Jste zde

Proč mají zůstat stranou? - komplexní posílení a využití pracovního potenciálu žadatelů o azyl

Projekt realizovalo Konzorcium nevládních organizací pracujících s migranty, o.s.: Poradna pro uprchlíky (PPU), Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU), Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE). Cílem projektu bylo pomoci žadatelům o azyl v orientaci na legálním trhu práce ČR a poskytnout jim možnost v průběhu azylové procedury zvýšit svoji „hodnotu“ na legálním trhu práce nejen v ČR, ale i při možném navrácení se do země původu. Projekt „Proč mají zůstat stranou?“ dal žadatelům o azyl šancí získat nové vědomosti a dovednosti v kurzech i prostřednictvím poradenských služeb, kdy pomocí pracovně právního poradenství žadatelům zprostředkoval získat důležité informace o komunikaci s potenciálními zaměstnavateli. Díky skills auditu vypracovaném ve spolupráci se sociálními pracovníky projekt pomáhal žadatelům o azyl najít novou cestu v profesním životě (projekt pomáhal měnit přání ve skutečnost).

Číslo projektu: 
CZ.04.4.09/5.1.00.4/0106
Nositel inovace a klíčoví stakeholdeři a partneři: 

Konzorcium nevládních organizací pracujících s migranty, o.s. (Poradna pro uprchlíky (PPU), Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU), Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE)), konkrétně realizační tým Džana Popovič, která sama prošla procesem žadatelky o azyl a PhDr. Marie Hradečná.
Partneři: Úřad práce Brno - venkov; Úřad práce Brno - město; Masarykova univerzita v Brně; La Strada Česká republika, o.p.s.; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Hospodářská komora České republiky; Genderové informační centrum NORA o.p.s.; Gender Studies, o.p.s.; Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Aktivity: 

Soubor aktivit cíleně zaměřených na zvyšování kvalifikace žadatelů, včetně doložení dosažené úrovně rekvalifikace osvědčením vydaným pokud možno v jazyce země původu: sociální, právní a psychologické poradenství, výuka českého jazyka, výuka anglického jazyka, počítačové kurzy, motivační kurzy, kurzy „Žadatel učí žadatele“, ženské skupiny, internetová kavárna, pracovní stáže ve vybraných podnicích; vytvoření tří multikulturních center.

Program (priorita, osa): 
Doba realizace projektu: 
15.09.200531.08.2008
Rozpočet: 
36 623 763Kč
Geografické vymezení (NUTS II): 
Číslo a název TCA: 
CZ-66 - More options: Labour and Education!
Téma TCA: 
Pomoc žadatelům o azyl v jejich integraci na trhu práce
Inovace - kontext, výchozí stav (baseline): 
Projekt vznikal v letech 2002-3. V ČR existovala zařízení pro cizince typu uprchlic-kých táborů, kde se s nimi dále nepracovalo. Nevládní organizace (zapojené do projektového konzorcia) měly již zkušenosti s prací s uprchlíky zejména s osobami z bývalé Jugoslávie. V době přípravy projektu se začaly objevovat nové specifické problémy této cílové skupiny, protože nově začaly do ČR přicházet uprchlíci z Afri-ky, Arabského světa ad. Organizace v konzorciu vycházely z předchozích projekto-vých zkušeností, kdy realizovaly malé projekty samostatně. Projekt EQUAL přinesl velkou příležitost propojit nevládní organizace pracující s uprchlíky, umožnil jim pracovat týmově, řešit danou problematiku komplexně.
Inovace - smysl a cíle: 
Synergickým způsobem zajistit komplexní péči o žadatele o azyl.
