Jste zde

Second hand SECOND HELP

Projekt plzeňské o.p.s. Možnosti tu jsou "Second hand SECOND HELP" je projektem založení a rozběhu nové provozovny poskytující pracovní příležitosti pro lidi se zdravotním postižením, zejména s mentálním handicapem v Plzni.
Tento second hand je koncipován jako sociální firma a vytvořením 12 pracovních míst nabídl vhodnou návaznou službu pro programy pracovní rehabilitace, které organizace cílové skupině osob se zdravotním postižením poskytuje.
Projekt odpovídá na potřebu vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním znevýhodněním v oblasti práce v plzeňském regionu (OZP připadá vyšší podíl mezi dlouhodobě nezaměstnanými než je podíl OZP v celkové populaci, tento stav je navíc dlouhodobý). Možnosti tu jsou, o.p.s. se navíc potýká s nezájmem firem zaměstnávat absolventy programu pracovní rehabilitace, který poskytuje.
S využitím několikaletých zkušeností, které na poli podpory zaměstnávání OZP organizace má, se organizace rozhodla vytvořit další subjekt nabízející pracovní příležitost cílové skupině: založit novou provozovnu - second hand.
Předložený projekt řeší podporu nové sociální firmy v oblastech, ve kterých je ve srovnání s konkurencí svým zaměřením znevýhodněna:
- podporuje organizační a technický rozjezd firmy jako firmy sociální (20 % nákladů)
- umožňuje systémovou a efektivní podporu pracovníkům z cílové skupiny - zaškolení, individuálně sestavený plán podpory, pravidelný trénink dovedností a dlouhodobou asistenci na pracovní pozici (60 % nákladů)
- rozvíjí specifický marketing firmy, který zdůrazňuje sociální rozměr projektu a tím zvýrazňuje jeho pozici na trhu (model SECOND HELP, model EEE firmy - podnikání s vyvážením ekonomických, ekologických a etických principů) (20 % nákladů)
Produktem projektu je jak 12 trvalých pracovních míst pro OZP a pracovní zkušenosti dalších OZP (práce na zkoušku, brigády), tak ověřený model sociální firmy, který chce organizace aplikovat dále (nová provozovna v regionu nebo frančíz mimo region).

Číslo projektu: 
CZ.1.04/3.1.06/30.00078
Nositel inovace a klíčoví stakeholdeři a partneři: 

Možnosti tu jsou o.p.s.

(projekt nemá partnera)

Aktivity: 

Projekt byl zahájen v červenci 2010. V prvních měsících byly vybrány prostory pro provozovnu a připraveno otevření second handu. Paralelně byli vybíráni, připravováni a proškoleni pracovníci. Otevření bylo plánováno na podzim 2010.
Během prvních dvou let projektu byly realizovány takové činnosti, které významně podpořily udržitelnost provozovny tak, aby po ukončení podpory byla schopna provozu bez externích projektových zdrojů, zejména pak propagace.

