Jste zde

SILNÁ DVOJKA - poradenství a spolupráce dvou skupin žen v oblasti výroby a prodeje ručních prací: + 50 let (výrobce) a - 25 let (prodejce)

Projekt SILNÁ DVOJKA byl realizovaná organizací Institut pro ženy, o.s. Cíl projektu bylo aktivizovat, motivovat a integrovat dvě skupiny žen ohrožených sociálním vyloučením na trh práce. Forma zapojení představovala výrobou a následný prodej ručních prací, dále individuální poradenství, získání pracovních dovedností formou školení, virtuální firmy a tvorby e-shopu. V rámci projektu měly účastnice možnost prodávat vlastní výrobky prostřednictvím e-shopu či na pořádaných workshopech. V projektu byl kladen důraz na individuální přístup ke klientkám a na všestrannou psychologickou podporu. Původně byl projekt koncipován tak, aby došlo k vytvořené tzv. silných dvojek, ve kterých budou spolupracovat ženy nad 50 let (tvorba výrobků) s ženami do 25 let (propagace a prodej výrobků), tento záměr se ale podařilo aplikovat v praxi pouze částečně (silnou dvojku vytvořilo cca 10 % klientek, zbylé klientky pracovaly samostatně).

Číslo projektu: 
CZ.1.04/3.3.05/31.00099
Nositel inovace a klíčoví stakeholdeři a partneři: 

Institut pro ženy, o.s.
+ partner projektu Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o.

Aktivity: 

- Personální audit – tvorba a realizace jeho metodiky
- Tvorba metodiky poradenských modulů a vzdělávacích kurzů
- Individuální poradenství a mentoring
- Vzdělávací kurzy: Obsluha eshopu, Jak se stát dobrým prodejcem, Virtuální firma, Módní trendy
- Tvorba a provoz webového portálu a e-shopu
- Workshopy, prodejní výstavy

