Jste zde

Sociálně preventivní program pro rizikovou mládež v Ústeckém kraji (SPAM)

Záměrem projektu bylo vytvoření a šíření inovativního produktu „Sociálně preventivní program pro rizikovou mládež“. Program byl vytvářen na základě přenosu zahraniční „dobré praxe“ z oblasti programů prevence sociálně patologických jevů do českých podmínek. Těžiště sociálně preventivního programu tvoří program „It´s in U2“, který je od r. 1994 úspěšně realizovaný společností SIMA - UK (Ltd) ve Velké Británii mezi různými skupinami ohroženými sociálním vyloučením. Cílem tří až šesti měsíčního sociálně preventivního programu je prostřednictvím specifického mentoringového programu, peer programu, vzdělávání a pracovního programu podpořit profesní orientaci a sociální začlenění klientů, posílit jejich právní vědomí, vybavit je dovednostmi potřebnými k nalezení zaměstnání a zlepšení postavení na trhu práce. Program byl v rámci projektu ověřen na 300 klientech se sociálními a emočními problémy či s rizikovým chováním ve věkové kategorii 15 - 19 let. Cílem projektu je i šíření vytvořených výstupů.

Číslo projektu: 
CZ.1.04/3.1.02/21.00125
Nositel inovace a klíčoví stakeholdeři a partneři: 

Mosty o.s. - sociálně psychologické centrum

Aktivity: 

Hlavní projektové aktivity:
1. Příprava metodiky sociálně preventivního programu (na základě přenosu zahraničního programu „It´s in U2“ - SIMA, UK)
2. Ověření sociálně preventivního programu (ve skupině celkem 300 ohrožených osob ve věku 15 - 19 let v Ústeckém kraji)
3. Naplnění standardů kvality programu - realizace 2 mezinárodních workshopů pro 20 odborníků za účelem výměny zkušeností a přenosu dobré praxe z oblasti realizace sociálně preventivních programů- doplňkové vzdělávání a supervize pro 50 mentorů
4. Informační semináře, kulaté stoly a další vzdělávací aktivity
5. PR projektu a mainstreamingové aktivity
6. Vytvoření filmu (výukové pomůcky)

