Jste zde

Rehabilitace - aktivace - práce

Projekt byl zaměřen na vytvoření podmínek pro integraci osob se zdravotním postižením. Jeho strategickým cílem bylo navržení a ověření systémového řešení pracovní rehabilitace s ohledem na specifika regionálních trhů práce. Konkrétně projekt směřoval ke zlepšení přístupů pro usnadnění návratu na trh práce pro osoby se zdravotním postižením a k tvorbě nových postupů umožňujících zaměstnání osob zdravotně postižených. Projekt v praxi propojil 5 odborných oblastí, které dosud fungovaly odděleně: zdravotnické organizace, poradenské a vzdělávací organizace, úřady práce, osoby se zdravotním postižením a zaměstnavatele (odtud pramení i název rozvojového partnerství PENTACOM). Projekt usiloval o zapojení všech subjektů, které identifikoval jako odborně fundované, touto problematikou zaujaté či jinak zainteresované. Celkově měl 40 partnerů z ČR (vzdělávací organizace, úřady práce, rehabilitační centra, NNO, zaměstnavatelé, poradenské organizace, nemocnice, kliniky, rehabilitační centra) a zahraniční partnery z Německa, Itálie, Irska, Polska, Slovinska a Rakouska.
Výstupy projektu by měly tvořit státem využitelný systém (model) integrovaného systému práce se zdravotně postiženými.
Celkové pojetí projektu vycházelo z nového přístupu k práci s osobami se zdravot-ním postižením: na tyto osoby bylo dříve převážně nahlíženo jako na „nemocné“. Sami postižení ve stávajícím systému nebyli motivováni k hledání zaměstnání. Projekt měnil přístup k osobám se ZP: prosazoval nástroje posilující jejich vlastní aktivizaci. Proměňoval myšlení osob (i sebepojetí), přistupoval ke zdravotně postiženým jako ke zdravým lidem, kteří mají jen určité omezení. Výstupy informují zdravotně postižené o jejich možnostech, jak se mohou zaměstnat (kde a za jakých podmínek mohou s ohledem na své omezení pracovat).
Mezi produkty lze jmenovat např. Metodiku pracovní rehabilitace v regionálních sítích spolupráce, zvláště pak některé z jejích konceptů (kazuistická konference, regionální model spolupráce, pozitivní rekomandace pracovních schopností), kte-rou převzalo MPSV (SSZ). Tento materiál rovněž prošel validačním řízením. Model kazuistické konference je využíván i partnerskými ÚP v praxi (např. ÚP v Ústí n/L, Chomutov, Tábor, Písek, Hradec Králové). Metodika hodnocení funkčních činností a pracovních schopností a Metodika psycho-senzomotorického potenciálu pomohla jako mainstreamingový nástroj konference pořádané společně s posudkovými lékaři. Ti se tak mohli seznámit s novým principem hodnocení míry postižení.
Na změně systému (od zdravotnických služeb až po výkony státní správy) řešitel projektu nadále pracuje.

Číslo projektu: 
CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038
Nositel inovace a klíčoví stakeholdeři a partneři: 

Vzdělávací společnost EDOST, s.r.o.
rozvojové partnerství PENTACOM:
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy; EKONOM SERVIS CV v.o.s.; Úřad práce v Teplicích; Úřad práce v Ústí nad Labem; Úřad práce v Chomutově; Úřad práce v Mostě; Elbona, a.s.; Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.; Národní rada zdravotně postižených České republiky; Hospodářská komora České republiky; Svaz českých a moravských výrobních družstev; Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, příspěvková organizace; Úřad práce v Sokolově; Úřad práce v Bruntále; Úřad práce v Opavě; Úřad práce v Karviné; Úřad práce v Táboře; Úřad práce v Písku; Úřad práce v Chrudimi; Úřad práce v Hradci Králové; Unipetrol, a.s.; Nemocnice Tábor; Regionální rada rozvoje a spolupráce; Vlastenecký poutník, o.s.; POE EDUCO, spol. s r.o.; TRINITAS; AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství; Česká abilympijská asociace; PROXIMITY - Psychologická služba; KONÍK, o.s.; MESADA; RPIC Teplice s.r.o.; Krajská nemocnice Pardubice; Fakultní nemocnice Hradec Králové; Nemocnice Písek; Krajská nemocnice, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace; Nadační fond Tvořivý život; Sociální agentura, o.s.; Svaz průmyslu a dopravy České republiky; Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky; Všeobecná fakultní nemocnice v Praze; OMNI TEMPORE o.p.s.
Zahraniční partneři