Program (priorita, osa): 
Doba realizace projektu: 
01.07.201030.06.2012
Rozpočet: 
4 682 641Kč
Geografické vymezení (NUTS II): 
Inovace - kontext, výchozí stav (baseline): 
Možnosti tu jsou, o.p.s. se navíc potýká s nezájmem firem zaměstnávat absolventy programu pracovní rehabilitace, který poskytuje. Projekt zároveň odpovídá na potřebu vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním znevýhodněním v oblasti práce v plzeňském regionu (OZP připadá vyšší podíl mezi dlouhodobě nezaměstnanými než je podíl OZP v celkové populaci, tento stav je navíc dlouhodobý).
Inovace - smysl a cíle: 
Cílem projektu "Second hand SECOND HELP" je založení a rozběh nové provozovny poskytující pracovní příležitosti pro lidi se zdravotním postižením, zejména s mentálním handicapem v Plzni. Tento second hand bude koncipován jako sociální firma a vytvoří nejméně 12 pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Výsledkem tedy bude: - vytvoření provozovny Second Hand SECOND HELP - zavedení firemní kultury odpovídající sociální firmě - zaměstnání nejméně 12 osob se zdravotním postižením - vzájemná spolupráce plzeňských sociálních firem
Inovace - stručný popis principu: 
Sociální podnik je koncipován jako návaznost na existující aktivity o.s. a identifikovaný deficit na straně zaměstnavatelů v regionu (zájem o poskytnutí flexibilních pracovních míst, práce na zkoušku a brigád OZP).
Inovace - Hlavní příjemci, cílové skupiny a zainteresované strany: 
OZP, zejména osoby s mentálním postižením a osoby s duševním onemocněním
Inovace - Přidaná hodnota a podstata: 
Pro danou lokalitu je samotné vytvoření sociálního podniku zaměřeného na OZP (se zaměřením na osoby s mentálním postižením a osoby s duševním onemocněním) inovativní, nicméně existují v lokalitě již podobné aktivity zaměření např. na zdravotně postižené. Přidanou hodnotou je dále návaznost na aktivity o.s. a tedy komplexnost navrženého řešení.
Charakteristika - Podněty a inspirace: 
Mapování možností založení sociálního podniku probíhalo dlouhodobě, potřeba najít pracovní uplatnění pro absolventy programu pracovní rehabilitace byla organizaci známa již od prvních provedených rehabilitací, kdy si uvědomili, že další rehabilitace již klienty dále neposunuje, že jsou dostatečně teoreticky připraveni, nicméně potřebují získat reálnou pracovní zkušenost (příležitost). Klíčový byl vliv budoucího vedoucího prodejny, který přišel z komerčního sektoru z pozice manažera a který nalezl na trhu bílé místo v podobě second-handu prodejny; ten byl také hybatelem přípravy business plánu ad. přípravných aktivit.
Charakteristika - Návrhy a nápady: 
Základem byla osobní komunikace v rámci občanského sdružení (o.s.) jednoznačně identifikující potřebu a osobní nasazení budoucího vedoucího prodejny ve věci nalezení řešení; společně pak proběhla příprava žádosti jakožto zdroje financování rozjezdu podniku. Vliv měla i širší dlouhodobá kooperace v rámci NNO sektoru v místě.
Charakteristika - Potřebnost: 
Možnosti tu jsou, o.p.s. se dlouhodobě potýkaly s nezájmem firem zaměstnávat absolventy programu pracovní rehabilitace, který poskytuje.
Charakteristika - Komplexnost: 
Projekt je komplexní díky vazbě na aktivity o.s. Sociální podnik (prodejna) sice funguje relativně samostatně, nicméně existují synergie s rehabilitačními, resp. poradenskými činnostmi o.s. Zahrnuje zaškolení, individuálně sestavený plán podpory, pravidelný trénink dovedností a dlouhodobou asistenci na pracovní pozici.
Charakteristika - Novost: 
Novost je zejména v orientaci na cílovou skupinu (OZP s mentálním postižením a osoby s duševním onemocněním) v kombinaci s typem vykonávané práce. V regionu sice působí i další sociální podniky, nicméně zaměřují se na jiné typy činností (kavárny, digitalizace).
Charakteristika - Zlepšení: 
Vytvoření 12 nových pracovních míst pro cílovou skupinu v režimu práce na zkoušku a brigády. Zlepšení je možné sledovat i díky „kontrolovanému prostředí“, ve kterém probíhá první pracovní zkušenost, tj. je zajištěna odpovídající kvalita práce se zaměstnanci (na rozdíl od umístění zaměstnance k zaměstnavateli, kde je třeba nastavit speciální režim zpětné vazby).
Charakteristika - Proces: 
Projekt je dostatečně otevřený a flexibilní, přizpůsobuje se možnostem a profilu zaměstnanců, se zaměstnanci je pracováno s ohledem na jejich individuální plán. Jsou ale nastavena pevná pravidla v návaznosti na pracovní povinnosti. Projekt je flexibilní i kvůli fluktuaci zaměstnanců.
Charakteristika - Cílové skupiny: 
Ze strany cílové skupiny byl zájem o zapojení do projektu. Problém byl v řadě případů v motivaci k plnění pracovních povinností, zde se osvědčil „tvrdý postup“ (vyžadování plnění pracovních povinností, které samozřejmě musí zohledňovat možnosti zaměstnance) v kombinaci s intervizí po každém dni práce, kdy se ihned řeší, co se dělo, pracuje se s okamžitou zpětnou vazbou. Dále bylo třeba zaškolovat, a to i opakovaně; cílem bylo také sdílení společných hodnot všemi zaměstnanci/firmou. Postupně došlo ke stabilizaci týmu.
Charakteristika - Partnerství: 
Projekt nemá partnera, nicméně je napojen na neformální dlouhodobě fungující uskupení lokálně a regionálně působících NNO. Kooperace tedy probíhala zejména ve sdílení dobré praxe v oblasti propagace, práce se zaměstnanci a na úrovni recruitmentu.
