Jste zde

Cristal - rovné příležitosti a work-life balance v praxi

Projekt CRISTAL je zaměřen na prosazování rovných příležitosti žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života v podnicích Plzeňského kraje.
Projekt usiluje o změnu povědomí zaměstnavatelů o dané problematice. Ukazuje firmám, že zavedením alternativních forem práce získají loajální a spokojené zaměstnance s optimální pracovní výkonností. Zaměstnavatelé jsou v rámci projektu informováni, motivováni a vzděláváni tak, aby změnili obvyklé stereotypy a vytvářeli vhodné podmínky v podnicích zavedením flexibilních forem práce. V projektu vznikly konkrétní návody, jak zavádět flexibilní formy práce v podnicích, byly poskytovány bezplatné individuální konzultace s pracovníky infocentra / call centra.
Vznikla Infobanka na webu, která zahrnuje legislativní rámec, popis a vysvětlení souvislostí rovných příležitostí a work-life balance, stávající zkušenosti s realizací flexibilních forem práce na českém trhu i v zahraničí atd. Konkrétní moderní flexibilní formy práce: teleworking, práce z domova, pružná pracovní doba, sdílená pracovní místa, zkrácený úvazek, zavádění miniškolek atd.
Ke každé nové formě práce bude připravena praktická "kuchařka", jak tuto formu zavést, obsahující legislativní výklad, ekonomickou výhodnost, příklady z praxe a praktická řešení. Kurzy budou podpořeny motivačním videem.

Číslo projektu: 
CZ.1.04/3.4.04/54.00105
Příjemce: 
Nositel inovace a klíčoví stakeholdeři a partneři: 

Grafia s.r.o.
+ partner: Asociace podnikatelek a manažerek západních Čech, o.s.

Aktivity: 

Vytvoření INFOBANKY k moderním flexibilním formám práce
Zřízení a provozování Informačního a vzdělávacího centra
Provozování call centra
Zřízení a provozování informačního webu
Vytvoření motivačního videa s příklady dobré praxe z podniků
Vytvoření publikace
Kurzy a workshopy – zavádění moderních flexibilních forem práce a opatření na podporu rovných příležitostí
Vzdělávání pracovníků projektu
Propagace rovných příležitostí žen a mužů a slaďování rodinného a profesního života směrem k zaměstnavatelům
Řízení projektu