Inovace - stručný popis principu: 
Komplexní přístup k problematice: komplexní řešení Partnerství: propojení všech relevantních subjektů: nevládní organizace pracující s uprchlíky se propojily s dalšími partnery jiného typu: s VŠ (MU Brno), HK ČR. Tato forma partnerství byla nová, nevládní organizace dříve pracovaly převážně samostatně. Vytvoření RP, složeného z významných subjektů působících v oblasti vztahující se k problematice žadatelů. Spojuje v sobě subjekty z nevládní sféry, centrálních orgánů státní správy, úřadů práce, vzdělávacích a vysokoškolských pracovišť a organizací specializovaných na problematiku gender. Manuály, metodika ani příručky k výuce žadatelů o azyl, k výuce specializované češtiny neexistovaly. Nový rozměr sociálního poradenství (skills audit). Mezinárodní spolupráce: velký přínos přinesla inspirace z Německa, kde se pro-blematice práce s uprchlíky věnovali již řadu let a měli velké zkušenosti ("byli o 30 let napřed"). Multikulturní centra - hlavní nástroj projektu. Centra vznikla ve třech místech, mimo areál uprchlických táborů byly pronajaty prostory pro setkávání, školení i volnočasové aktivity uprchlíků. Řada inovačních prvků byla identifikována u přístupů a konkrétní podoby aktivit projektu. Jednou z expertek projektu byla Ing. Džana Popovič, která sama prošla procesem žadatelky o azyl, znala potřeby a problémy této cílové skupiny, nutnost respektování (i možnosti využití) kulturních specifik. Kurzy „Žadatel učí žadatele": v rámci této aktivity proběhl: Kurz šití, Výroba ozdob a šperků z korálků, Malování keramiky. Žadatelé(-ky) se vzájemně učily, současně se aktivizovaly i motivovaly a rozvíjely své znalosti a dovednosti. Ženské skupiny: bylo nutno respektovat kulturní specifika řady zemí původu uprchlíků, kde se ženy a muži setkávají odděleně. Klientky projetu se aktivně zapojovaly do realizace projektu. Pomáhaly například s přípravami společenských akcí (Národní večery, recepce pro hosty s ochutnávkou tradičních jídel apod.) S ženskou skupinou se pracovalo od začátku projektu, podle plánu v intervalech 2x měsíčně Internetová kavárna: místo každodenního setkávání klientů Multikulturního centra (žadatelů, uznaných uprchlíků), včetně místních obyvatel. Pracovní stáže ve vybraných podnicích: splněno částečně - dle DPA měl být vytvořen program pracovních stáží spolu s vytvořením fondu na hrazení nákladů na prapracovní stáže (stipendijní programy). Případné finanční podpory ale byly poskytovány individuálně po vyhodnocení všech dostupných informací. Příklad: byla zajištěna odborná praxe zdravotní sestry u místního lékaře, jež je podmínkou aprobační zkoušky pro zdravotní sestry. Informování a zapojení veřejnosti Akce pro veřejnost, kdy žadatelé představovali svou kulturu a zvyky, což se dařilo. Národní večery se uskutečnily dva. Do akcí se rovněž zapojili čeští umělci. Proběhla i neformální setkání s veřejností jako např. piknik s žadateli a obyvateli Stráže, oslavy světového dne uprchlíků, výstava výtvarných prací žáků ZŠ na téma „Naděje“. Drobné inovační (motivační) prvky: žadatelky o azyl bylo potřeba "nalákat" k účasti na seminář drobnými dárky (projekt sehnal šampóny od sponzorů).
Inovace - Hlavní příjemci, cílové skupiny a zainteresované strany: 
cizinci a azylanti
Inovace - Přidaná hodnota a podstata: 
- Změna v systému práce pracovníků z organizací konsorcia. Naučili se spolupraco-vat, pracovat týmově, naučili se sebereflexi (pohlížet zvenku na svou práci). - Změna v pojetí práce s uprchlíky: od spíše amatérského přístupu k profesionalitě: projekt ukázal, jaký přínos mají standardy kvality (nastaveny v Německu). Projekt začal nastavovat prvky systematického přístupu v práci s uprchlíky v ČR. - Byly vytvořeny zcela nové metodiky - Projektový právnický Think tank vypracoval kvalitní analýzy přístupů v práci s uprchlíky v dalších zemích, připravil návrh na zkrácení čekací lhůty pro vstup na trh práce pro žadatele o azyl. I když se změna nedostala do zákona, byla komunikována a politici přislíbili tuto věc dořešit. Potvrdilo se, že pro politiky nebylo (a asi ani dnes není) problematika žadatelů o azyl "atraktivní", aktuální téma, proto jí nevěnují pozornost. Konkrétní změny v průběhu řízení a financování projektu (např. přesuny financí na nově zjištěnou potřebnou aktivitu, službu, produkt) byly v rámci projektu možné, realizace mohla běžet flexibilně, dnes je toto nepřípustné, komplikované. Změna vnímání uprchlíků ze strany veřejnosti (pozitivní změna přinesla porozumění kulturním odlišnostem) Zásadní změna, kterou by představovalo dotvoření systému práce se žadateli o azyl a jeho plné zavádění, nebyla v rámci projektu možná. Bohužel se nepodařilo navázat obdobným projektem takového rozsahu. Organizace spolupracující v Konsorciu dnes opět fungují samostatně, vzájemné osobní vazby zůstávají funkční.
