Jste zde

Inkubace a akcelerace aktivit v oblasti sociální ekonomiky

Celkovým cílem projektu je mezinárodní spolupráce za účelem přenosu know how od partnerské organizace projektu i-Genius z Velké Británie v oblasti sociálního podnikání. Prostřednictvím této spolupráce byla inovována metodika, na základě které bylo realizováno vzdělávání pro zaměstnance z NNO v ČR, kteří měli zájem nebo plánovali zahájit sociální podnikání. Hlavními nástroji pro vzdělávání cílové skupiny projektu byla ve spolupráci se zahraničním partnerem příprava a realizace vzdělávacího kurzu, E-learningu a tutorování. Prostřednictvím tohoto vzdělávání získali účastníci projektu důležité informace, schopnosti a dovednosti umožňující zahájení vlastního konceptu sociální podnikání. Doprovodnou aktivitu projektu bylo uspořádání soutěže Eco & Social startup.

Číslo projektu: 
CZ.1.04/5.1.01/51.00010
Nositel inovace a klíčoví stakeholdeři a partneři: 

Innovation Tank
+ partner projektu: i-Genius (Velká Británie)
+ spolupráce s: UnLtd (Velká Británie) a HUB Praha

Aktivity: 

Projekt je tvořen vzájemně provázanými aktivitami, které zajistí úspěšný přenos know how a výrazně tak napomůže cílové skupině připravit/zahájit sociální podnikání v ČR. Aktivity byly zaměřeny na následující činnosti:
-vzájemné porovnání současných přístupů a metodik k principům, plánování a zahájení sociálního podnikání v ČR a VB;
-na základě vzájemné intenzivní výměny zkušeností a informací o sociálním podnikání vytvořena metodika pro vzdělávací kurz, E-learning a tutorování určená pro pracovníky NNO;
-pro zvýšení efektivity vzdělávacího kurzu vytvořen e-learningový kurz;
- vytvořena obsahová náplň pro tutorování cílové skupiny mající zájem o zahájení sociálního podnikání;
-pilotní ověření vytvořené metodiky (tj. pilotní realizace vzdělávacího kurzu, E-learningu a tutorování) včetně podrobné evaluace;
-realizace tří cyklů vzdělávání; 1 cyklus = vzděl. kurz, E-learning a tutorování pro cílovou skupinu projektu;
- jako doprovodná aktivita byla do projektu zařazena soutěž Eco & Social startup, kde byly vyhodnoceny nejlepší modely soc. podnikání.

