Jste zde

První úspěch - program pracovní integrace pro mladé lidi vyrůstající bez rodin

Projekt První úspěch vychází z projektu dánského divadla OPGANG2 (www.opgang2.dk), které pracuje s dospívající mládeží v dánském městě Aarhus.
Projekt realizuje občanské sdružení Tripitaka, o.s. spolu s partnerem projektu Centrem experimentálního divadla, příspěvkovou organizací města Brna.
Cílovou skupinou jsou osoby do 26 let věku vyrůstající bez rodin, mladí lidé, kteří opustili dětský domov nebo výchovný ústav, nemají rodinné zázemí, jsou bez práce a ohroženi sociálním vyloučením. Mnozí prošli dalšími resocializačními programy a jsou celkově zaměstnatelní, potřebují jen motivovat a aktivizovat, pracovní zkušenost, dovednosti k hledání práce a orientaci na pracovním trhu.
Projekt se skládá ze 3 běhů programu po 6 měsících, vždy 10 klientů.
Program nabízí pro každého klienta:
- bilanční diagnostiku
- pracovní poradenství
- atraktivní a pozitivní pracovní zkušenost - 0.6 úvazku na 6 měsíců jako herec
- koučování při hledání navazujícího zaměstnání
- další podporu během zkušební doby
Projekt vytváří pracovní místa pro celkem 30 klientů na 0.6 úvazku, kteří budou zaměstnáni jako herci.
Při zahajovacím workshopu vypoví své často dramatické životní zkušenosti profesionálnímu dramaturgovi a dramatikovi, kteří zkušenost převedou do podoby divadelní hry. Profesionální režisér s nimi hru nazkouší a uvede na jedné ze scén CED. Umělecké garance procesu se ujme prof. Petr Oslzlý, ředitel CED a režisér Vladimír Morávek. V každém běhu programu vznikne divadelní hra, která bude uváděna pro školy a širší veřejnost. Projekt tak přispívá i k porozumění a toleranci ve společnosti.

Číslo projektu: 
CZ.1.04/3.3.05/56.00136
Příjemce: 
Nositel inovace a klíčoví stakeholdeři a partneři: 

Tripitaka, o.s.
ve spolupráci s Centrem experimentálního divadla Brno

Aktivity: 

• Výběr klientů do program
• Bilanční diagnostika, pracovní poradenství
• Tvorba pracovních míst - divadelní představení
• Řízení projektu
• Zprostředkování zaměstnání v návaznosti na zaměstnavatele
• Evaluce - závěrečné společné vystoupení a diskuse