Aktivity: 

MODUL I. – Sociální agentura
1. Realizace kvantitativní a kvalitativní analýzy sektoru zaměstnavatelských, rehabilitačních a poradenských subjektů ve vybraných 4 krajích ČR včetně realizované depistáže
1.1 Vytvoření adresáře zaměstnavatelských, rehabilitačních, poradenských, vzdělávacích subjektů
1.2 Dotazníkové terénní šetření, včetně vytváření dotazníku pro šetření
1.3 Sběr dat – panelové diskuse, neformální setkání, strukturované rozhovory, audiozáznamy
1.4 Zpracování souhrnné analýzy a odborné kolokvium
1.5 Analýza a komparace výstupů a vybraných ukazatelů
MODUL II. – EDOST
2. Systém metod zacílených na zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny
2.1 Vytváření metodik diagnostiky psychosenzomotorického potenciálu, vč. Vytvoření Vícejazyčného výkladového slovníku pracovní rehabilitace
2.2 Vytváření metodiky programu zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením
2.3 Tvorba metodik aktivačního a poradenského programu
2.4 Tvorba metodik uplatňování rovných příležitostí mužů a žen při zaměstnávání oso se ZP
MODUL III. – 1. LF UK + VFN
3. Podpora organizačního, personálního, materiálového zabezpečení pro uplatnění metod a implementaci Zákona o zaměstnanosti
3.1 Metodika hodnocení funkčních činností a pracovních schopností
3.2 Tvorba metodických postupů pracovní rehabilitace
3.3 Použití metod a nástrojů pracovní rehabilitace
MODUL IV. – OMNI TEMPORE
4. Pilotní ověřování s implementací dobrých zahraničních zkušeností
4.1 Ověření metodických postupů realizace systému prac. rehab., včetně odborné přípravy poradců a lektorů
4.2 Použití vytvořených metod a nástrojů pracovní rehabilitace ve formě ověřova-cího kurzu
4.3 Ověření navržené poradenské činnosti pro osoby se ZP
MODUL V. – NF TŽ + ELBONA
5. Cesty na trh práce pro osoby se zdravotním postižením
5.1 Podpora a rozvoj efektivní komunikace se zaměstnavateli a provázání pracovní rehabilitace na rehabilitaci léčebnou a sociální
5.2 Vytvoření systému pomoci zajištění umístění osob se ZP registrovaných na ÚP, neregistrovaných nezaměstnaných osob se ZP, osob se ZP - absolventů
5.3 Hledání dalších cest na otevřený trh práce, nové motivační nástroje u zaměst-navatelů k zaměstnávání zdravotně postižených
5.4 Řešení způsobů financování pro podporu zaměstnávání zdravotně postižených