Program (priorita, osa): 
Doba realizace projektu: 
01.10.201030.04.2012
Rozpočet: 
2 809 226Kč
Geografické vymezení (NUTS II): 
Inovace - kontext, výchozí stav (baseline): 
Nedostatečná státní podpora pro oblast sociální ekonomiky, neexistence legislativního ukotvení, omezené nebo žádné možnosti kvalitního vzdělávání v této oblasti
Inovace - smysl a cíle: 
Přenos know-how od partnerské organizace, inovování metodiky a realizace vzdělávání pro zaměstnance z NNO v ČR, kteří mají zájem nebo plánují zahájit sociální podnikání.
Inovace - stručný popis principu: 
Ve spolupráci se zahraničním partnerem příprava a realizace vzdělávacího kurzu, e-learningu a tutorování. Účastníci projektu získali důležité informace, schopnosti a dovednosti umožňující zahájení vlastního konceptu sociální podnikání. Doprovodnou aktivitou projektu je uspořádání soutěže Eco & Social startup.
Inovace - Hlavní příjemci, cílové skupiny a zainteresované strany: 
Cílová skupina projektu tvořena zaměstnanci nestátních neziskových organizací z celé České republiky; jde o zaměstnance NNO, kteří mají vážný/motivovaný zájem nebo již připravují základní koncept sociálního podnikání v rámci jejich mateřské organizace.
Inovace - Přidaná hodnota a podstata: 
Přenos know-how z Velké Británie, tj. přenos mezi územími, je s ohledem na téma (sociální podnikání) vybrán vhodně; zvolené metody (kombinace kurzů, e-learningu a zejména zapojení tutorování) lze považovat za přidanou hodnotu, a to vzhledem k rozmanitosti způsobů přenosu a komunikace (od setkání po virtuální diskuzi).
Charakteristika - Podněty a inspirace: 
Deficit byl identifikován na základě dlouhodobějšího působení žadatele v tematické oblasti, a to včetně provádění analýz stavu v ČR. V rámci mapování byly využity v průběhu r. 2009 dotazníky a rozhovory.
Charakteristika - Návrhy a nápady: 
Projektový námět reagoval na zjištění o stavu. Dále byly využity kapacity realizátora.
Charakteristika - Potřebnost: 
Projekt byl zacílen tak, aby napomohl cílové skupině (NNO) připravit/zahájit sociální podnikání v ČR. S ohledem na identifikovanou neexistenci systému státní podpory soc. podnikání, vč. nedostatečné (resp. neexistence) nabídky kvalitních vzdělávacích programů šlo o zvolení vhodného sektoru i s ohledem na nutnost zajištění samofinancování a/nebo vícezdrojového financování NNO. Filtrační kritérium „účastníků se zájmem nebo před realizací“ pak dále implikuje nutnost alespoň základní znalosti tématu a zvyšuje potřebnost intervence.
Charakteristika - Komplexnost: 
Přístup byl komplexní. V rámci vzdělávání byla věnována zásadní část jak základním otázkám jako „zda vůbec začít sociálně podnikat“ (pořadavky a kompetence), tak praktickým příkladům a možných postupů.
Charakteristika - Novost: 
Novost byla zejména územní (přenos z VB do ČR). Nicméně, s ohledem na identifikaci nedostatečně kvalitního vzdělávání v oblasti sociálního podnikání v ČR je třeba uvažovat i o novosti vzdělávací metodiky jako takové (např. obsahová novost a novost postupu kombinujícího 3 formy sdílení know-how)
Charakteristika - Zlepšení: 
Cílové skupině byla nabídnuta možnost získat jedinečné informace v konzistentní formě a v různých formách (kurz, e-learning, tutoring). Tato skutečnost je zřejmým zlepšením od situace, kdy by nebyli zapojeni vůbec. Hodnocení a porovnání s kontrolní skupinou nicméně nebylo provedeno.
Charakteristika - Proces: 
S ohledem na různé formy bylo umožněné uplatnit různé postupy, tj. od sociálního učení po individuální konzultace s tutorem.
Charakteristika - Cílové skupiny: 
Cílová skupina byla s ohledem na různé formy zapojena v různé míře (inter)aktivity – od pasivnější role po aktivní práci s tutorem.
Charakteristika - Partnerství: 
Primární partner z VB byl oficiálním zdrojem know-how, na které projekt stavěl; nicméně, v rámci implementace byla zapojena i další instituce (UnLtd), která přinesla nový vhled do problematiky. To se ukázalo jako přínosné.
Charakteristika - Zprostředkující subjekt: 
V rámci projektu bylo využito sítě kontaktů HUB Praha (co-workingového prostoru a inkubátoru sociálních inovací), a to zejména s ohledem na personální propojení žadatele s touto organizací. Výsledkem byla zejména schopnost oslovit správný segment cílové skupiny jako celku (NNO v ČR).
Charakteristika - Praxe: 
Součástí projektu je pilotní ověření metodiky a po jejím vyhodnocení spuštění vzdělávacích cyklů do praxe.