Charakteristika - Zprostředkující subjekt: 
Žádné
Charakteristika - Praxe: 
Plně realizován v praxi.
Charakteristika - Šíření: 
Způsob šíření je založen zejména na reklamě a marketingu firmy, která byla a je vnímána jako důležitý prvek v cestě k úspěchu a udržitelnosti. Používány byly nicméně spíše standardní postupy známé z komerčního sektoru (letáky, PR akce – přehlídka, oslovování kolemjdoucích), profilování se jako a priori jako sociální podnik se neukázalo jako efektivní. Dále probíhá šíření na bázi neformální komunikace s řadou organizací.
Charakteristika - Udržitelnost: 
Projekt lze hodnotit jako udržitelný, nicméně s ohledem na orientaci na prodej je budoucnost značně závislá na externích faktorech (zejména tlak konkurence). Tým a organizace práce se stabilizovaly, uvažuje se o rozšíření např. formou frenchizy. Nicméně, v regionu provozovaný charity-shop provozovaný o.s. Český západ byl v současné době nucen ukončit činnost, což pouze potvrzuje, že samotná orientace na „sociální rozměr“ není dostatečná.
Charakteristika - Iniciace: 
Projekt ukázal, že je možné vydat se cestou sociálního podnikání i v oblasti prodeje a s danou cílovou skupinou; inspiroval zejména další NNO k úvaze o spuštění obdobného projektu (např. s jinou CS) a příp. k podání nových projektů.
Charakteristika - Evaluace: 
Na úrovni projektu jako celku standardní, na úrovni práce se zaměstnanci klíčová – denně prováděná introspekce a tedy okamžitá práce se zpětnou vaznou je klíčová pro úspěšné zařazení do pracovního procesu.
Charakteristika - Rizika: 
Mezi rizika patří kromě samotné podnikatelského rizika (tlak konkurence, ekonomický stav regionu apod.) zejména fluktuace zaměstnanců, která je dána i možnými zdravotními komplikacemi zaměstnanců (OZP s mentálním postižením a osoby s duševním onemocněním), zejména „útěk do nemoci“. Tyto výpadky negativně působí jak na tým, tak na procesy zapracování.
Charakteristika - Fáze: 
Projekt umožňuje etapizaci, kromě fáze úvodní (příprava prostor) šlo zejména o marketingové kampaně a jejich dopad; na úrovni zaměstnanců je pak možné (a bylo sledováno) plnění individuálních plánů.
Charakteristika - Prostředí: 
Prodejna byla díky extenzivní a kreativní propagaci (módní přehlídka) přijata pozitivně a rozpoznána médii. Zaměření na sociální podnikání ale není částí veřejnosti vůbec reflektován, což je vnímáno jako pozitivní, zejména kvůli obavám z případné negativní reakce u části z ní; když o této skutečnosti někdo ví a ocení ji, jde o přidanou hodnotu.
Charakteristika - Pojetí: 
Příjemce si je vědom inovativnosti projektu v kontextu v daném území, tj. specifičnosti předmětu činnosti, postupů a cílové skupiny.
Cyklus inovace - Vstupní analýza a vstupní podmínky, hlavní důvody realizace: 
Nezájmem firem zaměstnávat absolventy programu pracovní rehabilitace, který poskytuje. Projekt zároveň odpovídá na potřebu vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním znevýhodněním v oblasti práce v plzeňském regionu
Cyklus inovace - Původní plán, řízení projektu a jeho vyhodnocení: 
Projekt probíhal rámcově podle původního plánu. Na začátku byly připraveny prostory, proškoleni úvodní zaměstnanci a následně provedena extenzivní marketingová kampaň vč. módní přehlídky. V průběhu ale bylo nutné prodejnu přestěhovat – to bylo využito jako výhoda, jako možnost opět vzbudit vlnu zájmu médii a veřejnosti (informace o přestěhování).
Cyklus inovace - Partnerství: 
Pouze neformální kooperace s dalšími lokálními a regionálními NNO.
Mainstreaming - Popis použitých přístupů: 
Spolupráce v rámci neformálního uskupení NNO, primární zaměření na marketing a PR.
Mainstreaming - Shrnutí poučení a dobrých zkušeností: 
Nutnost orientovat se na business a zohlednit v něm sociální rozměr intervence.
Mainstreaming - Udržitelnost a současný stav: 
Projekt lze hodnotit jako udržitelný, nicméně s ohledem na orientaci na prodej je budoucnost značně závislá na externích faktorech (zejména tlak konkurence).
Dopady - Dosažené výstupy, výsledky a dopady: 
Kromě vytvoření provozovny Second Hand SECOND HELP a zaměstnání nejméně osob se zdravotním postižením jde o zavedení firemní kultury. Vzájemná spolupráce plzeňských sociálních firem zůstala na neformální úrovni.
Dopady - Hodnocení z pozice různých stakeholderů: 
Projekt je hodnocen velmi pozitivně zejména z hlediska cílové skupiny a v návaznosti na splnění cíle: najít práci těm OZP, kteří prošli rehabilitací a jsou připraveni na pracovní zařazení.
Dopady - Poučení: 
---
Zdroje: 

informace z databáze MONIT, webové stránky organizace http://www.moznostitujsou.cz/, informace z rozhovoru, ESFCR: http://www.esfcr.cz/projekty/second-hand-second-help a ESFDB: http://esfdb.esfcr.cz/modules/marwel/index.php?article=2319

Související projekty: 

Kačaba http://www.moznostitujsou.cz/kacaba/
Kavárna a čajovna Kačaba zaměstnává lidi se zdravotním postižením. V kavárně fungují 2 programy: pracovní rehabilitace a tzv. odpolední směna. Kačaba je tak trochu "jiná" kavárna, pracujeme s radostí a jsme rádi, že Vás můžeme obsloužit k Vaší plné spokojenosti. V současné době zaměstnáváme 20 lidí se zdravotním hendikepem.

Jména osob a institucí: 
Eduard Řezníček, eduard.reznicek@moznostitujsou.cz; Mgr. Martin Fojtíček


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)