Program (priorita, osa): 
Doba realizace projektu: 
01.12.201030.11.2013
Rozpočet: 
7 858 065Kč
Geografické vymezení (NUTS II): 
Inovace - kontext, výchozí stav (baseline): 
Jana Brabcová (a její společnost Grafia, s.r.o.), se dlouhodobě věnuje vzdělávání dospělých, sleduje trendy, udržuje si přehled o současných potřebách firem i jednotlivců a umí předvídat jejich potřeby budoucí. Řadu let se věnuje i tématu harmonizace (slaďování) rodinného a profesního života zaměstnanců. Projekt vychází z poznatků výzkumných studií autorit z oboru (Gender Studies, VÚP, Centrum pro rodinu a sociální péči). Problémy cílové skupiny řešitel mapoval a řešil již v rámci staršího projektu InterFace (2005 – 2006). Projekt je „ušit na míru“současným potřebám. Ve firmě řešitele si brzy uvědomili, znaje myšlení, přístup a potřeby personalistů, že k zavádění flexibilních forem práce ve firmách je třeba personalisty odborně vyškolit a vybavit argumenty (jak je to legislativně zakotveno, jaké mají tyto formy práce ekonomické přínosy). Vždy je potřeba znát pravomoci personalisty, který dnes stále ještě mnohdy není brán jako člen vedení firem, nepodílí se na strategickém řízení a rozhodování. Současný stav (baseline): zaměstnavatelé znají zákonné povinnosti ve výše uvedené oblasti, ale k praktickému provedení opatření nedochází. Stává se tak z důvodu nízké motivovanosti personálních pracovníků a manažerů či z důvodu nejasnosti právního rámce nebo neznalosti konkrétních forem provedení. Mnohé podniky problematiku vnímají zatím jako cosi, co je deklarováno a zákonem vymezeno, ale management podniku ji nepovažuje za prioritní nebo se ji pokouší obcházet. Nedochází k udržení kontaktu s rodiči na rodičovské dovolené, lidem pečujícím o člena rodiny není umožněno zkrácení úvazku či práce z domova, po rodičovské dovolené matky velice těžce hledají nové pracovní místo, zaměstnavatel může vidět péči o děti jako významnou komplikaci. Často se tak děje jen proto, že k řešení = využití nových - flexibilních forem práce není odvaha. Důvodem je často i nejistota, jak správně konkrétní formu zavést a nemít provozní problémy nebo komplikace s úřady. Projekty k využívání flexibilních forem práce často pracují s cílovou skupinou nezaměstnaných, ve snaze umístit je také na pracovní místa umožnující využít flexibilní formy zaměstnávání. To bohužel není efektivní, pokud tato místa zaměstnavatelé nenabízejí.
Inovace - smysl a cíle: 
Zavést formy komunikace a způsoby argumentace, které zaměstnavatelům ukáží výhody využívání flexibilních forem práce včetně objasnění nejasností právního rámce nebo neznalosti konkrétních forem provedení. Mnohé podniky problematiku vnímají zatím jako cosi, co je deklarováno a zákonem vymezeno, ale management podniku ji nepovažuje za prioritní nebo se ji pokouší obcházet. Pomáhat konzultacemi, školeními a sdílením příkladů dobré praxe konkrétnímu zavádění flexibilních forem práce v jednotlivých podnicích a organizacích.
Inovace - stručný popis principu: 
Realizáror projektu zřídil informačně vzdělávací centrum: jde o nový typ služby (v Plzeňském kraji ani jinde v ČR neexistuje žádné podobné informačně - konzultační centrum, kde lze získat komplexní poradenství pro zavádění flexibilních forem práce – vč. komplexní metodiky pro jejich zavádění + zřizování firemních školek). Zájemcům je dostupna neustále se rozšiřující infobanka + průběžně aktualizovaný informační web. Inovativní je i vzdělávací kurz zavádění flexibilních forem práce na podporu rovných příležitostí žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života. Inovativní je i přístup – způsob komunikace a propagace tohoto tématu směrem k zaměstnavatelům. Jde o nový typ argumentace ve vysvětlování problematiky cílové skupině. Zatímco dosud bylo zdůrazňováno hlavně morálně - etické hledisko, což je pro podniky často obtížně uchopitelné, zde je zároveň kladen důraz na "tvrdá data", ekonomické přínosy a zhodnocení flexibilních forem práce (přičemž ovšem morálně etické hledisko nebude opomenuto). Inovační - mimořádně proaktivní přístup (v komunikaci i práci s informacemi) je založen na vzájemné důvěře, otevřenosti. Odborná vedoucí informačního a vzdělávacího centra byla vhodně vybrána, má zkušenosti i kompetence a osobní zaujetí („dělá svou práci srdcem“). Provádí i individuální poradenství k aktuálním problémům firem (v problematice se angažuje nad rámec projektu). Zdrojem inovací (podnětem, příčinou) je i synergie několika typů služeb, které řešitel v rámci společnosti zajišťuje a jejichž výsledky využívá a propojuje (realizace vzdělávacích kurzů, služby grafického studia, služby personální agentury). Všichni členové projektového týmu fungují velmi pružně. V průběhu projektu došlo ke změně legislativy (novelizace zákoníku práce), projekt ve svých školeních, na webu a v infobance okamžitě reagoval. Nové produkty: Inovativní je soubor metod práce s podniky - kombinace marketingových postupů (direct mail, direct call) s obecně prospěšným cílem a kurzy. Inovačním produktem je i motivační video, které atraktivním způsobem popisuje problematiku náročnému podnikovému publiku - personalistům a manažerům, tím se dosahuje vyšší účinnosti vnímání problematických skutečností.
