Jste zde

Komunitní centrum Českého Švýcarska

Projekt se komplexně věnuje strategickému rozvoji komunity (regionu) - propojuje problematiku zaměstnanosti, sociální a vzdělávací. Konkrétně projekt v praxi ověřuje možnost vzniku komunitních pracovně-vzdělávacích center (KC) v obcích do 5 000 obyvatel. Osoby zařazené do projektu získali v jednom místě současně vzdělání a pracovní praxi dle místních požadavků, a to s ohledem na místní podmínky a investiční akce v regionu a městě. Znevýhodnění osob je sníženo komplexní asistencí pro cílové skupiny a jednotlivce.
Vybrané výstupy:
- metodika vzniku a fungování komunitního centra - návod pro založení komunitního centra v obci;
- metodika dlouhodobých vzdělávacích rekvalifikačních kurzů s roční praxí a nekolidujícím zaměstnáním;
- realizované vzdělávací kurzy, kopírujících aktuální místní potřeby (rekvalifikační kurz Pracovník informačních středisek a cestovních kanceláří, kurz Euromanager v oblasti rozvoje cestovního ruchu);
- Job poradna
- motivační společenská hra Na vlastní nohy
- digitální životopis

Číslo projektu: 
CZ.04.4.09/1.1.00.4/0048
Nositel inovace a klíčoví stakeholdeři a partneři: 

Město Krásná Lípa
Partneři: České Švýcarsko, obecně prospěšná společnost; Úřad práce Děčín - po-bočka Rumburk; Agentura Pondělí, občanské sdružení

Aktivity: 

Vytvoření podmínek pro práci komunitních pracovně-vzdělávacích center v obcích (personál, prostory)
Vytvoření pracovních čet provázaných se vzdělávacími aktivitami
Vytvoření koncepce a obsahu vzdělávacích, motivačních a rekvalifikačních modulů
Odzkoušení koncepce a obsahu vzdělávacích, motivačních a rekvalifikačních modulů v praxi
Vytvoření souhrnné metodiky pracovně-vzdělávacího komunitního centra
Mezinárodní spolupráce Partnerství pro centrum Českého Švýcarska
Realizace mainstreamingové strategie založené na předání pozitivních zkušeností, „best practices“ a inovativních návrhů a doporučení pro orgány, schopné jejich prosazení do běžné praxe
Průběžná prezentace projektových záměrů, výsledků a výstupů z projektu Komu-nitní centrum České Švýcarsko
Diseminace ověřených postupů řešení problematiky znevýhodněných skupin na trhu práce činností komunitního pracovně-vzdělávacího centra