Charakteristika - Podněty a inspirace: 
Projekt vznikal v letech 2002-3. V ČR existovala zaří-zení pro cizince typu uprchlických táborů, kde se s nimi dále nepracovalo. Nevládní organizace (zapoje-né do projektového konzorcia) měly již zkušenosti s prací s uprchlíky zejména s osobami z bývalé Jugoslávie. V době přípravy projektu se začaly objevovat nové specifické problémy této cílové skupiny, protože nově začaly do ČR přicházet uprchlíci z Afriky, Arabského světa, ad. Organizace v konzorciu vycházely z předchozích pro-jektových zkušeností, kdy realizovaly malé projekty samostatně. Projekt EQUAL přinesl velkou příležitost propojit nevládní organizace pracující s uprchlíky, umožnil jim pracovat týmově, řešit danou problematiku kom-plexně.
Charakteristika - Návrhy a nápady: 
Využity kreativní techniky, participativní metody.
Charakteristika - Potřebnost: 
Potřebnost vychází ze znalosti potřeb a situace v oblasti práce se žadateli o azyl. Stávající postupy byly všeobecně vnímány jako nedostatečné. Potřeba projektu vyplynula i z aktuální situace - z příchodu nových skupin uprchlíků z nových zemí.
Charakteristika - Komplexnost: 
Komplexní přístup: projekt komplexně řešil proble-matiku cílové skupiny, zapojil relevantní partnery.
Charakteristika - Novost: 
Přenos systémových prvků, osvědčených v zahraničí (inspirace převážně z Německa).
Charakteristika - Zlepšení: 
Partnerství: vzniklé vazby mezi subjekty nadále fun-gují, subjekty nadále spolupracují. Metodiky z projektu i Film a komix jsou nadále žádá-ny a využívány. Motivační a vzdělávací aktivity vedly k cíli - řada osob z cílové skupiny nostrifikovala své vzdělání.
Charakteristika - Proces: 
V rámci projektu bylo vše uvedené využíváno. V průběhu realizace projektu se objevovaly nové potřeby a podněty, na které projekt pružně reago-val. Řešil např. situaci, kdy v jednom místě, kde byl projekt realizován, došlo ke zrušení uprchlického tábora. Projekt zde přesto pokračoval, uprchlíky vyhledával aktivně a samostatně. Uplatňoval se otevřený přístup, sociální učení, pro-jekt působil na změnu vnímání veřejnosti.
Charakteristika - Cílové skupiny: 
Cílové skupiny byly zapojeny interaktivně. Podílely se i na školících aktivitách, aktivně přispívaly k realizaci projektu.
Charakteristika - Partnerství: 
Partnerství je rozvinuto ve vysoké intenzitě. Partnery jsou subjekty obdobného i různého zaměření – jde o partnerství subjektů řešících problematiku této cílové skupiny.
Charakteristika - Zprostředkující subjekt: 
Úřady práce (kde projekt znali, doporučovali jej cílo-vé skupině)
Charakteristika - Praxe: 
plně Metodiky dnes plně využívány (např. čeština pro cizince, metodika pro sociální pracovníky a další).