Charakteristika - Šíření: 
K šíření bylo využito jak přímých kontaktů žadatele, tak zprostředkovatele HUB Praha ad. spolupracujících sítí aktérů a např. pomocí webových stránek a sociálních sítí.
Charakteristika - Udržitelnost: 
Materiály jsou dále dostupné, zejména pak e-learningová platforma. Kurzy a tutorská forma je s ohledem na nepokračování financování možná, ale vyžádala by si dodatečné náklady.
Charakteristika - Iniciace: 
S ohledem na výběr účastníků je předpoklad, že došlo k jejich ovlivnění ve smyslu spuštění (nebo naopak upuštění od) přípravy sociálního podniku. Zároveň bezesporu inspirovalo k dalšímu zájmu o toto téma.
Charakteristika - Evaluace: 
Byly nasazeny standardní nástroje zpětné vazby během vzdělávacích cyklů a zejména v rámci pilotáže. Další zjišťování u účastníků po skončení projektu nebylo provedeno.
Charakteristika - Rizika: 
Případná nespolupráce (nebo omezená spolupráce) mezinárodního partnera; nezájem mezi cílovou skupinou – a to i během běhu vzdělávání; nedostatek zájemců (příliš tvrdé podmínky filtrace); nedostatečné schopnosti tutorů; nevhodné nastavení přenesené metodiky; nevhodnost některé formy vzhledem k obsahu; nefunkčnost e-learningové platformy
Charakteristika - Fáze: 
Ano, minimálně lze odlišit fázi přípravy pilotu, fázi realizace pilotu, vyhodnocení pilotu, úprav a nasazené vzdělávacího cyklu do praxe.
Charakteristika - Prostředí: 
Hodnocení na základě zpětné vazby účastníků bylo pozitivní; v případě hodnocení dalšími stakeholdery k tomu mohlo přispět i to, že byla začleněna soutěž, která výsledky dále šířila k (odborné) veřejnost a byla mediálně zajímavější, než početně omezené vzdělávací cykly.
Charakteristika - Pojetí: 
Projekt je pojímán jako inovativní z důvodu přenosu mezinárodní praxe a kombinací forem. Realizátoři jsou si inovativnosti vědomi a akcentují ji.
Cyklus inovace - Vstupní analýza a vstupní podmínky, hlavní důvody realizace: 
Identifikovány nedostatky v oblasti podpory sociálního podnikání, a to jak na úrovni národní (neexistence orgánu, který by se soc. podnikání věnoval), tak na úrovni cílové skupiny (NNO), u které je vysoký potenciál vzhledem k jejich (minimálně deklarované) snaze zajistit si vícezdrojové financování, resp. samofinancování. Projekt byl navržen i s ohledem na dlouhodobou spolupráci s mezinárodním partnerem z VB aktivním v oblasti vzdělávání pro sociální podnikání (tj. existenci přenositelné metodiky).
Cyklus inovace - Původní plán, řízení projektu a jeho vyhodnocení: 
V rámci projektu nedošlo k zásadním změnám, nicméně významně se zapojila další organizace z Velké Británie – UnLtd http://unltd.org.uk/ , která se věnuje té samé oblasti. Přenos know-how byl tedy posílen.
Cyklus inovace - Partnerství: 
Kromě výše zmíněného zapojení nového mezinárodního subjektu došlo také k maximálnímu vytěžení existujících kontaktů a sítě kolem HUB Praha http://prague.the-hub.net/ (co-workingový prostor pro podnikání a inkubátor sociálních inovací).
Mainstreaming - Popis použitých přístupů: 
Šíření pomocí sítě kontaktů realizátora a HUB Praha , na webu projektu a organizace, skrze sociální sítě.
Mainstreaming - Shrnutí poučení a dobrých zkušeností: 
Již v rámci přípravy projektu byly podniknuty kroky k tomu, aby byli nalezeni (potenciální) zájemci o zapojení, což umožnilo lépe pracovat s kontakty.
Mainstreaming - Udržitelnost a současný stav: 
Udržitelnost e-learningové platformy je vysoká (přes zastarávání obsahu), ostatní formy zůstávají dostupné po dohodě např. v komerční podobě (kurzy, tutorování).
Dopady - Dosažené výstupy, výsledky a dopady: 
Dopady nejsou nyní zjistitelné (projekt byl ukončen nedávno), nicméně lze předpokládat vliv na koncepce sociálních podniků, které budou implementovat účastníci projektu. Mezi výstupy patří kromě dostupné e-learningové platformy také samotná metodika a výsledky soutěže. Výsledkem je kromě zvýšení povědomí a znalostí také navázání kontaktů mezi účastníky.
Dopady - Hodnocení z pozice různých stakeholderů: 
Hodnocení na základě zpětné vazby účastníků bylo pozitivní.
Dopady - Poučení: 
---
Zdroje: 
Doporučené odkazy: 

http://www.innovationtank.eu/ web realizátora projektu
http://prague.the-hub.net/ web HUB Praha

Související projekty: 

---

Jména osob a institucí: 
Petr Baše, Jakub Mareš


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)