Inovace - Hlavní příjemci, cílové skupiny a zainteresované strany: 
zaměstnavatelé
Inovace - Přidaná hodnota a podstata: 
Konkrétní změny jsou registrovány: firmy zavádějí flexibilní pracovní úvazky. Patrná je i změna přístupu k tomuto typu zaměstnávání u firem. Uvědomění si výhod (i ekonomických). Změna myšlení. Individuální přístup k potřebám jednotlivých zaměstnavatelů v oblasti flexibilních forem zaměstnávání, asistence při jejich zavádění, konzultace dle potřeby přímo v podnicích, hledání nejvhodnějšího řešení.
Charakteristika - Podněty a inspirace: 
Dlouhodobé sledování potřeb firem a mapování trendů v oboru. Současně zkušenosti se situací na trhu práce (motivační, rekvalifikační a vzdělávací kurzy, spolupráce s ÚP a podpora uchazečů či zájemců o zaměstnání z různých skupin) Vhodné načasování (projekt realizují v čase, kdy se objevuje aktuální potřeba – např. konto pracovní doby, firemní školky apod.)
Charakteristika - Návrhy a nápady: 
Námět přirozeně vyplynul z dlouhodobé zkušenosti, z povědomí o potřebách a trendech rozvoje firem.
Charakteristika - Potřebnost: 
Potřebnost projektu plyne ze zkušenosti, z minulých projektů, z reflexe firemních kurzů, z celkového povědomí o potřebách a trendech rozvoje firem. (viz Výchozí stav, Cíle) Projekt reaguje na budoucí potřeby regionu.
Charakteristika - Komplexnost: 
Komplexnost spočívá v přístupu, kdy projekt umí objevit - rozpoznat - identifikovat - využít nejlepší praxi (i experty) z dané problematiky z ČR i ze světa. Komplexní je pokrytí všech potřeb cílové skupiny, které jsou spojeny s daným tématem a typy nabízených služeb, vše funguje flexibilně (web, infobanka, osobní komunikace, proškolování) Projekt vychází z aktuálně dané legislativy.
Charakteristika - Novost: 
Inovační - mimořádně proaktivní přístup v komunikaci i práci s informacemi je založen na vzájemné důvěře, otevřenosti, osobním zaujetí, zájmu o problematiku. Nastavení projektu je nové – řada projektů na toto téma školí jednotlivce ve využívání flexibilních forem práce. Tento projekt si uvědomuje, že je potřeba vytvářet nabídku těchto forem na straně firem – tzn. vybavit firmy informacemi a argumenty. Projekt je „ušit na míru“současným (i budoucím) potřebám firem. Školí personalisty firem, ovlivňuje vnímání jejich majitelů, utváří pozitivní vztah k využívání flexibilních forem práce. Územně projekt pracuje s firmami z Plzeňského kraje (dáno žádostí), i když zájem je i odjinud.
Charakteristika - Zlepšení: 
Zlepšení jsou patrná, i když je projekt zatím v průběhu realizace, je registrován velký zájem o školení a další služby; - projekt ještě dosáhne zlepšení – vyhledává mezinárodní nejlepší praxi, kterou využije.
Charakteristika - Proces: 
Realizace probíhá standardně s prvky kreativity (otevřenost, sdílení znalostí, proaktivita, osobní angažovanost všech realizátorů).
Charakteristika - Cílové skupiny: 
Cílové skupiny jsou zapojeny zejména jako příjemci vzniklých služeb. Je zřejmé, že jejich potřeby jsou průběžně reflektovány a způsoby řešení situací mapovány. Personalisté aktivně přicházejí s náměty jednotlivých školení a tipy, jaké odborné experty nebo hosty přizvat. Vystupují se svými příspěvky a prezentacemi k problematice, dávají příklady ze své vlastní praxe. Aktivně se podílí na co nejlepším využití vzájemných setkání – workshopů. Živě diskutují a dávají zřetelnou zpětnou vazbu o prospěšnosti projektových aktivit.
Charakteristika - Partnerství: 
Partnerství je založeno na spolupráci s experty z dané problematiky. Jde o pracovníky různých typů organizací. Funkční partnerství je navázáno s Asociací podnikatelek a manažerek západních Čech – dále zejména s Centrem pro rodinu z Brna. Pokus zapojit výzkumné ústavy z oboru nebyl úspěšný (konzervativnost, nepružnost). Jinak postrádají oboustranně výhodnou spolupráci – setkávají se s přístupem, kdy je od nich čerpáno, ale recipročně se nic nevrací.
Charakteristika - Zprostředkující subjekt: 
Setkali se s praxí, kdy jejich projektem vytvořené metodiky, které veřejně sdíleli na webu, zkopíroval soukromý subjekt a za úplatu je využívá ke školení. Bude potřeba zajistit PRÁVNÍ ochranu INOVACÍ (produktů projektů ESF).
Charakteristika - Praxe: 
Všechny podporované aktivity jsou realizovány v praxi plně - nadstandardně, flexibilně, se zohledněním aktuálních variantních změn a potřeb.
Charakteristika - Šíření: 
Tradiční: prostřednictvím workshopů, vystavením na webu, osobní komunikací. Netradiční: mají zkušenost, že zainteresované strany zaujmou spíše negativní informací, proto příležitostně „plodí napětí – bojují, ostře argumentují“.
Charakteristika - Udržitelnost: 
Udržitelnost: web projektu bude zachován, školení a individuální poradenství budou poskytovány za úplatu.
Charakteristika - Iniciace: 
Projekt může iniciovat podobné aktivity, sám řešitel má zájem, aby vzniklo jedno informačně - konzultační centrum v kraji, kde lze získat komplexní poradenství pro zavádění flexibilních forem práce.