Program (priorita, osa): 
Doba realizace projektu: 
01.12.201031.08.2012
Rozpočet: 
5 088 436Kč
Geografické vymezení (NUTS II): 
Inovace - kontext, výchozí stav (baseline): 
Projekt vychází z přímé zkušenosti předkladatele s prací se znevýhodněnými skupinami. Vyšel ze situace, kdy děti, odcházející z dětských domovů a dalších zařízení pro děti bez rodičů, velmi často končí „na ulici“. Ani Domy na půl cesty nepřipraví děti na reálný život (jejich klienti – děti a mládež – tam nezískají představu o tom, co znamená být zaměstnán, platit nájem, atd.). Pozn.: Vedoucí projektu dříve pracoval v Novém prostoru, má zkušenosti z oblasti problematiky sociálně vyloučených.
Inovace - smysl a cíle: 
Komplexní práce s klienty (osoby do 26 let věku vyrůstající bez rodin) cílená k jejich samostatnému uplatnění ve společnosti a na trhu práce.
Inovace - stručný popis principu: 
Projekt První úspěch vychází z projektu dánského divadla OPGANG2 (www.opgang2.dk), které pracuje s dospívající mládeží v dánském městě Aarhus. Projekt se pohybuje tematicky na pomezí sociální práce spojené s bilanční diagnostikou + integrací na pracovní trh a divadla (dramaterapie). Jeho inovativnost spočívá zejména v mezioborovém přístupu a kombinaci vhodných prvků osvědčených v zahraničí do komplexního programu pro mládež vyrůstající bez rodin. Jedním z inovativních prvků je to, že klientovi je umožněn zážitek překonání sebe sama při představení před diváky, čehož je důsledkem zvýšení sebevědomí a sebeúcty. K tomu přináší tak potřebnou sebereflexi zprostředkovanou hraním "své" role nebo zahlédnutí své role hrané někým jiným. Inovativní je i práce s vlastním často dramatickým příběhem ve spojení s bilanční diagnostikou. Oproti mnohým programům pro mládež je projekt inovativní v tom, že vedle bilanční diagnostiky umožňuje okamžitou, přímou pracovní zkušenost, integraci do atraktivního a motivujícího prostředí divadla a v neposlední řadě poskytuje nezaměstnaným klientům hmatatelný finanční příjem. Je komplexní a vede klienty cíleně k samostatnému uplatnění ve společnosti a na trhu práce. Projekt zároveň podporuje toleranci, rovné příležitosti a solidaritu ve společnosti svým působením na veřejnost skrze divadelní představení (zvány jsou i školy a Domovy na půl cesty) a s tím spojenou publicitou. Přístup je mezioborový, zahrnuje sociální učení a kreativitu.
Inovace - Hlavní příjemci, cílové skupiny a zainteresované strany: 
Osoby do 26 let věku vyrůstající bez rodin
Inovace - Přidaná hodnota a podstata: 
• změna chování zapojených jednotlivců (cílová skupina dětí bez rodin získá větší sebedůvěru, zodpovědnost, schopnost uplatnění v zaměstnání, mnozí získají přímo práci) • změna vnímání problémů dětí z DD, SOS vesniček, Domů na půl cesty u všech zapojených (režiséři, sociální pracovníci, psycholog) – zvýšení povědomí o situaci v těchto zařízeních: např. se ukázalo, že SOS vesničky děti mnohdy deformují (náboženská rigidita). • změna vnímání hodnot u veřejnosti (lidé jsou často ovlivňováni předsudky, děti z DD jsou pro ně podřadné „děti z Cejlu“) • změna v přístupu k dětem v dětských domovech (zlepšování přístupu)
Charakteristika - Podněty a inspirace: 
dánská zkušenost idea projektu je velmi přesvědčivá - zaujala všechny oslovené i díky zaměření na „vyprávění příběhu“
Charakteristika - Návrhy a nápady: 
Kreativní techniky, participativní metody, otevřený přístup.
Charakteristika - Potřebnost: 
Projekt vychází z přímé zkušenosti předkladatele s prací se znevýhodněnými skupinami. Domy na půl cesty (ani DD) nenabízejí služby bilanční diagnostiky, pomoc při hledání zaměstnání. Děti tam vyrůstají v izolaci. Projekt kombinuje několik služeb, které dětem a mladým lidem pomohou dostat se z prostředí stejné sociální skupiny, která je společností vnímaná jako vyloučená a která nevytváří prostor k budování vlastní sebedůvěry a uvědomění si zodpovědnosti za svůj život).
Charakteristika - Komplexnost: 
Projekt je zárodečný (v ČR zcela nový), zatím je zaměřen na úzkou cílovou skupinu. Generuje řadu implikací, shromažďuje podněty pro úpravu strategií a politik na národní úrovni.
Charakteristika - Novost: 
