekt usiloval o vytvoření podmínek pro úspěšný vstup nebo návrat do pracovního procesu zájemců o zaměstnání. Usiloval o zmenšení nebo naprosto eliminaci doby, kdy se ze zájemce o zaměstnání aktivně hledajícího pracovní uplatnění stane nezaměstnaný evidovaný na úřadu práce pouze využívající systém SSP. Vzniklé CPP vytvořilo podmínky pro aktivní spolupráci s účastníky ve stádiu jejich výpovědní doby nebo v čase před ukončením RD a přizpůsobením programu podpořilo významně jejich zařazení na TP.
Cyklus inovace - Partnerství: 
Ne, nicméně navázána spolupráce se zaměstnavateli, ÚP, OHK ad.
Mainstreaming - Popis použitých přístupů: 
neregistrovány
Mainstreaming - Shrnutí poučení a dobrých zkušeností: 
Realizátor vycházel ze zkušeností z projektu outplacementu a z vlastních zkušeností, kdy autorka projektu sama poznala, jak obtížné je pro matku na MD po přestěhování se do nového regionu získat informace k vlastní uplatnitelnosti na trhu práce (jak získat např. nárok na rekvalifikaci). Nastavení projektu tedy vycházelo ze skutečných potřeb regionu a potřeb cílových skupin. Realizátor projektu reagoval pružně na nové situace, přizpůsoboval dobu a délku konání kurzů, zavedl i hlídání dětí - vše pružně dle aktuální situace.
Mainstreaming - Udržitelnost a současný stav: 
CPP i nadále poskytuje své služby, využívá navázanou spolupráci se zaměstnavateli, krajskou pobočkou ÚP a OHK Teplice a rozšiřuje svoji působnost i v dalších aktivitách podporujících rozvoj zaměstnanosti a podnikání v regionu a to i další realizací projektů.
Dopady - Dosažené výstupy, výsledky a dopady: 
Projekt naplnil cíle i indikátory - stanovené hodnoty byly navýšeny (nová pracovní místa, proškolené osoby).
Dopady - Hodnocení z pozice různých stakeholderů: 
V malé míře, nadstandardně projevilo o projekt zájem jen několik institucí (ÚP - účastnili se seminářů; mateřské centrum, HK Teplice);
Dopady - Poučení: 
Nemůžeme počítat s dlouhými motivačními kurzy (v projektech), mnozí klienti z řad nezaměstnaných již prošli několika projekty, neboť jsou výzvy cíleně zaměřeny na dlouhodobě evidované uchazeče. Pozornost věnovat předcházení nezaměstnanosti, tzn. věnovat úsilí zájemcům o zaměstnání a osobám, které chtějí změnit svůj status. Nemůžeme plánovat fixní školení (délka, časová fixace), je nutné vlastní realizaci přizpůsobit konkrétním účastníkům, situaci a jejich možnostem (např. motivaci o víkendech).
Zdroje: 
Doporučené odkazy: 

web společnosti ExVA www.exva.cz

Související projekty: 

http://www.exva.cz/content.aspx?id=5
Zpět k nezávislosti
Při využití vzájemně navazujících, vzdělávacích a poradenských aktivit správně a pozitivně nasměrovat účastníky projektu a pomoci jim tak získat nové vědomosti a dovednosti s cílem zvýšit jejich postavení na trhu práce v regionu Českolipska. Součástí aktivit bude zřízení CENTRA PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ, kde budou poskytovány informace, služby poradců a specialisty trhu práce, jejichž cílem bude zajistit uplatnění pro 31 účastníků, z toho 15 pracovních míst podpořit dotací ve výši 150.000,-Kč.

JEDEME K VÁM
Hlavním cílem je poskytnout vybraným účastníkům, kteří se nemohou z různých důvodů účastnit podobných aktivit mimo své bydliště, komplex provázaných poradenských, vzdělávacích a asistenčních služeb v oblasti trhu práce a zvýšit tak dostupnost těchto služeb prostřednictvím MOBILNÍHO JOB CENTRA.

IMPULS
Hlavním cílem projektu je zprostředkování zaměstnání 34 účastníkům. Součástí je zřízení JOB POINTu jako místa podpory pro všechny účastníky projektu. Pozornost je věnována zvýšení a dosažení kvalifikace účastníků a to zapojením do vhodných rekvalifikačních kurzů. Specifickým cílem, který zajistí přenositelnost a udržitelnost, je poradna EURO JOB, která bude poskytovat poradenské služby odborníků, vzdělávání a pomoc účastníkům v projektu, ale také služby zprostředkování zaměstnání v rámci celé EU.

Jména osob a institucí: 
Bc. Eva Machová, ExVA s.r.o.
Doporučení ze strany příjemce: 

Jelikož se omezuje počet příloh žádosti a prostor v Benefit formuláři není vždy dostatečný (max. 2000znaků), není kde vysvětlit podrobnosti, detailně popsat specifika projektu.
Předkládání projektů: proč je nutno vše předkládat vytištěné?


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)