Charakteristika - Šíření: 
Řada forem šíření, často netradičních - vertikálně i horizontálně: Výstupy Think tanku - analytického centra - byl šířeny mnoha způsoby (viz níže): šlo o výstupy směřující ke změně legislativy, konkrétně ke snížení počtu nelegálně pracujících žadatelů a strpitelů cílené na zlepšení jejich postavení na trhu práce. Šíření výstupů Think tanku: - v rámci členství v pracovní komisi MPSV pro tvorbu nové legislativy resp. v komisi Ministra práce a soci-álních věcí pro integraci cizinců, Rady vlády pro lidská práva, Výbor pro práva cizinců, Legislativní radě vlády a VOP - přímým lobbováním a legislativní advokací vůči poslancům a senátorům, které bylo zajištěno osob-ními schůzkami se zákonodárci - připomínkováním zákonů, dohledem nad jejich vypořádáním s důrazem na vytváření vlastních návrhů změn právních úprav - působením na veřejnost prostřednictvím médií, cestou tiskových zpráv; TV pořad Hledám práci, do-kumentární film "Proč mají zůstat stranou" (Jeden svět) komix (vysvětluje žadatelům rozdíl mezi legální a nelegální prací), letáky
Charakteristika - Udržitelnost: 
dnes se všechny metodiky využívají v praxi
Charakteristika - Iniciace: 
Projekt nastartoval změnu v této oblasti. MVČR v současné době buduje v každém kraji mulitikulturní centrum pro migranty (modelově jde o obdobná centra multikult. centrům zřízeným v projektu).
Charakteristika - Evaluace: 
Standardní postupy.
Charakteristika - Rizika: 
Rizikem by byl nedostatek žadatelů anebo neschop-nost projektového konsorcia tyto motivovat k účasti na projektu. Dále i případná deziluze týmu, která nastala až po ukončení projektu, kdy se ukázalo, že další podpora započatým službám nebude pokračo-vat. Zpožděné financování (odstoupil jeden z partnerů) - projekt nebyl ohrožen.
Charakteristika - Fáze: 
Ano - nastaveny tři etapy podle programu CIP EQU-AL: vývoj - test - mainstreaming Klíčový od zlomu: 17. 12. 2005 (po cca půl roce fun-gování projektu zcela bez financí) přišly peníze z MPSV.
Charakteristika - Prostředí: 
Nadšené přijetí, všude projektu vycházeli vstříc. Hejtman /starosta se účastnil otevírání multikulturního centra.
Charakteristika - Pojetí: 
Projekt usiloval o překonávání předsudků. Toto bylo ve své době obtížné (i pro média). Využili příběhů.
Cyklus inovace - Vstupní analýza a vstupní podmínky, hlavní důvody realizace: 
V ČR existovala zařízení pro cizince typu uprchlických táborů, kde se s nimi dále nepracovalo. Nevládní organizace (zapojené do projektového konzorcia) měly již zkušenosti s prací s uprchlíky zejména s osobami z bývalé Jugoslávie. V době přípravy projektu se začaly objevovat nové specifické problémy této cílové skupiny, protože nově začaly do ČR přicházet uprchlíci z Afriky, Arabského světa, ad. Organizace v konzorciu vycházely z předchozích projektových zkušeností, kdy realizovaly malé projekty samostatně. Projekt EQUAL přinesl velkou příležitost propojit nevládní organizace pracující s uprchlíky, umožnil jim pracovat týmově, řešit danou problematiku komplexně.
Cyklus inovace - Původní plán, řízení projektu a jeho vyhodnocení: 
Byla otevřená tři multikulturní centra, která se stala pojítkem projektu s cílovými skupinami. Na slavnostní zahájení byli pozváni zástupci krajů, obcí, úřadů práce, cizinecké policie, potenciálních zaměstnavatelů, médií a zástupci žadatelů o mezi-národní ochranu. Na konferenci v Senátu ČR, na kulatých stolech s regionálními politiky a na odborných konferencích Equalu byl šířen vytvořený dokumentární film o práci s žadateli o azyl, který informoval o společenských a legislativních sou-vislostech. Analytická skupina právníků využila všech výstupů projektu pro přípra-vu lobování ke zkrácení lhůty, po kterou nesmí žadatelé o mezinárodní ochranu vstoupit na legální trh práce, přestože se to nakonec do zákona nevešlo, bylo přislíbeno politickou reprezentací, že se tím v budoucnu bude zabývat. Prezentace doporučení vycházejících z výstupů byla směřována na nevládní organizace pracující v obdobné problematice a instituce EU.