Program (priorita, osa): 
Doba realizace projektu: 
01.12.200930.11.2011
Rozpočet: 
4 831 395Kč
Geografické vymezení (NUTS II): 
Inovace - kontext, výchozí stav (baseline): 
V daném regionu je problémem vysoká nezaměstnanost, která se u ohrožených skupin projevuje ještě výrazněji. V žádosti o podporu se organizace odkazuje na situaci, kdy v kraji je bez zaměstnání celkem 8 121 žen nad 50 let a 2 000 žen do 25 let. Úřad práce má pouze omezené možnosti, jak s klientkami pracovat, spolupráce není individuální a dlouhodobá, chybí psychologická podpora.
Inovace - smysl a cíle: 
Cílem je aktivizace, motivace a integrace cílové skupiny, která bude efektivnější oproti stávajícímu řešení. Důraz je kladen zejména na individuální přístup ke klientkám projektu a psychologickou podporu.
Inovace - stručný popis principu: 
Celkový přístup ke klientkám (individuální přístup, zohledňování vnitřního prožitku, sebevědomí atd.), psychologická podpora a mentoring, celkově je práce s klientem intenzivnější a dlouhodobější. Jako inovativní lze dále označit zejména párování cílových skupin (žena nad 50 let a žena do 25 let), které bylo ale v projektu uplatněno pouze částečně, a využívání e-shopu.
Inovace - Hlavní příjemci, cílové skupiny a zainteresované strany: 
Ženy starší 50 let a ženy do 25 let bez vzdělání či s nízkým stupněm vzdělání vyžadující zvýšenou péči při návratu na trh práce a společnosti. Do spolupráce byli zároveň zapojeni další aktéři: Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o. (partner projektu), Úřad práce (zprostředkování kontaktů a spolupráce s cílovými skupinami).
Inovace - Přidaná hodnota a podstata: 
Přidanou hodnotu je možné spatřovat zejména ve způsobu práce s cílovou skupinou.
Charakteristika - Podněty a inspirace: 
Prvotní nápad o projektu vznikl spontánně v organizaci, na základě předchozích zkušeností organizace s cílovou skupinou. Co se týká e-shopu, na kterém cílové skupiny mohly prodávat své vlastnoruční výrobky, organizace se inspirovala např. u portálu fler.cz (ovšem v rámci projektu nepřispívají klientky částí zisku, jak je tomu u komerčních portálů).
Charakteristika - Návrhy a nápady: 
Na tvorbě projektu se podílel celý tým (brainstormingová sezení). Významnou roli zde hrála i zkušenost organizace s cílovou skupinou (zpětnou vazbu k předchozím aktivitám organizace zjišťovala od cílové skupiny v rámci dotazníkového šetření (viz analýza cílové skupiny, která je přílohou žádosti projektu).
Charakteristika - Potřebnost: 
Důraz na individuální přístup v projektech, důraz na psychologickou podporu.
Charakteristika - Komplexnost: 
Projekt jako dostatečně komplexní, řeší celkovou situaci cílové skupiny (kromě vzdělávání zahrnuje i individuální poradenství, mentoring, psychologickou podporu atd.) Ideální by bylo prodloužit fázi individuálního poradenství (mohlo by být po celou dobu projektu), prodloužit a zintenzivnit fázi praxe.
Charakteristika - Novost: 
Projekt zahrnuje jak přizpůsobení/přenos osvědčených prvků (např. využití e-shopu, důraz na individuální přístup), přináší ale i nové podněty (párování cílových skupin).
Charakteristika - Zlepšení: 
Zvýšení motivovanosti cílové skupiny (úspěch v případě, že se daří prodat výrobky, pozitivní přínos psychologické podpory). Organizace si ale nezjišťovala, kolik žen přesně začalo s podnikáním, prodává své výrobky atd. S řadou z nich ale pokračuje v rámci jiných projektů (které jsou zaměřené zejména na rozvoj podnikání).
Charakteristika - Proces: 
Projekt se podařilo zachovat flexibilní, v průběhu realizace docházelo k reakcím na nově vznikající potřeby. V rámci podstatné změny byla přidána aktivita kurz „Módní trendy“. Naopak v případě, že se ukázalo jako nevyhovující párování cílových skupin, upustilo se od toho a ženy měly možnost pracovat samostatně.
Charakteristika - Cílové skupiny: 
Cílové skupiny byly zapojovány poměrně aktivně, avšak mezi jednotlivými aktivitami byly velké prostoje, což mělo negativní dopad na jejich motivovanost. Problémem při řešení projektu se ukázalo zapojení cílové skupiny do první aktivity projektu a jejich motivace k tomu, aby po jejím absolvování v projektu účastnice zůstaly. I přes to, že s klientkami byla na počátku spolupráce podepisována smlouva, že se zúčastní všech aktivit, v některých případech to bylo problémem. Problémem motivace se ukázal jako klíčový zejména u věkové skupiny žen mladších 25 let s nízkým vzděláním.
Charakteristika - Partnerství: 
S partnerem projektu Institutem Rozvoje Podnikání, s.r.o. byla spolupráce bezproblémová, organizace s ním spolupracuje i na dalších projektech. Organizace dále spolupracuje i s jinými NNO (např. organizace Athéna, která se rovněž zaměřuje na cílovou skupinu žen). Tato spolupráce je ze strany organizace hodnocena jako velmi přínosná (spolupráce na projektech atd.), organizace fungují spíše na bázi spolupráce, než konkurence.
Charakteristika - Zprostředkující subjekt: 
V rámci projektu organizace navázala spolupráci s Úřadem práce, byl přes něj navazován kontakt s cílovými skupinami. Úřad práce ve většině případů uspořádal besedu, kam pozval klientky, které spadají do cílových skupin, organizace pak představí svůj projekt, kam se mají možnost klientky přihlásit.
Charakteristika - Praxe: 
V rámci projektu šlo o pilotní ověření.
Charakteristika - Šíření: 
Informace o projektu, jeho aktivitách a výstupech byly šířeny v regionálních médiích, na internetu (pasivní forma šíření).
Charakteristika - Udržitelnost: 
