Jste zde

IQ servis – Systém pro úspěšné uplatnění Romů na trhu práce

Projekt byl zaměřen na zvyšování vzdělanosti, kvalifikace a zlepšení sociální úrovně obyvatel sociálně vyloučených lokalit s důrazem na věkovou kategorii 13 -18. V návaznosti je to podpora vytvoření tolerantního prostředí bez předsudků, v němž příslušnost ke skupině vymezené rasou, barvou pleti, národností, jazykem či příslušností k národu není důvodem k odlišnému posuzování jednotlivce. Projekt byl pojat jako komplexní nabídka služeb pro celou rodinu zahrnující sociálně právní poradenství, služby zaměstnanosti a především výukové aktivity pro romskou mládež. Metodologie jednotlivých aktivit zahrnovala přímou, odbornou práci s uživateli i aspekty síťování do existujících systémů. Poskytované služby produktu byly v souladu se standardy kvality sociální práce a realizovány na základě definovaných a formalizovaných pracovních postupů, definujících pouze rámec a pravidla poskytované služby, obsahová stránka je definována uživatelem.

Číslo projektu: 
CZ.04.4.09/3.1.00.4/0077 (EQUAL)
Nositel inovace a klíčoví stakeholdeři a partneři: 

IQ Roma Servis, o.s.
+ partneři: ZŠ a MŠ Křenova 21; Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno; Úřad práce Brno - město; Jihomoravský kraj; Statutární město Brno; Výzkumný ústav práce a sociálních věcí; Partners Czech, o.p.s.; Aisis o.s.; Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně; Lužánky - Centrum volného času, Brno, Lužánky 50; ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37; OU a PŠ Brno, Lomená 44
+ mezinárodní partneři – uskupení: Dafné - Únie prevence a pomoci (Slovensko), Romany in Sweden - from south to north (Švédsko), Romanies out to work (Finsko), Empower Scotland (VB – Skotsko), FLORAISONS (Francie)
+ spolupráce s: FSG (Španělsko), AVAR (Španělsko)

Aktivity: 

Široká škála aktivit čtyř typů/pilířů:
- Centrum motivace a stimulace
- Centrum vzdělávání
- Centrum informací a asistence na trhu práce
- Centrum prevence
- Centrem evaluace a koordinace

Aktivity v oblasti vzdělanosti a motivace pro mládež ve věku 11-18 let
a) Dlouhodobá podpora úspěšného průběhu studia ZŠ a SŠ (ve spolupráci s PdF, FF a FSS MU, OU Lomená, ZŠ Merhautova, ZŠ Křenová.
b) Příprava na kritické přelomové stádia a jejich monitoring (přechod ze ZŠ na další stupeň) a následné etapy.
c) Rozšiřování kompetencí (programy IT, jazykové dovednosti).
d) Stabilní a dlouhodobá motivační příprava (ve spolupráci s CVČ Lužánky, psychologickou ordinací Dr. Turbové, o.s. Aisis) – lekce dramatické výchovy, vystoupení divadla Fórum, EEG biofeedback.
e) Aktivní poskytování informací z oblasti vzdělanosti, možnosti dalšího studia (ve spolupráci s poradnou pro volbu povolání, detašované pracoviště ÚP), stáže, praxe.

Aktivity v oblasti zaměstnanosti
a) Aktivní vyhledávání a oslovování zaměstnavatelů, kontaktování, prezentace, zprostředkování, monitoring
b) Právní poradenství z oblasti pracovně – právních vztahů a dalších relevantních zákonů pro klienty i zaměstnavatele
c) Poradenství v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti pro klienty i zaměstnavatele ( ve spolupráci s ÚP), zprostředkování stáží, praxe, rekvalifikace
d) Poradenství v oblasti diskriminace při přístupu k zaměstnání, pro klienty i zaměstnavatele
e) Zprostředkování pracovně kompetentních klientů pro zaměstnavatele, oborové členění, individuální profily klientů, tréninkové modely, monitoring
f) Kurzy rozšiřování kompetencí ( informační technologie, sociálně pracovní kompetence, motivační aktivity)

Aktivity sociální prevence
a) Odstranění dezorientace a právního nevědomí, pochopení důsledků svých činů a rozhodnutí,
b) Vést klienta k odpovědnosti ke svému životu,
c) Podpora v nouzových situacích, odvrácení a prevence krizí
d) Zprostředkování a substituce chybějících informací, sociálních dovedností a sociální sítě,
e) Ochrana slabších před porušováním jejich práv. Tyto osoby se často stávají terčem porušovaní práv, protože různé subjekty spoléhají na jejich neznalost zákonů, neschopnost bránit se.