Cyklus inovace - Partnerství: 
Na projektu v ČR spolupracovaly organizace, které se zabývaly problematikou uprchlíků a odborným poradenstvím zaměřeným na klienty z této skupiny cizinců. OPU, PPU a SOZE, které byly sdruženy v tzv. Konsorciu nevládních organizací pra-cujících s uprchlíky.
Mainstreaming - Popis použitých přístupů: 
Přes média byla informována laická a odborná veřejnosti o zahájení projektu a jejich základních cílech. Cílová skupina žadatelů o mezinárodní ochranu oslovová-ním jednotlivců a předáváním informací o projektu, jejich participací v projekto-vých aktivitách atd. Odborná veřejnost a zástupci státní správy byly nepravidelně oslovovány aktivitami jako národní večery, osobní konzultace, osobní asistence při vyřizování pracovních povolení apod. Byly realizovány 4 kulaté stoly v regionech – v Teplicích, v Kostelci, v Brně, v Karolinu v Praze, proběhl workshop/seminář v rámci filmového festivalu Jeden svět, a závěrečná konference NTS. Docházelo tak k výměně dobrých zkušeností nejen mezi organizacemi samotného RP, ale i dalším relevantním subjektům. Proběhlo natáčení ČT v MKC Teplice a v programu „Nemám práci“ byla odvysílána tato reportáž. Film „Proč mají zůstat stranou“ byl prezentován na filmovém festivalu Jeden Svět, v pobytových střediscích a na setkání UNHCR.
Mainstreaming - Shrnutí poučení a dobrých zkušeností: 
Projekt přispěl k rozvoji spolupráce a přispěl k profesionalizaci - vedl od spíše amatérského přístupu k profesionalitě: projekt ukázal, jaký přínos mají standardy kvality (nastaveny v Německu). Projekt začal nastavovat prvky systematického přístupu v práci s uprchlíky v ČR.
Mainstreaming - Udržitelnost a současný stav: 
Rodina produktů pro výuku českého je dále používána. Na projekt se bohužel nepodařilo navázat, i když organizace sdružené v konsorciu usilovaly o další podobně komplexní spolupráci. Ta nadále probíhá, ale v menším rozsahu.
Dopady - Dosažené výstupy, výsledky a dopady: 
Projekt EQUAL přinesl velkou příležitost propojit nevládní organizace pracující s uprchlíky, umožnil jim pracovat týmově, řešit danou problematiku komplexně. Projekt začal nastavovat prvky systematického přístupu v práci s uprchlíky v ČR. V projektu vznikla komplexní publikace o cílové skupině „Žadatelé o mezinárodní ochranu na trhu práce“, dostupná on-line - viz např: http://esfdb.esfcr.cz/modules/marwel/index.php?article=1094 nebo: http://www.migraceonline.cz/e-knihov-na/index.shtml?AA_SL_Session=f388beafc3964b17e8b11131329b8735&sh_itm=23c7f2ef546616c96fe133341a497f2d&add_disc=1
Dopady - Hodnocení z pozice různých stakeholderů: 
Nadšené přijetí, všude projektu vycházeli vstříc. Hejtman /starosta/ se vždy účastnil otevírání multikulturního centra.
Dopady - Poučení: 
Velký potenciál, částečně ztracená příležitost: nepodařilo se pokračovat v plném rozsahu, nebyl k dispozici vhodný navazující zdroj financování.