Program (priorita, osa): 
Doba realizace projektu: 
03.01.200630.09.2008
Rozpočet: 
34 322 275Kč
Geografické vymezení (NUTS II): 
Číslo a název TCA: 
4441 - Extend, 4019 - Chances
Téma TCA: 
Zlepšování zaměstnatelnosti
Inovace - kontext, výchozí stav (baseline): 
Řešitel vycházel z předchozích zkušeností: od roku 1995 realizoval několik dílčích projektů pro osoby ZP, kdy spolupracoval se subjekty (nemocnice, RHB klinika v Praze, pracovní agentura). Uvědomil si, že je potřeba propojit subjekty - sjednotit přístup, sdílet know-how, vytvořit sítě. A změnit přístup (vnímání) společnosti i samotných osob se ZP z pasivního přijímání pomoci na proaktivní přístup. S projektem EQUALu řešitel přišel v pravý čas, kdy se začal projevovat zájem a potřeba společného řešení problematiky osob ZP na straně expertů (lékařů). Výchozí stav: Po téměř čtyřech letech platnosti zákona o zaměstnanosti se nepodařilo v plné míře implementovat v oblasti pracovní rehabilitace všechny klíčové nástroje do praxe. Systém byl nevyvážený z hlediska nabídky a poptávky po službách v oblasti pracovní rehabilitace a existovaly velké rozdíly mezi nabízenými službami a potře-bami osob se zdravotním postižením a problematika nebyla řešena koordinovaně. Pracovní rehabilitace – proces různých činností, které vedou k udržení nebo získání vhodného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením na trhu práce. Na pracovní rehabilitaci má nárok každá osoba se zdravotním postižením a je upravena Zákonem o zaměstnanosti 435/2004 Sb., §67 a násl., který stanoví, že pracovní rehabilitace znamená zvýšenou ochranu na trhu práce a zabezpečuje ji úřad práce ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky nebo jinou fyz. nebo práv. osobou.
Inovace - smysl a cíle: 
Nový přístup regionálních ÚP v zajišťování služeb pracovní rehabilitace, tj. zapojení ergodiagnostických postupů do procesu zaměstnávání cílové skupiny jako základního prvku procesu zaměstnávání OZP.
Inovace - stručný popis principu: 
sdílení know-how, vytvoření sítě institucí věnujících se OZP
Inovace - Hlavní příjemci, cílové skupiny a zainteresované strany: 
Osoby se zdravotním postižením
Inovace - Přidaná hodnota a podstata: 
Synergie - propojení subjektů - sjednocení přístupu, sdílení know-how, vytvoření sítě institucí věnujících se OZP Změna přístupu k práci s osobami se zdravotním postižením: na tyto osoby bylo dříve převážně nahlíženo jako na „nemocné“. Sami postižení ve stávajícím systému nebyli motivováni k hledání zaměstnání. Projekt měnil přístup k osobám se ZP: prosazoval nástroje posilující jejich vlastní aktivizaci. Proměňoval myšlení osob (i sebepojetí), přistupoval ke zdravotně postiženým jako ke zdravým lidem, kteří mají jen určité omezení.
Charakteristika - Podněty a inspirace: 
Po téměř čtyřech letech platnosti zákona o zaměst-nanosti se nepodařilo v plné míře implementovat v oblasti pracovní rehabilitace všechny klíčové ná-stroje do praxe. Systém byl nevyvážený z hlediska nabídky a poptávky po službách v oblasti pracovní rehabilitace a existovaly velké rozdíly mezi nabíze-nými službami a potřebami osob se zdravotním po-stižením a problematika nebyla řešena koordinova-ně. Pracovní rehabilitace – proces různých činností, které vedou k udržení nebo získání vhodného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením na trhu práce. Na pracovní rehabilitaci má nárok každá osoba se zdravotním postižením a je upravena Zákonem o zaměstnanosti 435/2004 Sb., §67 a násl., který stanoví, že pracovní rehabilitace znamená zvýšenou ochranu na trhu práce a zabezpečuje ji úřad práce ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky nebo jinou fyz. nebo práv. osobou.
Charakteristika - Návrhy a nápady: 
Tvůrci projektu využívali zkušenost a kreativitu sou-kromé vzdělávací instituce, otevřenou komunikaci, metody focusních skupin, kdy vzhledem k zaujetí všech zainteresovaných pracovali intenzivně a tvůr-čím způsobem (s vědomím společného cíle).