Program (priorita, osa): 
Doba realizace projektu: 
17.08.200530.08.2008
Rozpočet: 
29 436 233Kč
Geografické vymezení (NUTS II): 
Číslo a název TCA: 
3991 – Bridges over Borders
Téma TCA: 
Zlepšování zaměstnatelnosti
Inovace - kontext, výchozí stav (baseline): 
Kontext: Vysoká nezaměstnanost, vysoký podíl nízkokvalifikovaných osob i osob znevýhodněných na trhu práce, špatná zkušenost s kompetencemi pracovníků zaměstnávaných na VPP (město Krásná Lípa naráželo na nedostatečné kompetence pracovníků zaměstnávaných na VPP), rozjezd několika investičních projektů - potřeba včas zajistit (vybrat, vyškolit) jejich budoucí zaměstnance. výchozí stav: vysoká nezaměstnanost, chybějící komunikační uzel = prostředník k propojování osob a informací, vysoká motivace manažerů aktivizovat (nastarto-vat) místní komunitní život a aktivity (podpora cestovního ruchu, propojování zájmů města, ochránců přírody a podnikatelů v ČR).
Inovace - smysl a cíle: 
Cílem bylo ověření možnosti vzniku komunitních pracovně-vzdělávacích center v obcích do 5 000 obyvatel. Takové centrum vytvoří chybějící komunikační uzel k propojování osob a informací; záměr byl i aktivizovat (nastartovat) místní komu-nitní život + aktivity.
Inovace - stručný popis principu: 
komplexní přístup propojení několika subjektů různých typů mezinárodní spolupráce kreativita
Inovace - Hlavní příjemci, cílové skupiny a zainteresované strany: 
osoby s nízkým stupněm vzdělání osoby bez praxe v oboru osoby s neuplatitelnou kvalifikací na trhu práce osoby neschopné si dlouhodobě práci udržet národnostní menšiny rodiče-samoživitelé pečující o malé děti osoby na rodičovské dovolené osoby zdravotně postižené (mentálně, duševně, tělesně, kombinovaně) osoby sociálně znevýhodněné absolventi škol bez praxe a zkušeností osoby s vyšším věkem (nad 50 let) obecně zejména lidé z evidence úřadu práce
Inovace - Přidaná hodnota a podstata: 
proškolené osoby, nová pracovní místa, funkční model spolupráce v komunitě, řada metodik a nových kurzů; nastavení vazeb, vytvoření know-how, posílení důvěry aktérů v to, že společné (inovační) projekty lze zvládnout a že takto lze přispět ke zlepšení.
Charakteristika - Podněty a inspirace: 
Projekt vychází z potřeb rozvoje regionu a ze zkuše-nosti předkladatele se situací v komunitě, reaguje na vypozorované problémy cílových skupin. Podnět k přípravě projektu dala i nově vzniklá nezisková organizace, kde působili lidé se zkušeností s projekty.
Charakteristika - Návrhy a nápady: 
Tvůrci projektu využívali osobních schůzek (územní blízkost), šlo o společné úsilí místních obyvatel při-spět k rozvoji oblasti, kde žijí (s vědomím společné vize).
Charakteristika - Potřebnost: 
Potřebnost projektu vychází ze zkušenosti předkladatele se situací v komunitě a ze zkušeností s cílovými skupinami. Projekt současně reaguje na budoucí potřeby regionu.
Charakteristika - Komplexnost: 
Komplexní přístup je výrazným prvkem projektu. Město jako předkladatel a zapojené subjekty využily ojedinělé příležitosti společně řešit problematiku sociální, vzdělávací i zaměstnanostní. Postupovali v kontextu a s aktuálními zkušenostmi ze své praxe, současně i v souladu se strategií rozvoje města (ko-munity). Modelový příklad!
Charakteristika - Novost: 
Inovačnost je založena na společné snaze a odvaze předkladatele a partnerů přispět k rozvoji komunity (společně řešit problémy). Vychází i ze zahraniční inspirace (v GB není nutno projekt předem "nalinkovat"). Zkušenost se situací v komunitě je navázána na ambici (a odvahu) zkusit řešit problémy co nejlépe - i novým způsobem.
Charakteristika - Zlepšení: 
Zlepšení potvrzují konkrétní změny v hodnocení projektu (a jeho přínosů) u partnerů, kteří zpočátku nevěřili v úspěch (např. spolupracující ÚP). Inovační zlepšení nadále fungují: 5 let od skončení projektu přetrvala: Komplexnost: komunitní centrum dále funguje a usiluje o komplexní přístup k řešení problémů Propojení subjektů: subjekty společně iniciovaly a řeší další projekty, nově vznikla příspěvková organi-zace města Mezinárodní spolupráce - využívají se osobní vazby, pokusy podat další společné projekty Kreativita: kreativní přístup je zachován, jen už není tolik příležitostí (projektových) k jeho uplatnění (striktní nastavení obsahu projektů, formální a ne-smyslně detailní kontroly výdajů)
Charakteristika - Proces: 
Kreativní proces probíhá nepřetržitě, projevuje se mimo jiné např. při řešení náročných situací (neschvalují se monitor. zprávy, město musí projekt dotovat). Zjevná je osobní angažovanost (osobní zájem) zapojených aktérů.
Charakteristika - Cílové skupiny: 
Cílové skupiny jsou zahrnuty zejména jako příjemci vzniklých služeb a programů, ze zkušenosti aktérů je zřejmé, že jsou jejich potřeby dobře reflektovány.
Charakteristika - Partnerství: 
Partnerství je rozvinuto ve vysoké intenzitě, jde o funkční propojení různých typů organizací a místní samosprávy.
Charakteristika - Zprostředkující subjekt: 
---
Charakteristika - Praxe: 
Všechny aktivity jsou realizovány v praxi, jde o vývoj, testování (pilotáž) a zavedení nových produktů.
Charakteristika - Šíření: 
Informace o produktech byly šířeny prostřednictvím workshopů, konferencí - i přes tzv. Výbor žadatelů, který vznikl a fungoval v CIP EQUAL. Dnes je možné produkty nalézt v databázi na webu. Převážně šlo o tradiční nástroje publicity. MPSV v tomto směru zajišťovalo šíření brožur.
Charakteristika - Udržitelnost: 
Nové přístupy i služby (kurzy) nadále existují a fungují v praxi i po skončení projektu. Produkty byly dále upraveny dle měnící se legislativy. Realizátor projektu po jeho ukončení založil příspěvkovou organizaci navazující svými aktivitami na projekt.
Charakteristika - Iniciace: 
Projekt může iniciovat podobné aktivity, sám řešitel však iniciaci nevnímá jako prioritu, spíše jako vedlejší efekt (lze sledovat počet stažení produktů z webu esfdb.cz) Již v době jeho mainstreamingu jeden z produktů - digitální životopis - převzal partner v GB.