Charakteristika - Evaluace: 
Evaluace probíhá pravidelně jednou týdně na poradě, jinak průběžně, projektový tým sdílí veškeré informace, nastavené indikátory (počty proškolených apod.) byly splněny již po 1,5 roce fungování projektu. Evidují zvýšení zájmu a konkrétní příklady zavádění flexibilních forem práce. Nadstandardní je míra důvěry v osobu odborné vedoucí informačního centra (vnímána jako osobní důvěrník) – z toho vyplývá i kvalitnější zpětná vazba.
Charakteristika - Rizika: 
Rizika jsou (vzhledem k přístupu projektového týmu) malá, konkrétně: • překážky v myšlení personalistů a šéfů firem (neuvědomují si možné úspory v ekonomické oblasti) • extrémní společenská situace - krize
Charakteristika - Fáze: 
Etapy jsou spojeny s cyklem školení, ten je půlroční. Poté jsou aktualizována témata školení.
Charakteristika - Prostředí: 
Zájem o informace z projektu registrují, Charita Sušice využívá informace z projektu. Přijímání know-how okolním prostředím lze považovat za pozitivní, protože od řešitele mnohé příbuzné subjekty „opisují“. Zájem o poradenství projevila i nadnárodní konzultantská firma McKinsey. Zvýšený zájem stakeholderů o projekt nebyl zaznamenán.
Charakteristika - Pojetí: 
Celkové pojetí projektu je inovativní. Řešitel si je své inovačnosti jen částečně vědom. Sleduje trendy, propojuje, využívá synergii, cíleně a s velkou pozorností vyhledává vhodné pracovníky do realizačního týmu, všeobecně uplatňuje kreativní přístup. Takový přístup považuje za běžnou praxi.
Cyklus inovace - Vstupní analýza a vstupní podmínky, hlavní důvody realizace: 
Flexibilní formy práce jsou jednou z metod, jak přispět k naplnění rovných příležitostí mužů a žen a sladění rodinného a profesního života. Dosud bylo vynaloženo mnoho prostředků na realizaci konkrétních aktivit pro cílovou skupinu zaměstnanců, kteří potřebují podporu, aby byly vyrovnány jejich šance na trhu práce. K jejich skutečnému vyrovnání ovšem dojde, jen pokud zaměstnavatelské subjekty budou ochotny a schopny vytvářet takovéto pracovní formy a podmínky pro rovnost žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života. Z předchozích zkušeností a výzkumů prováděných žadatelem vyplývá, že zaměstnavatelé sice znají zákonné povinnosti ve výše uvedené oblasti, ale k praktickému provedení opatření nedochází. Stává se tak z důvodu nízké motivovanosti personálních pracovníků a manažerů či z důvodu nejasnosti právního rámce nebo neznalosti konkrétních forem provedení. Mnohé podniky problematiku vnímají zatím jako cosi, co je deklarováno a zákonem vymezeno, ale management podniku ji nepovažuje za prioritní nebo se ji pokouší obcházet. Nedochází k udržení kontaktu s rodiči na rodičovské dovolené, lidem pečujícím o člena rodiny není umožněno zkrácení úvazku či práce z domova, dochází k diskriminaci žen v produktivním věku s odkazem na potenciální možnost mateřství, po rodičovské dovolené zaměstnanec nastupuje na podřadné místo s odkazem na ztrátu kontaktu. Často se tak děje jen proto, že k novým - flexibilním formám práce není odvaha. Důvodem je často i nejistota, jak správně konkrétní formu zavést a nemít provozní problémy nebo komplikace s úřady. Díky předchozím zkušenostem žadatele z práce s personalisty a managementem podniků Plzeňského kraje je velká šance, že se podaří změnit povědomí cílové skupiny a poté, co zaměstnavatelé získají konkrétní návody, příklady a legislativní rozbor, budou ochotni sami zavádět flexibilní formy práce. Tyto formy pak nebudou vnímat jako zatěžující, ale naopak jako vlastní výhodu na trhu práce či jako ekonomicky přínosné opatření.
Cyklus inovace - Původní plán, řízení projektu a jeho vyhodnocení: 
Projekt je v realizaci: projekt přitahuje pozornost zaměstnavatelů (to je charakteristický znak inovačních projektů). Registruje velký zájem cílové skupiny o zapojení.
Cyklus inovace - Partnerství: 
Asociace podnikatelek a manažerek západních Čech
Mainstreaming - Popis použitých přístupů: 
Kurzy, individuální poradenství, direct mail, direct call, PR, osvěta u firem, konference
Mainstreaming - Shrnutí poučení a dobrých zkušeností: 
Vycházet ze zkušeností, rozumět potřebám cílové skupiny.
Mainstreaming - Udržitelnost a současný stav: 
Udržitelnost je možná v menší intenzitě a rozsahu služeb: web projektu bude zachován, školení a individuální poradenství budou poskytovány za úplatu.
Dopady - Dosažené výstupy, výsledky a dopady: 
Předpokládaným dopadem je zejména změna myšlení a postojů zaměstnavatelů k řešené problematice.
Dopady - Hodnocení z pozice různých stakeholderů: 
Zájem o poradenství projevila i nadnárodní konzultantská firma McKinsey. Zvýšený zájem stakeholderů o projekt nebyl zaznamenán.
Dopady - Poučení: 
Projekt byl dobře naplánován, řešitel odhadl trendy. Jsi-li vidět, jsi-li úspěšný, nic nepotřebuješ, nic nedostaneš (dotaci, podporu). Místo ocenění závist. Téma slaďování pracovního a rodinného života je (v médiích) zprofanované, představa o řešené problematice je zkreslená.
Zdroje: 