Charakteristika - Potřebnost: 
Potřebnost vychází ze znalosti potřeb a situace v oblasti péče o osoby ZP. Stávající postupy byly všeobecně vnímány jako nedostatečné, izolované, neefektivní.
Charakteristika - Komplexnost: 
Komplexní přístup je výrazným prvkem projektu. Předkladatel a zapojené subjekty řešily problematiku komplexně v kontextu a s aktuálními zkušenostmi z praxe jednotlivých subjektů, současně i v souladu se zákonem. Šlo o komplexnost jak mezioborovou (všichni participanti na práci s osobami ZP: zdravotníci, poradci a vzdělavatelé, úředníci z ÚP, osoby se ZP, zaměstnavatele), tak o komplexnost prostorovou (zapojené subjekty byly z celé ČR, nikoli jen z kraje řešitele, jak bývá běžné).
Charakteristika - Novost: 
Nový přístup, místo pasivního aktivní: dříve bylo k osobám se ZP přistupováno jako k nemocným, v dokumentaci osob ZP bylo popisováno, co osoba se ZP nemůže dělat. Projekt zavedl tzv. POZITIVNÍ REKOMANDACI - záznam je formulován tak, že uvádí, co osoba se ZP dělat může: „ano, máš omezení, ale tohle všechno můžeš …“. Tento přístup nově formuje myšlení osob se ZP - navádí je k vyhledávání příležitostí. Tento přístup může iniciovat vznik nových typů pracovního uplatnění.
Charakteristika - Zlepšení: 
Komplexnost: vzniklé vazby mezi subjekty nadále fungují, Změna přístupu k cílové skupině (z pasivity na proaktivitu) - postupně se pozitivní přístup stává mainstreamem v celé ČR Partnerství: vznikla síť propojených aktérů pracují-cích s OZP
Charakteristika - Proces: 
Kreativní proces realizace: v průběhu realizace pro-jektu se objevovaly nové potřeby a podněty, na které řešitel pružně reagoval: vytvořil vícejazyčný slovník pojmů (sladění mezinárodní terminologie), zavedl nový pojem: kazuistická konference (nic podobného dosud neexistovalo). Rovněž set metodik se oproti původnímu plánu v průběhu projektu rozšířil podle zjištěných aktuál-ních potřeb (pozn.: v programu EQUAL toto bylo možné, v dnešních podmínkách by to bylo hodnoce-no poskytovatelem dotace jako zásadní nesrovnalost, následovaly by sankce). Uplatňoval se otevřený přístup, sociální učení, pro-jekt působil na změnu chování. Zjevná je osobní odvaha, angažovanost a osobní zájem řešitele a partnerů o řešenou problematiku + proaktivita. Svou vytrvalostí a neodbytností si řešitel zajistil až osobní vztahy s administrátory programu.
Charakteristika - Cílové skupiny: 
Cílové skupiny byly zapojeny interaktivně. Podílely se svými názory, aktivně přispívaly k realizaci projektu.
Charakteristika - Partnerství: 
Partnerství je rozvinuto ve vysoké intenzitě. Partnery jsou subjekty různého zaměření – jde o mezioborové partnerství (síť) subjektů řešících problematiku osob se ZP. Projekt propojil všechny relevantní subjekty i zaujaté zájemce. Vzniklá síť vykazovala prvky učící se sítě.
Charakteristika - Zprostředkující subjekt: 
---
Charakteristika - Praxe: 
pilot (134 osob) - dle podmínek EQUALu dnes se všechny metodiky využívají v praxi
Charakteristika - Šíření: 
Všemi uvedenými způsoby – přesah do mainstre-amingu, osobní zaujetí všech subjektů. Základem byly tradiční formy šíření.
Charakteristika - Udržitelnost: 
Dnes se všechny metodiky využívají v praxi. Projekt MPSV zaujal, návazně jsou realizovány další aktivity.
Charakteristika - Iniciace: 
Projekt nastartoval změnu v této oblasti – navazující aktivity: metodiky se dnes dopracovávají, aktualizují. Zásluhou projektu začala standardizace práce na úřadech práce (pro osoby se ZP). Na základě podnětu z projektu došlo k úpravě para-metrů pro posuzování invalidity. Řešitel vnímá jako perspektivní přenos know-how z projektu do práce s další cílovou skupinou – osoby 50+ (potenciál k využití)
Charakteristika - Evaluace: 
Standardní postupy.
Charakteristika - Rizika: 
Řešitel vnímal jako riziko velký počet partnerů, ale v reálu zvládl projekt dobře řídit (měl již zkušenost). Jako riziko neúspěchu projektu označil řešitel skutečnost, kdy MPSV neumožní plné využívání metodik projektu. Jejich komplexní využití by vedlo k úspoře financí (snížení neoprávněně vyplácených dávek). Jejich využití pomáhá např. odhalit předstírání nebo naopak zatajování znaků invalidity osob.