Charakteristika - Evaluace: 
Evaluace byla v rámci projektu nastavena podle po-třeb, řešitel nad rámec povinných indikátorů prová-děl "sebeevaluaci" - sledoval vybrané hodnoty (počet nově zaměstnaných, počet proškolených). Řešitel pro evaluaci vybraných produktů ustanovil hodnotící komisi, složenou z expertů.
Charakteristika - Rizika: 
Velká - zpočátku nebyly schvalovány monitor. zprávy, město muselo projekt financovat z vl. zdrojů.
Charakteristika - Fáze: 
Ano - nastaveny tři etapy podle programu CIP EQU-AL: vývoj - test - mainstreaming
Charakteristika - Prostředí: 
Nejprve nedůvěra zastupitelů, postupně (po překo-nání obtíží s financováním) projekt získal důvěru i podporu.
Charakteristika - Pojetí: 
Řešitel skutečně usiluje o zlepšení situace v regionu, projekt je pojat komplexně, je znát zkušenost s místními problémy, inovační přístup je místy i reakcí na nečekané problémy.
Cyklus inovace - Vstupní analýza a vstupní podmínky, hlavní důvody realizace: 
V regionu byla vysoká nezaměstnanost, vysoký podíl nízkokvalifikovaných osob i osob znevýhodněných na trhu práce, špatná zkušenost s kompetencemi pracovníků zaměstnávaných na VPP (město Krásná Lípa naráželo na nedostatečné kompetence pracovníků zaměstnávaných na VPP). Současně se chystal rozjezd několika investičních projektů a bylo potřeba včas zajistit (vybrat, vyškolit) jejich budoucí zaměstnance.
Cyklus inovace - Původní plán, řízení projektu a jeho vyhodnocení: 
Projekt byl řešen podle plánu, komplikovaná administrace však způsobovala zpožďování plateb a nutila realizátory k řešení náročných situací (neschvalují se monitorovací zprávy, město musí projekt dotovat). Projekt byl realizován zejména díky osobnímu nasazení aktérů. Projekt byl hodnocen dobře, nové přístupy i služby nadále existují a jsou využívány. Vzniklé komunitní centrum je úspěšně v provozu: http://www.krasnalipa.cz/kccs
Cyklus inovace - Partnerství: 
Partnerství je rozvinuto ve vysoké intenzitě, jde o funkční propojení různých typů organizací a místní samosprávy. Přehled partnerů: České Švýcarsko, obecně prospěšná společnost; Úřad práce Děčín; Agentura Pondělí, občanské sdružení
Mainstreaming - Popis použitých přístupů: 
Byla vytvořena a schválena mainstreamingová strategie projektu. Byl schválen grafický manuál, vydány tiskoviny a propagační předměty, webové stránky a další nástroje pro realizaci mainstreamingové strategie: tiskové zprávy, letáky, tiskoviny, propagační materiály, byl natočen šot pro TV i rozhlas, byly vydávány články o všech aktivitách s ohledem na cílovou skupinu každé z nich. Byly pořádány tematické semináře a workshopy pro odbornou veřejnost. Byla uspořádána závěrečná mezinárodní konference v ČR, mezinárodní konference v Bruselu a závěrečná konference projektu s názvem Veletrh pracovních příležitostí. V průběhu projektu byly uspořádány formální i neformální setkání s NNO, zástupci státní správy i samosprávy a cílovými skupinami. Osvědčily se také výjezdy a předávání zkušeností. Vytvořeno bylo prezentační CD o projektu a film o realizaci projektu.
Mainstreaming - Shrnutí poučení a dobrých zkušeností: 
Výsledkem mainstreamingu je zejména zájem partnera o realizaci některých z kurzů (Kurz Pracovník regionální turistiky v chráněných územích, Kurz Pracovník informačních středisek a cestovních kanceláří, Kurz Euromanager v oblasti cestovního ruchu). Dále o produkty projektu projevily zájem některé úřady práce či Agentura pro sociální začleňování v Romských lokalitách (Metodika dlouhodobých vzdělávacích kurzů). Partner z Velké Británie projevil zájem o digitální životopisy, které začal vyrábět a publikovat na svém webu. V rámci vertikálního mainstreamingu se uplatnil produkt Metodika dlouhodobých vzdělávacích rekvalifikačních kurzů s roční praxí a nekolidujícím zaměstnáním, který byl šířen obcím, obecním zastupitelstvům, krajským zastupitelstvům, politi-kům, úřadům práce (dále i v rámci horizontálního mainstreamingu sociálním part-nerům, Sdružení pro rozvoj Šluknovska, zástupcům podnikatelské sféry, NNO, veřejnosti a školám).
Mainstreaming - Udržitelnost a současný stav: 
Nové přístupy i služby (kurzy) nadále existují a fungují v praxi i po skončení projektu. Produkty byly dále upraveny dle měnící se legislativy. Realizátor projektu po jeho ukončení založil příspěvkovou organizaci navazující svými aktivitami na projekt.
Dopady - Dosažené výstupy, výsledky a dopady: 
• Vznik komunitního centra (dále funguje a usiluje o komplexní přístup k řešení problémů) • Propojení subjektů: subjekty společně iniciovaly a řeší další projekty, nově vznikla příspěvková organizace města • Mezinárodní spolupráce - nové osobní vazby, pokusy podat další společné projekty • Případové studie, rady a doporučení, užitečné nástroje a instrumenty, cesty a způsoby týkající se vytváření sítí - Networking - webové stránky pro podporu síťování:http://www.networking-works.net/; • ITC - webové stránky www.learningvoices.com, které se využijí pro zpřístupnění materiálů o metodách vzdělávání s využitím různých technických prostředků; • Engaging Non-learness - 20 min. film - z každé země 3 min. - příběh dokumentující zapojení nového účastníka do vzdělávacího procesu a jeho úspěch; • Improving skills - digitální životopis jako nová forma CV. Výstup – brožura (vydána v ČR) a CD. Digitální životopis byl odzkoušen v každé zemi a jednotlivá partnerství hodnotila přínos digitálního životopisu jak pro zaměstnavatele, tak pro uchazeče o zaměstnání. V ČR a VB byly natočeny a zveřejněny další životopisy pro klienty projektů.
Dopady - Hodnocení z pozice různých stakeholderů: 
Postupně registrovali zlepšování hodnocení projektu (a jeho přínosů) u partnerů, kteří zpočátku nevěřili v úspěch (např. spolupracující ÚP).
Dopady - Poučení: 
Dnes už není tolik příležitostí (projektových) k uplatnění inovativního přístupu (striktní nastavení obsahu projektů, formální a nesmyslně detailní kontroly výdajů, zvýšující se administrativní náročnost).
Související projekty: 