I po skončení projektu stále funguje e-shop, kde účastnice projektu mají možnost prodávat své výrobky (bez poplatku jako je tomu u jiných komerčních portálů, jako je např. fler). Přibližně půl roku po skončení projektu byl realizován workshop v rámci komerční aktivity organizace „Kreativní žena“, který navazoval na projekt Silná dvojka a kde měly možnost účastnice tohoto projektu vystavovat a prodávat své výrobky.
Charakteristika - Iniciace: 
Organizace využila výstupy projektu v dalších projektech, které realizuje. V rámci komerční aktivity „Kreativní žena“, kterou pořádá, plynule navazuje na aktivity projektu Silná dvojka. O tom, že by projekt měl vliv na další aktéry a jejich činnost, nemá organizace informace.
Charakteristika - Evaluace: 
Organizace hodnotila všechny aktivity realizované v rámci projektu (individuální poradenství, kurzy atd.) prostřednictvím dotazníků (tradiční formy evaluace).
Charakteristika - Rizika: 
Největším rizikem je nízká motivace cílové skupiny zapojit se do projektu a zapojení jejich dostatečného počtu (toto riziko se v rámci projektu nenaplnilo). Rizikem projektu bylo neochota klientek k zapojení se do tzv. silných dvojek (spolupráce napříč generacemi), což se v praxi skutečně ukázalo jako nefungující (spolupráci navázalo asi 10 % klientek projektu). Organizace ale dokázala na situaci flexibilně reagovat, klientky měly možnost pracovat samostatně (prodávaly a propagovaly své vlastní výrobky). Pro větší zapojení párování cílových skupin by bylo vhodné realizovat více společných aktivit pro klientky projektu, aby měly možnost lépe se seznámit a případně neformálním způsobem navázat spolupráci (to by mohlo zvýšit jejich zájem o mezigenerační spolupráci).
Charakteristika - Fáze: 
Projekt byl rozdělen do základních fází – personální audit, poradenství ženám, školení, praxe.
Charakteristika - Prostředí: 
Projekt byl ze strany cílové skupiny i dalších aktérů přijímán pozitivně.
Charakteristika - Pojetí: 
Inovačnost je chápána ve více aspektech projektu, jak v jeho celkovém pojetí (individuální přístup ke klientkám, důraz na psychologickou podporu), tak v jednotlivých aktivitách (e-shop, párování cílových skupin).
Cyklus inovace - Vstupní analýza a vstupní podmínky, hlavní důvody realizace: 
Viz Baseline. Významným faktorem, který se podílel na úspěšnosti projektu, jsou zkušenosti organizace s prací s cílovou skupinou již z předchozích projektů.
Cyklus inovace - Původní plán, řízení projektu a jeho vyhodnocení: 
Zásadním problémem oproti původním předpokladům bylo, že se nepodařilo ve většině případů vytvořit dvojice (tzv. silné dvojky), kde by žena z cílové skupiny 50 a více let vyráběla vlastní výrobky, které by žena z věkové skupiny mladší 25 let s nízkým vzděláním prodávala (na e-shopu a případně dalších akcích, jako jsou prodejní výstavy, které byly v rámci projektu rovněž pořádány atd.). Projekt předpokládal, že se podaří tyto dvojice vytvořit, z čehož budou profitovat obě strany. Utvořit dvojici se podařilo přibližně v 10 % případů (tzn. přibližně pět dvojic). Ostatní respondentky pracovaly v projektu samostatně (věnovaly se jak tvorbě vlastnoručních výrobků, tak jejich prodeji). Podle Andrey Chrápkové (manažerky projektu) mohlo být důvodem jak neporozumění mezi generacemi, tak opatrnost, kdy ženy nechtěly jít do podnikání s někým, koho neznají. V případech, kde páry vznikly, to byla jejich vlastní iniciativa (v některých případech se klientky znaly už z minula, v jednom případě se jednalo o matku s dcerou).
Cyklus inovace - Partnerství: 
Partnerem projektu byl Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o. (podrobně viz výše).
Mainstreaming - Popis použitých přístupů: 
Pasivní forma šíření: informace o projektu, jeho aktivitách a výstupech byly šířeny v regionálních médiích, na internetu, prostřednictvím letáků. Dále workshopy, prodejní výstavy, e-shop. Organizace se nesnažila výstupy projektu šířit mezi odbornou komunitu či mezi další aktéry (veřejná správa, jiné NNO atd.).
Mainstreaming - Shrnutí poučení a dobrých zkušeností: 
Osvědčilo se zejména pořádání akcí (workshopy, prodejní výstavy), kde měly možnost klientky aktivního zapojení (a zároveň prodeje výrobků). Pozitivně se osvědčil i e-shop.
Mainstreaming - Udržitelnost a současný stav: 
Fungující e-shop, organizace prodejní výstavy a dalších akcí v rámci jiných projektů organizace (volně navazující aktivity na projekt). Některé klientky dále s organizací spolupracují (v rámci jiných projektů).
Dopady - Dosažené výstupy, výsledky a dopady: 
Konkrétní výstupy projektu jsou: - Celkem 240 podpořených osob-žen (100 žen, které vstoupily do projektu a prošly personálním auditem a dalšími kurzy, 100 žen, které se zúčastnily workshopu, 40 žen, které se zúčastnily závěrečné vzdělávací konference) - Vytvořené metodiky, vzdělávací materiály, e-shop Jako pozitivní dopady projektu lze hodnotit zvýšení sebevědomí klientek (zejména díky psychologické podpoře, která by ale mohla být v rámci projektu dlouhodobější). Dopady projektu se projevily i v aktivizaci klientek prostřednictvím prodeje vlastních výrobků (v rámci prodejních akcí a e-shopu).
Dopady - Hodnocení z pozice různých stakeholderů: 
Jak ze strany cílové skupiny, tak ze strany veřejnosti měla organizace pozitivní ohlasy.
Dopady - Poučení: 
Po úspěch projektů je podstatná jejich flexibilita, v případě, že se ukáže některá z aktivit jako nevyhovující, je vhodné ji přizpůsobit.
Doporučené odkazy: 

webové stránky organizace http://www.institutprozeny.cz
webové stránky e-shopu projektu: www.kreativnidarky.cz

Jména osob a institucí: 
Mgr. Andrea Chrápková, Institut pro ženy, o.s.
Doporučení ze strany příjemce: 

Celkově zjednodušit administraci projektů


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)