Charakteristika - Fáze: 
Ano - nastaveny tři etapy podle programu CIP EQU-AL: vývoj - test - mainstreaming
Charakteristika - Prostředí: 
Spolupracující subjekty projekt přijaly se zájmem, okolí jej vnímalo převážně pozitivně. Objevily se i skupiny osob z řad cílové skupiny, které projekt ne-přivítaly: šlo o tzv. simulanty, kteří předstírají posti-žení anebo o disimulanty, kteří naopak své postižení zakrývají. Metodiky projektu toto umožňují dobře odhalit.
Charakteristika - Pojetí: 
Řešitel spolu se zapojenými subjekty projekt realizoval se zaujetím, usiloval o skutečnou změnu a zlepšení, projekt je pojat komplexně, inovační přístup se promítal do celkového způsobu realizace. Program EQUAL (naštěstí) inovační průběžné změny netrestal sankcemi. Proto se inovativnost zachovala po celou dobu realizace. Pozn.: dnes se začíná využívat evropská norma ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health - Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví
Cyklus inovace - Vstupní analýza a vstupní podmínky, hlavní důvody realizace: 
Projekt byl zaměřen na vytvoření podmínek pro integraci osob se zdravotním postižením. Jeho strategickým cílem bylo navržení a ověření systémového řešení pracovní rehabilitace s ohledem na specifika regionálních trhů práce. Konkrétně projekt směřoval ke zlepšení přístupů pro usnadnění návratu na trh práce pro osoby se zdravotním postižením a k tvorbě nových postupů umožňujících zaměstnání osob zdravotně postižených. Celkové pojetí projektu vycházelo z nového přístupu k práci s osobami se zdravotním postižením: na tyto osoby bylo dříve převážně nahlíženo jako na „nemocné“. Sami postižení ve stávajícím systému nebyli motivováni k hledání zaměstnání. Projekt měnil přístup k osobám se ZP: prosazoval nástroje posilující jejich vlastní aktivizaci. Proměňoval myšlení osob (i sebepojetí), přistupoval ke zdravotně postiženým jako ke zdravým lidem, kteří mají jen určité omezení.
Cyklus inovace - Původní plán, řízení projektu a jeho vyhodnocení: 
Výstupy projektu by měly tvořit státem využitelný systém (model) integrovaného systému práce se zdravotně postiženými. Metodiku pracovní rehabilitace v regionálních sítích spolupráce, zvláště pak některé z jejích konceptů (kazuistická konference, regionální model spolupráce, pozitivní rekomandace pracovních schopností), kterou převzalo MPSV (SSZ). Tento materiál rovněž prošel validačním řízením. Model kazuistické konference je využíván i partnerskými ÚP v praxi (např. ÚP v Ústí n/L, Chomutov, Tábor, Písek, Hradec Králové)
Cyklus inovace - Partnerství: 
Celkově měl 40 partnerů z ČR (vzdělávací organizace, úřady práce, rehabilitační centra, NNO, zaměstnavatelé, poradenské organizace, nemocnice, kliniky, rehabilitační centra) a zahraniční partnery z Německa, Itálie, Irska, Polska, Slovinska a Rakouska.
Mainstreaming - Popis použitých přístupů: 
Komplexnost: vazby mezi všemi subjekty pečujícími v různých fázích o OZP a jejich zaměstnatelnost Změna přístupu k cílové skupině (z pasivity na proaktivitu) - postupně se pozitivní přístup stává mainstreamem v celé ČR Partnerství: vznikla síť propojených aktérů pracujících s OZP
Mainstreaming - Shrnutí poučení a dobrých zkušeností: 
Příkladem úspěšného mainstreamingu je převzetí, resp. využívání některých produktů vrcholným orgánem, resp. orgány SSZ MPSV (úřady práce). Mezi produkty lze jmenovat např. Metodiku pracovní rehabilitace v regionálních sítích spolupráce, zvláště pak některé z jejích konceptů (kazuistická konference, regionální model spolupráce, pozitivní rekomandace pracovních schopností), kterou převzal partner č. 5 SSZ MPSV. Tento materiál rovněž prošel validačním řízením. Model kazuistické konference je využíván i partnerskými ÚP v praxi (např. ÚP v Ústí n/L, Chomutov, Tábor, Písek, Hradec Králové).