Novost spočívá především v propojení služeb a programů sociální práce, bilanční diagnostiky, osobnostního rozvoje, budování návyků spojených se zaměstnáním. Zapojení běžných režisérů (dramatiků) generuje unikátní efekty – změny přístupů. - mezioborový přístup - „dramaterapie“ a sociální práce + zprostředkování zaměstnání - rádius Brno a okolí
Charakteristika - Zlepšení: 
- proces (mezioborový přístup, sociální učení) - v rámci projektu byli všichni vtažení do spolupráce, zaujatí a nadšení; projekt generuje řadu dalších námětů, variací.
Charakteristika - Proces: 
Nejsilnější inovační prvek tohoto projektu: projekt využívá sociálního učení, uplatňuje otevřený přístup, kreativitu. Posiluje empowerment, mění vnímání, postoje i chování všech zapojených. Zjevná je osobní angažovanost (osobní zájem) zapojených aktérů. Účastníci postupně nabyli vyššího sebevědomí, posílila se jejich schopnost žít a pracovat samostatně. Získali pracovní návyky, byli zaměstnáni jako herci na 0,6 úvazku po dobu půl roku.
Charakteristika - Cílové skupiny: 
účastníci jsou zapojeni interaktivně, nepřetržitě, výrazný empowerment
Charakteristika - Partnerství: 
Mezioborové partnerství: Centrum experimentálního divadla Brno – hl. partner projektu, se svým zaměřením odlišuje od zaměření společnosti předkladatele. Tou je Tripitaka, zaměřená na sociální práci, vzdělávání a umění. Projekt vzbudil zájem komunity, v této první fázi realizace projekt oslovil zejména spolupracující komunitu (vertikální). Koho projekt zaujal a přilákal, kdo se průběžně zapojil nebo přispěl: • další divadla projevila zájem o uvedení představení projektu • občanské sdružení Janus (sociální služby) • sociální kurátoři • Domy na půl cesty, SOS vesničky (volají, kdy se budou nabírat noví účastníci) • novináři, kulturní organizace v regionu (projekt vyvolává sympatie u médií) • individuální podporovatelé
Charakteristika - Zprostředkující subjekt: 
---
Charakteristika - Praxe: 
Všechny podporované aktivity jsou realizovány v praxi (realizováno plně).
Charakteristika - Šíření: 
Informace o projektu se šíří zejména pomocí realizace divadelních představení. Projekt již byl pozván do dalších divadel i na některé zahraniční festivaly.
Charakteristika - Udržitelnost: 
Většina aktérů má zájem pokračovat v projektu i bezplatně (dobrovolnictví). Vedoucí projektu uspěl s další žádostí o dotaci na terapeutickou kavárnu. Zapojení pracovníci aktivně vyhledávají další možnosti financování.
Charakteristika - Iniciace: 
Projekt generuje řadu námětů – vznikl např. nápad pracovat s kombinovanou skupinou dětí z DD a dětí s postižením. Možných navazujících aktivit je celá řada. Projekt zasáhl do „meziprostoru“.
Charakteristika - Evaluace: 
Evaluace probíhá nepřetržitě. Kromě standardních prvků projekt využívá inovativní způsob – reprízy: • reprízy: účastníci se po půlročním zapojení do projektu, kdy je s nimi intenzivně pracováno, a po jejich premiérovém představení ještě několikrát potkají při opakování představení • vznikly dvě VŠ studentské práce o projektu • účastníci vyplňují výkazy práce • účastníci sami po skončení jejich angažmá mohou využít služeb sociální pracovnice i psychologa projektu – mají k nim důvěru a příležitostně je žádají o radu s hledáním zaměstnání, atp. Vedoucí projektu uvažuje o zpracování třiceti případových studií dvou skupin mladých lidí: účastníků projektu a mladých lidí z běžných rodin, které by bylo možno porovnat
Charakteristika - Rizika: 
Rizika tohoto projektu jsou malá – a to zejména proto, že všichni zapojení pracovníci vynakládají maximální úsilí, mají zájem o společný úspěch. Proces řízení i realizace zde funguje bezvadně. Konkrétní identifikovaná rizika: • komplikovaná cílová skupina představuje riziko spojené s tím, že vybraný účastník může z projektu odstoupit (ztratí zájem) • po skončení projektu se nemusí podařit najít práci pro všechny účastníky • v případě zapojení mladších studentů, které ještě nečeká vstup na trh práce, nebude využito kariérové poradenství, které projekt poskytuje (účastníci přijdou o pomoc při zprostředkování zaměstnání).
Charakteristika - Fáze: 
• projekt registruje fáze související s vývojem vztahu účastníků k zájmu o zapojení; to je ovlivněno i vývojem osobních vztahů mezi účastníky a jejich postupným sžíváním se s pravidly hereckého povolání • bod zlomu - premiéra