Doporučené odkazy: 
Související projekty: 

PROJEKT ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ PRACOVNÍCH MIGRANTŮ
Tento projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha a trval od 1.8.2010 do 31.7.2011. Cílem projektu bylo zlepšení koordinace členských organizací Konsorcia a komunikace mezi nimi a zapojení migrantských organizací do Konsorcia a do aktivit neziskového sektoru v oblasti migrace. V rámci projektu vznikly tři pracov-ní skupiny, které sdružily odborníky z jednotlivých členských organizací, konkrétně skupina sociální, právní a mediální. Skupiny se scházely jednou měsíčně a byly zaměřené na zvyšování kompetencí jejich členů a zároveň se jejich prostřednictvím koordinují aktivity členských organizací v příslušných oblastech. Sociální skupina kromě jiného vytvořila databázi poskytování služeb, pro zjednodušení dostupnosti pomoci klientům. Právní skupina kromě jiného zpracovala východiska pro novelu cizineckého zákona. Mediální skupina kromě jiného zajišťovala vydává-ní elektronického bulletinu, informující o problémech v oblasti migrace a o postoji neziskových organizací sdružených v Konsorciu a jejich návrzích na řešení problé-mů.

PROJEKT OPENING DOORS TO MIGRANTS IN CENTRAL EUROPE
Projekt "Opening doors to migrants in Central Europe" podpořila Nadace Open Society Fund Praha a byl realizován od 1.1.2011 do 31.12.2011.
Cílem tohoto projektu bylo propagovat zejména otevřený přístup k migraci a migrantům a hledat nové otevřené způsoby přijímání migrantů. Inspiraci jsme hledali především ve vyspělých imigračních zemích, které přijímají pracovní a jiné migranty desítky či stovky let a mají vytvořené systémy fungující pracovní migrace. Ve světě by v mnoha ohledech mohly být těmito inspirujícími zeměmi Spojené státy americké a Kanada, v Evropě jsou mnohem dále zejména ve Švédsku, Holandsku a Velké Británii.

V rámci projektu vzniklo šest pracovních skupin, které se zabývaly systémy přijí-mání zahraničních pracovníků s nižší kvalifikací, otázkou resettlementu a přístupu do azylového řízení, volebního práva migrantů, státního občanství, detence a vzdělávání migrantů. Do skupin se zapojili také studenti Fakulty Humanitních studií Univerzity Karlovy, katedry Studií Občanské společnosti. Výsledkem práce skupin byla odborná studie "Východiska migračních politik", která představila východiska migrační politiky pro Českou republiku inspirovaná výše uvedenými zeměmi.

Jména osob a institucí: 
Mgr. Lucie Medková, koordinátorka projektu (Konzorcium nevládních organizací pracujících s uprchlíky v ČR); Mgr. Pavla Hradečná, odborná manažerka projektu
Doplňující informace: 
Projekt se zabývá nastavením podmínek zaměstnávání žadatelů o azyl, a to jak ve vztahu k potřebám trhu práce v ČR, tak i pro budoucí efektivní a trvalou reintegraci neúspěšných žadatelů v zemi původu. Základním záměrem projektu bylo připravit část žadatelů, kteří nemají naději uspět v azylové proceduře, na návrat do země původu, aby se mohli uplatnit na tamním trhu práce, a to souborem aktivit cíleně zaměřených na zvyšování kvalifikace, včetně doložení dosažené úrovně rekvalifikace osvědčením vydaným pokud možno v jazyce země původu. Obsah těchto vzdělávacích aktivit a činností zaměřených na zvyšování kvalifikace vycházel ze znalosti místních trhů práce. Zajištěním komplexního servisu vzdělávacích a poradenských aktivit jsme se snažili připravit vybranou skupinu žadatelů pro vstup na trh práce s reálnými vyhlídkami na úspěch. Sestavená výuková schémata a manuály jsou přenositelné i pro jiné kategorie cizinců (azylanty či dlouhodobě legálně usazené cizince). Nezanedbatelným komponentem projektu bylo maximální zapojení žadatelů do všech aktivit v rámci projektu a využití jejich potenciálu jak uvnitř projektu, tak i vně. Cílem bylo vrátit žadatelům