Program (priorita, osa): 
Doba realizace projektu: 
16.09.200531.10.2008
Rozpočet: 
22 880 613Kč
Geografické vymezení (NUTS II): 
Inovace - kontext, výchozí stav (baseline): 
Nedostatečně dynamické a efektivní nástroje pro řešení slabé ekonomické soběstačnosti Romů zapříčiněné nízkou sociabilitou, slabou motivací a vůlí, nedostatečným vzděláním, nezaměstnatelností z důvodu nízké kvalifikace, slabých pracovních návyků a flexibility, diskriminace na trhu práce apod.
Inovace - smysl a cíle: 
• zlepšení sociální úrovně příslušníků romských komunit (snížení jejich nezaměstnanosti, zlepšení bytové situace a následně předcházení sociálnímu vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků) • vytvoření tolerantního prostředí bez předsudků, v němž příslušnost ke skupině vymezené rasou, barvou pleti, národností, jazykem či příslušností k národu není důvodem k odlišnému posuzování jednotlivce a zacházení s ním • pomoc při odstraňování vnitřních překážek (především odstranění handicapu ve vzdělání a kvalifikaci) a vnějších překážek (odstranění všech forem diskriminace)
Inovace - stručný popis principu: 
Komplexní systém propojených modulů zahrnujících komunitní stimulaci, aktivaci, vzdělávání, kvalifikaci, poradenství, asistenčních služeb v oblasti zaměstnanosti a trhu práce (včetně monitorované a asistované nabídky a zprostředkování zaměst-nání) v kombinaci s terénní sociální prací v sociálně vyloučených romských komunitách.
Inovace - Hlavní příjemci, cílové skupiny a zainteresované strany: 
romská mládež, jejich rodiče a sociálně potřební
Inovace - Přidaná hodnota a podstata: 
Komplexní a individualizovaný metodicky podchycený postup. Zapojení různých aktérů: experti „zdola“, z úrovně komunity, experti „zhora“, z úrovně institucí, vědci, metodologové, aktéři z neziskového sektoru i veřejné správy ad.
Charakteristika - Podněty a inspirace: 
V rámci terénní práce, kterou organizace realizovala v lokalitách, byla zjištěna jednak zvýšená poptávka po dalších službách, a dále pak neflexibilita existujících sociálních služeb (zejména nekomplexní, rozsahem omezený přístup).
Charakteristika - Návrhy a nápady: 
V rámci EQUAL využito období přímo vymezené pro přípravu projektu; významné bylo i zapojení široké škály partnerů.
Charakteristika - Potřebnost: 
Potřebnost byla přímo navázána na zjištěný stav v rámci lokalit, ve kterých byla prováděna terénní sociální práce. Jako významné se ukázalo cílení na skupinu mládeže v kombinaci s jejich zázemím (rodi-na), tj. kombinace podpory prevence a dlouhodobé práce na zvýšení kvalifikace (vzdělání) a řešení akut-ních problémů (zaměstnání, bydlení).
Charakteristika - Komplexnost: 
Komplexní přístup k cílové je základní ideou projektu. Zároveň ale poskytuje metodický základ pro takovou intervenci.
Charakteristika - Novost: 
Byly vytvořeny zcela nové produkty (např. metodiky a koncepty), které byly dále uvedeny do praxe. Po-stupně pak došlo k rozšíření z lokální na regionální úroveň (s potenciálem zasáhnout úroveň národní).
Charakteristika - Zlepšení: 
Komplexní intervence umožňuje neoddělovat související problémy; koncentrace poskytovaných služeb umožňuje zachovat kontext.
Charakteristika - Proces: 
Jako klíčové lze uvést zapojení širokého spektra aktérů (odborníků z různých oblastí, typů institucí i zemí), resp. otevřenost a kreativita při hledání metodického řešení
Charakteristika - Cílové skupiny: 
Cílové skupiny aktivně zapojeny průběžně.
Charakteristika - Partnerství: 
Široké zapojení stakeholderů na národní úrovni, a to jak horizontální, tak vertikální. Intenzivní publicita a proaktivní přístup zahrnující kromě prezentací např. workshopy a mediálně přitažlivé výstupy. Na mezinárodní úrovni intenzivní spolupráce ve smyslu přenosu znalostí a dobré praxe, zejména ve vztahu ke tvorbě metodik.
Charakteristika - Zprostředkující subjekt: 
Využití národních i mezinárodních partnerů projektu a expertů v rámci procesu tvorby metodik. Samotná realizace projektových aktivit interně vyškoleným týmem.
Charakteristika - Praxe: 
Výsledkem je plné uvedení do praxe.
Charakteristika - Šíření: 
Část výstupů přenositelná ve formě metodik. Kon-cept „Ethnic friendly zaměstnavatel“ aktivně šířen na lokální a dále na národní úroveň.
Charakteristika - Udržitelnost: 