Charakteristika - Prostředí: 
přijetí i hodnocení je veskrze velmi příznivé, projekt přitahuje pozornost a každého zaujme
Charakteristika - Pojetí: 
velmi pokročilá míra inovačnosti - jde o modelový příklad mezioborové sociální inovace
Cyklus inovace - Vstupní analýza a vstupní podmínky, hlavní důvody realizace: 
Projekt vychází z dánské zkušenosti. Projekt vychází i z přímé zkušenosti předkladatele s prací se znevýhodněnými skupinami. Vyšel ze situace, kdy děti, odcházející z dětských domovů a dalších zařízení pro děti bez rodičů, velmi často končí „na ulici“. Ani Domy na půl cesty nepřipraví děti na reálný život (jejich klienti – děti a mládež – tam nezískají představu o tom, co znamená být zaměstnán, platit nájem, atd.). Dosavadní praxe pracuje s CS dílčím způsobem, převážně pomocí vzdělávacích kurzů anebo poradenství. Projekt kombinuje několik služeb, které dětem a mladým lidem pomohou dostat se z prostředí stejné sociální skupiny, která je společností vnímaná jako vyloučená a která nevytváří prostor k budování vlastní sebedůvěry a uvědomění si zodpovědnosti za svůj život).
Cyklus inovace - Původní plán, řízení projektu a jeho vyhodnocení: 
Bez zásadních změn a problémů.
Cyklus inovace - Partnerství: 
Mezioborové partnerství: Centrum experimentálního divadla Brno – hl. partner projektu, se svým zaměřením odlišuje od zaměření společnosti předkladatele. Tou je Tripitaka, zaměřená na sociální práci, vzdělávání a umění.
Mainstreaming - Popis použitých přístupů: 
Divadelní představení hraná klienty v ČR i zahraničí spojená s prezentací projektu.
Mainstreaming - Shrnutí poučení a dobrých zkušeností: 
Projekt vzbuzuje zájem, divadelní festivaly o něj projevují zájem, přicházejí pozvání na další vystoupení.
Mainstreaming - Udržitelnost a současný stav: 
Většina aktérů má zájem pokračovat v projektu i bezplatně (dobrovolnictví). Vedoucí projektu uspěl s další žádostí o dotaci na terapeutickou kavárnu. Zapojení pracovníci aktivně vyhledávají další možnosti financování.
Dopady - Dosažené výstupy, výsledky a dopady: 
Projekt podpořil více klientů, než bylo plánováno. Projekt vzbudil zájem aktérů v sociální oblasti, účastníci získali větší sebevědomí i zaměstnání. Projekt je zárodečný (v ČR zcela nový), zatím je zaměřen na úzkou cílovou skupinu. Generuje řadu implikací (i variací), shromažďuje podněty pro úpravu strategií a politik na národní úrovni. Projekt přinesl praktický příklad propojení služeb a programů sociální práce, bilanční diagnostiky, osobnostního rozvoje, budování návyků spojených se zaměstnáním.
Dopady - Hodnocení z pozice různých stakeholderů: 
Přijetí i hodnocení je veskrze velmi příznivé, projekt přitahuje pozornost a zaujme. Projekt vzbudil zájem komunity, v této první fázi realizace projekt oslovil zejména spolupracující komunitu (vertikální). Koho projekt zaujal a přilákal, kdo se průběžně zapojil nebo přispěl: • další divadla projevila zájem o uvedení představení projektu • občanské sdružení Janus (sociální služby) • sociální kurátoři • Domy na půl cesty, SOS vesničky (volají, kdy se budou nabírat noví účastníci) • novináři, kulturní organizace v regionu (projekt vyvolává sympatie u médií) • individuální podporovatelé
Dopady - Poučení: 
Nebát se výzev, nebát se mezioborovosti, vyhledávat vzájemně se obohacující světy.
Zdroje: 

Informace z MONITu, z webu projektu http://www.tripitaka.cz/prvni_uspech, z rozhovoru, z debaty v mezi zainteresovanými partnery a příznivci, ze sledování dvou divadelních představení , ESFCR: http://www.esfcr.cz/projekty/prvni-uspech-program-pracovni-integrace-pro... a ESFDB: http://esfdb.esfcr.cz/modules/marwel/index.php?article=3785

Doporučené odkazy: 

http://www.tripitaka.cz/ web organizace
Odkaz na dokument o vzniku divadelního představení:
http://www.youtube.com/watch?v=0dRFy1A0yqs

Související projekty: 

Projekt terapeutické kavárny realizátora projektu

Jména osob a institucí: 
• Manažer projektu: Mgr. Zdeněk Raiser • Sociální pracovnice: Mgr. Šárka Kropáčková • Psycholog: Mgr. Pavel Strašák • Adresa Klientského centra: Poštovská 6, 602 00, Brno


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)