Mainstreaming - Udržitelnost a současný stav: 
Projekt vyvolal zájem, v návaznosti na něj byly realizovány další projekty v gesci MPSV
Dopady - Dosažené výstupy, výsledky a dopady: 
Naplnění a uspokojení zájmu jednotlivých partnerů a cílové skupiny vytváří před-poklad následné udržitelnosti a uplatnitelnosti výstupů projektu v rámci České republiky: I. Naplnění zájmu partnera MPSV ČR – Správy služeb zaměstnanosti: 1. Navržení, vytvoření a pilotní odzkoušení systému pracovní rehabilitace, a jeho předání po skončení projektu do kompetence MPSV ČR, vytvoří podmínky pro praktické naplnění ustanovení zákona č. 435/2004 - části pracovní rehabilitace v kompetenci úřadů práce (v současné době není metodicky ani prakticky takto nastaven ani systémově řešen, a všechny úřady práce, nejen ty partnersky zapojené v projektu, to výrazně postrádají) 2. Využití a přenos metod, nástrojů a přístupů, které přicházejí z oblasti pra-covní rehabilitace v zahraničí. Jde o naplnění předpokladů při přebírání výstupů mezinárodních rozvojových partnerství a vytváření podmínek další následné spolupráce, realizované již na úrovni jednotlivých partnerů (workshopy, mezinárodní pracovní semináře, metodiky, apod.) 3. Vytvořený elektronický zpravodaj, který bude poskytovat metodické in-formace k pracovní rehabilitaci i po skončení projektu. Jeho provozování bude v rámci diseminace příjemcem projektu. II. Naplnění zájmu partnerů – úřadů práce 1. V rámci projektu, díky realizaci pilotního ověření výstupů projektu, dojde k vytvoření funkčního systému pracovní rehabilitace (úřad práce, zdravotnické zařízení s funkčním oddělením či jednotkou specializovanou na pracovní rehabilitaci, vzdělávací zařízení s odpovídající metodikou poradenské činnosti) ve spádových oblastech 12 úřadů práce 4 regionů. 2. Součástí následné diseminace bude vytváření podmínek pro přenos sys-tému pracovní rehabilitace do zbývajících úřadů práce formou konzultací, předáním metodik a instrukcí pro partnery úřadů práce (zdravotnická za-řízení s funkčním oddělením pracovní rehabilitace, vzdělávacím zařízením s odpovídající metodikou poradenské činnosti). 3. Součástí výstupů projektu je i vypracování standardů pro další zájemce ze strany zdravotnických a vzdělávacích zařízení tak, aby poskytované služ-by v rámci pracovní rehabilitace odpovídaly potřebám a požadavkům úřa-dů práce. Úřady práce tím získají nástroj pro kvalifikované výběry dalších partnerů pro naplnění pracovní rehabilitace, který nyní nemají k dispozici. III. Naplnění zájmu cílové skupiny • Projektem vytvořený systém pracovní rehabilitace rozšiřuje strukturu po-radenské činnosti v rámci úřadů práce pro osoby se zdravotním postižením tak, že umožňuje těmto osobám lépe a efektivněji nastavit a využít svůj osobnostní i pracovní potenciál, a tím i práva na rovný přístup na otevřený trh práce. Očekáváme zvýšený zájem těchto osob o využití této formy poradenské činnosti. IV. Naplnění zájmu partnerů – zaměstnavatelů • V projektu navržený systém umožňuje lépe a efektivněji nastavit a uplatnit osobnostní pracovní potenciál osob se zdravotním postižením, vytváří předpoklad změny v přístupu zaměstnavatelů a podněcuje je k zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Cesta změny přístupu vede přes projektem vytvořenou metodu funkčního hodnocení potenciálu osoby se zdravotním postižením, pracovní a sociální rehabilitaci, motivaci a aktivaci, a vyúsťuje v možnost relevantní nabídky práce
Dopady - Hodnocení z pozice různých stakeholderů: 
Pozitivní. Metodiku pracovní rehabilitace v regionálních sítích spolupráce, zvláště pak některé z jejích konceptů (kazuistická konference, regionální model spolupráce, pozitivní rekomandace pracovních schopností), kterou převzalo MPSV (SSZ). Tento materiál rovněž prošel validačním řízením. Model kazuistické konference je využíván i partnerskými ÚP v praxi (např. ÚP v Ústí n/L, Chomutov, Tábor, Písek, Hradec Králové)
Dopady - Poučení: 
---
Doporučené odkazy: 