informace z databáze Monit (projektová žádost), rozhovor s pracovníky projektu, osobní účast na jednom ze školení personalistů, ESFCR: http://www.esfcr.cz/projekty/cristal-rovne-prilezitosti-a-work-life-bala... a ESFDB: http://esfdb.esfcr.cz/modules/marwel/index.php?article=2955, web projektu: http://cristal.grafia.cz/

Doporučené odkazy: 

Web organizace www.grafia.cz

Jména osob a institucí: 
Mgr. Jana Brabcová, jednatelka společnosti Grafia, spol. s r. o., odborná supervizorka projektu Renata Steinerová, odborná vedoucí informačního a vzdělávacího centra Ing. Štěpánka Pirnosová, odborná poradkyně informačního a vzdělávacího centra Mgr. Milada Kolářová, administrátorka projektu
Doporučení ze strany příjemce: 

Je potřeba umožnit provést výzkum v rámci projektu – dnes je požadováno, aby byl výzkum hotov předem za vlastní finance.
Setkali se s praxí, kdy jejich projektem vytvořené metodiky, které veřejně sdíleli na webu, zkopíroval soukromý subjekt a za úplatu je na internetu nabízí k proškolení. Bude potřeba zajistit PRÁVNÍ ochranu INOVACÍ (produktů projektů ESF).


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)