Komunitní plánování na Šluknovsku
OP LZZ: CZ.1.04/3.1.03/65.00037.
Výše dotace 2.161.288 Kč
Doba realizace: 1. 8. 2011 do 31. 7. 2013.
Realizátorem projektu je Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa: včasným pláno-váním přiměřených programů, projektů a sociálních služeb propojených spoluprací zadavatelů, zaměstnavatelů, poskytovatelů a uživatelů, můžeme prostřednictvím této metody předcházet sociálnímu vyloučení znevýhodněných osob na trhu práce a ze společnosti. Komunitní plán umožňuje rozvíjet sociální služby dle místních potřeb a posilovat kapacity sociální ekonomiky. Co vznikne: síť spolupracujících poskytovatelů, zadavatelů sociálních služeb, obcí a institucí; Katalog sociálních služeb; bude provedena analýza potřeb a připraven plán rozvoje sociálních služeb a dalších komunitních aktivit včetně vzdělávání.

Jména osob a institucí: 
Hana Volfová, v době realizace místostarostka Krásné Lípy (řešitel projektu)
Doporučení ze strany příjemce: 

„snižte administrativu projektů, zaměřte se na soc. slabé lokality, umožněte ověření inovativních metod a zajistěte prosazení těch nejlepších do národních politik“


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)