sebevědomí a sebeúctu a dát jim pocit sounáležitosti s většinovou společností. Většina multikulturních aktivit probíhala vně táborů tak, aby docházelo k co nejčastějšímu setkávání žadatelů s většinovou populací. Projekt zároveň usiloval o co nejširší zapojení veřejnosti do jednotlivých aktivit, o budování vzájemného respektu a úcty založené na poznání. - motivační kurzy, specializované sociální a právní poradenství, ženské skupiny, dětské koutky; audit dovedností: http://www.occupationsguide.cz/ (neaktualiz. verze) Na projektu v ČR participují organizace, které se zabývají problematikou uprchlíků a odborným poradenstvím zaměřeným na klienty z této skupiny cizinců. Jedná se o OPU, PPU a SOZE, které jsou sdruženy v tzv. Konsorciu nevládních organizací pracujících s uprchlíky. Projekt je zaměřen na pomoc žadatelům a cizincům s vízem za účelem strpění pobytu (dále jen strpitelé), dle zák. č. 325/99Sb., o azylu, dle ust. zák. č. 326/99Sb., o pobytu cizinců, a to zejména při uplatnění na trhu práce. Žadatelé i strpitelé potřebují zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání, protože se přechodně ocitli v mimořádně obtížné situaci, mimo jiné i pro nedostatečnou znalost českého jazyka, nedostatečnou znalost socio-kulturní reality v ČR či pro problémy s uznáním kvalifikace nabyté v zahraničí nebo pro nedostatečnou orientaci na českém trhu práce, ale také pro nedostatek informací o situaci v zemi původu. Obě výše uvedené skupiny mohou být zaměstnány až po uplynutí jednoho roku v azylové proceduře, a to na základě pracovního povolení. Proto je vhodné využít tuto dobu na přípravu na vstup na trh práce a další vzdělávání, které mohou klienti využít i po negativním vyřízení jejich žádosti o azyl. Samozřejmě je tento program i určitou prevencí sociálně-patologických jevů a měl by vést také ke zlepšení psychické kondice klienta. V rámci tohoto projektu bude klientům poskytováno sociální, právní a psychologické poradenství, výuka ČJ a AJ, kurzy PC, semináře, kurzy pro ženy a rekvalifikační kurzy. Všechny tyto kurzy budou bezplatné. Dojíždějícím bude propláceno jízdné. Byly realizovány 4 kulaté stoly v regionech – v Teplicích, v Kostelci, v Brně, v Karolinu v Praze, proběhl workshop/seminář v rámci filmového festivalu Jeden svět, a závěrečná konference NTS. Docházelo tak k výměně dobrých zkušeností nejen mezi organizacemi samotného RP, ale i dalším relevantním subjektům. Proběhlo natáčení ČT v MKC Teplice a v programu „Nemám práci“ byla odvysílána tato reportáž. Film „Proč mají zůstat stranou“ byl prezentován na filmovém festivalu Jeden Svět, v pobytových střediscích a na setkání UNHCR. Rodina produktů pro výuku českého jazyka byla od počátku testována a používána v našich centrech a na všech platformách představována široké veřejnosti, je ke stažení na webových stránkách. Byla otevřená tři multikulturní centra, která se stala pojítkem projektu s cílovými skupinami. Na slavnostní zahájení byli pozváni zástupci krajů, obcí, úřadů práce, cizinecké policie, potenciálních zaměstnavatelů, médií a zástupci žadatelů o mezinárodní ochranu. Na konferenci v Senátu ČR, na kulatých stolech s regionálními politiky a na odborných konferencích Equalu byl šířen vytvořený dokumentární film o práci s žadateli o azyl, který informoval o společenských a legislativních souvislostech. Analytická skupina právníků využila všech výstupů projektu pro přípravu lobování ke zkrácení lhůty, po kterou nesmí žadatelé o mezinárodní ochranu vstoupit na legální trh práce, přestože se to nakonec do zákona nevešlo, bylo přislíbeno politickou reprezentací, že se tím v budoucnu bude zabývat. Prezentace doporučení vycházejících z výstupů byla směřována na nevládní organizace pracující v obdobné problematice a instituce EU.


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)