Stránky příjemce www.edost.cz

Související projekty: 

další projekt EQUAL - RAP - Mainstreaming - Registrační číslo: CZ.04.4.09/1.1.00.6/0409 (šlo o mainstreaming tohoto projektu včetně zřízení webového portálu www.pracovnirehabilitace.cz).

+ v současnosti realizuje navazující zakázku - Systémový individuální projekt
Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci od MPSV: oficiální zkrácený název - PREGNET - doba realizace 1. únor 2012 až 31. srpna 2014: http://www.pracovnirehabilitace.cz/ - garant Michaela Navrátilová z MPSV
V projektu PREGNET se již výstupy šíří do celé ČR.
Účelem systémového individuálního projektu „Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci“ (PREGNET) je vytvoření systému regionálních sítí spolupráce v oblasti pracovní rehabilitace (PR) a vytvoření odpovídajících podmínek pro jejich rozvoj ve zbývajících krajích ČR, kraji Libereckém, Plzeňském, Středočeském, Olomouckém, Moravskoslezském, Vysočině, Jihomoravském a Zlínském a jejich propojení se systémem regionálních sítí již vytvořených v rámci projektu RAP.
Vytvořené a pilotně odzkoušené regionální sítě spolupráce se tak stanou základ-ním kamenem pro získávání dalších subjektů a partnerů, se kterými pracoviště ÚP ČR mohou spolupracovat na zabezpečení činnosti v rámci celé aktivní politiky zaměstnanosti (AZP).
Vybudováním regionálních sítí spolupráce v PR se vytvoří zázemí pro zavedení a legislativně-organizační ukotvení nového systému posuzování zdravotní způsobi-losti OZP, který vychází z metodiky ICF. Tento systém využívá moderních ergodia-gnostických testovacích metod hodnocení funkčních činností a pracovního poten-ciálu OZP. Následně pomáhá při komunikaci se zaměstnavatelem a při stanovení toho, jaké pracovní činnosti může OZP vykonávat, případně v jaké oblasti je možno se dále profesně vzdělávat a rozvíjet.
Výstupy projektu jsou zaměřeny na oblasti zaměstnanosti OZP v širokém kontextu, využívají stávající i nové nástroje PR a umožňují tak racionalizovat postupy, s cílem efektivnějšího začleňování OZP na trh práce a využívání finančních zdrojů.

Jména osob a institucí: 
PhDr. Jaroslav Dostál, Mgr. Petr Džambasov
Doporučení ze strany příjemce: 

Pomohlo by jiné nastavení financování projektů: ideálně to fungovalo v programu Phare: na projekt byla poskytnuta záloha (80%), sledoval se věcný obsah, přínosy, pokrok, kvalita. Dnes naprosto pře-važuje formální kontrola. Při překročení monitorovacích ukazatelů přicházejí sankce, projekt je často nutno dotovat z vlastních zdrojů (i 90 dní dopředu).
Tedy: zaveďme vyplacení vyšší zálohy, pak prověřme výsledky, podle jejich kvality hodnoťme projekt.
Pomohlo by i zjednodušení administrace, zavedení white/black listu subjektů (žadatelů)
Jaké téma zvolit pro podporu v následujícím období? Podpořit zřízení středisek pracovní rehabilitace. V zákoně je toto uvedeno, v praxi nerealizováno. Chybí síť krajských center (střediska) pro osoby se ZP.


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)