Projektové aktivity udržitelné pouze za předpokladu získání dodatečných finančních prostředků na sociál-ní služby, grantů nebo dosažení finanční nezávislosti organizace z jiných zdrojů.
Charakteristika - Iniciace: 
Nastartována spolupráce s veřejnou správou na regionální úrovni (Město Brno, Jihomoravský kraj), návazně pak došlo k přenosu do lokalit, kde byl identifikován obdobný deficit.
Charakteristika - Evaluace: 
V rámci projektu provedena řada evaluačních šetření (viz produkty projektu) a byl prováděn průběžný podrobný monitoring všech dílčích kontaktů.
Charakteristika - Rizika: 
Rizikem je zejména finanční náročnost zvoleného komplexního modelu, příp. náročnost na zázemí v případě realizace všech dílčích služeb. To může být i limitem pro rozšíření.
Charakteristika - Fáze: 
Projekt bylo možné etapizovat a průběžně vyhodnocovat. Dostupné jsou např. informace o výkonnosti (resp. kontaktech s klienty) a typech řešených problémů (poskytnutých služeb).
Charakteristika - Prostředí: 
Přijetí bylo kladné ze stran všech stakeholderů, což lze doložit jak pokračující spoluprací s veřejným sek-torem, s partnery vč. zahraničních a např. i zájmem o poskytované služby (počty provedených kontakt a úspěšnost vyřešení).
Charakteristika - Pojetí: 
Projekt je vnímán jako celek jako inovativní po celou dobu realizace; široká škála aktivit (včetně dopro-vodných) pak vykazuje vysokou míru proaktivity a dílčí inovativní řešení.
Cyklus inovace - Vstupní analýza a vstupní podmínky, hlavní důvody realizace: 
Přímá vazba na cílovou skupinu v rámci terénní práci umožňující provádět analýzu dlouhodobě a na místě, s cílovou skupinou.
Cyklus inovace - Původní plán, řízení projektu a jeho vyhodnocení: 
Komplexní povaha projektu vedla k dílčím změnám v realizaci, zejména kvůli menší poptávce u některých nabízených služeb. Nicméně, byla realizována řada dodatečných komplementárních aktivit, které umocnily inovativní potenciál projektu.
Cyklus inovace - Partnerství: 
Stěžejní vliv na úspěch inovativního řešení s ohledem na přenos zkušeností a dobré praxe (a zachycení formou nových metodik).
Mainstreaming - Popis použitých přístupů: 
Došlo k oslovení institucí veřejné správy (vč. státní správy), zaměstnavatelů a zaměstnavatelských svazů, úřadů práce, nevládních neziskových organizací a lidí, znevýhodněných na trhu práce pro svůj etnický původ. Byly distribuovány prezentační materiály pracovníky organizace, pořádány kurzy, vytvořeny webových stránek projektu, byly uveřejňovány tiskové zprávy a uspořádány workshopy.
Mainstreaming - Shrnutí poučení a dobrých zkušeností: 
Na diseminaci produktu se přímo podílely regionální samosprávy: město Brno a Jihomoravský kraj, přičemž na tuto spolupráci bylo navázáno v rámci dalších aktivit organizace (např. žádosti o další projekty)
Mainstreaming - Udržitelnost a současný stav: 
Na tento projekt úspěšně navázaly další projekty, které inovují a rozšiřují původní koncepty a metody. To umožnilo udržet portfolio služeb v podobném rozsahu, jako v rámci projektu i mezinárodní přesah. Bez těchto prostředků by ale byla udržitelnost minimální.
Dopady - Dosažené výstupy, výsledky a dopady: 
Kromě samotného vlivu realizace vzdělávání, prevence a poradenství na cílové skupiny šlo zejména o posílení kapacit organizace. Dále pak o změnu klimatu v místě, resp. v regionu (ve vazbě na spolupráci s veřejným sektorem a přenos do jiných lokalit). Zároveň došlo ke změně přístupu k cílové skupině i poskytovaným službám pomocí šíření metodik a dobré praxe.
Dopady - Hodnocení z pozice různých stakeholderů: 
Projekt je hodnocen velmi pozitivně zejména z pohledu cílové skupiny (ve vazbě na poskytnuté služby). Pozitivně je ale hodnocen i s ohledem na změny, které vyvolal v oblasti sociálních služeb v regionu, a to včetně úrovně regionální samostrávy.
Dopady - Poučení: 
---
Doporučené odkazy: 

http://www.iqrs.cz/ (webová stránka příjemce)
http://www.ethnic-friendly.eu/ (koncept Ethical friendly zaměstnavatel)

Související projekty: 

Osobnost a životní směr - podpora vzdělanosti a profesního uplatnění mladých Romů (CZ.1.04/3.2.01/19.00193)
Čas zkusit to jinak (CZ.1.04/3.2.01/19.00077)

Jména osob a institucí: 
Khazal Wail


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)