Program (priorita, osa): 
Doba realizace projektu: 
01.05.200930.04.2012
Rozpočet: 
5 156 081Kč
Geografické vymezení (NUTS II): 
Inovace - kontext, výchozí stav (baseline): 
V daném regionu (Most, Žatec) nebyla k dispozici kvalitní služba pro oblast prevence pro rizikovou mládež. Kateřina Malá situaci hodnotí tak, že „často je to pouze o improvizacích, málokde existuje metodika a odborný nástroj“. Organizace o. s. MOSTY se snaží v daném regionu provozovat takové programy a aktivity v oblasti prevence sociálně patologických jevů, které v Ústeckém kraji chybí a napomohou ke snížení výskytu rizikového chování a kriminality a tedy ke zvýšení bezpečí občanů v komunitě.
Inovace - smysl a cíle: 
Projekt SPAM přináší kvalitní nástroj a metodiku, nový přístup je postaven na systemické terapii, KBT, pozitivní psychologii – tyto věci komplexně pokrývají to, co cílová skupina potřebuje pro řešení problému. Podobný typ programu se v ČR objevil poprvé.
Inovace - stručný popis principu: 
Princip nástroje je postaven na již zmíněných charakteristikách. Klíčový je individuální přístup, každému klientovi je program přizpůsoben „na míru“.
Inovace - Hlavní příjemci, cílové skupiny a zainteresované strany: 
Riziková mládež, resp. mladí lidé (15-26 let) mající trvalé bydliště v Ústeckém kraji, kteří mají nevyjasněnou profesní orientaci a současně se u nich kumulují různá znevýhodnění/rizika, díky kterým jsou ohroženi předčasným ukončením profesní přípravy či sociálním vyloučením. Např.: - pocházejí ze sociálně znevýhodněného nebo nepodnětného prostředí a proto zaujímají pasivní přístup k utváření vlastního života, - mají špatný školní prospěch, - zanedbávají školní docházku, - mají emoční nebo sociální problémy, díky kterým jim hrozí vyloučení z kolektivu, - požívají alkohol nebo návykové látky, - spáchaly trestný čin, - opakovaně se dopouští útěků od rodičů, - jsou nezaměstnaní, - aj. Ústavní mládež (z dětských domovů, výchovných ústavů, z věznice pro mladistvé)
Inovace - Přidaná hodnota a podstata: 
Přenos a přizpůsobení zahraničního programu do ČR, jeho vyzkoušení na cílové skupině.
Charakteristika - Podněty a inspirace: 
Organizace v minulosti realizovala projekt z Norských fondů, kde se ukázalo, že neexistují nástroje, jak pracovat s dospívajícími, kteří mají nastoupit do práce, proto organizace hledala nástroje, jak to řešit. „Mládež má zkušenost s tím, že je někdo kritizuje a pořád jim říká, co mají dělat. V tomto programu se nemluví o problému, ale pouze pozitivně. Co je zajímá, co jim jde“.
Charakteristika - Návrhy a nápady: 
Konkrétně k programu „It´s in U2“ se organizace dostala přes osobu, která byla v rámci tohoto programu v UK proškolena.
Charakteristika - Potřebnost: 
Nedostatečně kvalitní sociální služby v dané lokalitě cílené na mládež, chybějící komplexní nástroje a metodiky, jak problematiku řešit.
Charakteristika - Komplexnost: 
Projekt je dostatečně komplexní.
Charakteristika - Novost: 
Novost spočívá v přenosu nástroje využívaného v zahraničí a v jeho přizpůsobení podmínkám v ČR.
Charakteristika - Zlepšení: 
Důraz na individuální přístup. Dopady využití jsou hodnotitelné z dlouhodobého hlediska.
Charakteristika - Proces: 
Fáze strukturovány stejně jako projekty v EQUAL. V počáteční fázi byla tvořena metodika, ta byla následně testována na cílových skupinách a následně probíhá mainstreaming. Dále se cílová skupina podílela zpětnou vazbou na úpravě metodiky. Ukázalo se, že mezi cílovou skupinou jsou rozdíl, a to zejména u dětí z dětských domovů a z úřadů práce. Lektoři tedy práci pružně přizpůsobovali.
Charakteristika - Cílové skupiny: 
Cílovou skupinu představuje riziková mládež. Projekt dosáhl vysokého počtu podpořených osob, přibližně třetina byla podpořená dlouhodobě (což je považováno za úspěch i lidmi, kteří s touto skupinou pracují v jiných kontextech). Cílové skupiny byly zapojovány do projektu aktivně ve všech fázích, včetně tvorby, resp. úpravy metodiky, kdy k ní podávaly zpětnou vazbu. Dále byly realizovány průběžné dotazníky po třech měsících, zaměřené na to, zda se účastníci setkali s nějakou diskriminací a jak se v daném programu cítí.
Charakteristika - Partnerství: 
Oficiálně organizace partnera v projektu neměla, avšak spolupracovala s řadou různých aktérů. Inovace stála na organizaci SIMA z Velké Británie (přenos programu a jeho přizpůsobení podmínkám v ČR), se kterou organizace spolupracovala např. i v rámci závěrečné fáze projektu, ve které byly šířeny výstupy projektu (účast odborníků ze zahraničí na workshopech a konferencích atd.). Dále spolupráce s aktéry z oblasti sociální prevence – probační a mediační služba (střediska Louny, Most), OSPOD, dětské domovy, výchovné ústavy, dále školy a výchovní poradci, úřad práce, věznice pro mladistvé. V rámci SPAMu probíhala spolupráce s různými neziskovými organizacemi. Původně měly být zapojeny až v posledním roce trvání tohoto projektu, nakonec byly zapojeny dříve. Pracovníci z jiných NNO byli proškolováni jako mentoři (např. Člověk v tísni, nízkoprahová zařízení, dětské domovy).
Charakteristika - Zprostředkující subjekt: 
Zahraniční odborníci z organizace SIMA - UK (Ltd).
Charakteristika - Praxe: 
Pilotování nástroje v rámci projektu (na skupině 300 osob).
Charakteristika - Šíření: 
Výstupy byly šířeny zejména v rámci závěrečné fáze projektu (v rámci konferencí, workshopů atd.). Dále byli proškoleni pracovníci z jiných organizací, kteří výstupy projektu mohou šířit dál.
Charakteristika - Udržitelnost: 
V rámci projektu si organizace vytvořila nové know-how, které dále využívá pro svou práci. V návaznosti na projekt SPAM organizace realizuje i další projekty. Metodiky jsou dále šířeny a využívány, zájem je o ně v rámci celé ČR, nejen v Ústeckém kraji.
Charakteristika - Iniciace: 
V rámci organizace návaznost dalších projektů.
Charakteristika - Evaluace: 
Průběžná evaluace v rámci celého projektu, intenzivní zjišťování zpětné vazby od cílové skupiny k průběhu projektu i připravovaným metodikám.
Charakteristika - Rizika: 
Jako významné riziko projektu se ukázal nedostatečný zájem a motivace mentorů. I přes to, při výběru byla velká pozornost věnována tomu, aby byli proškoleni ti, kteří se tomu opravdu budou věnovat, někteří z nich následně metodiku nevyužívali aktivně. Celkem bylo proškoleno 30 osob, ale aktivně jich u toho zůstalo pouze 10. Kateřina Malá vidí jako jednu z příčin i fakt, že školení bylo poskytováno zdarma. Toto bylo následně částečně řešeno vratnou zálohou. Nízký zájem se rovněž ukázal na straně mentorů i odborné veřejnosti o konference a workshopy se zahraničními odborníky.
Charakteristika - Fáze: 
Projekt byl průběžně vyhodnocován a flexibilně reagoval na vzniklé změny.
Charakteristika - Prostředí: 
Přijetí bylo kladné, zejména aktivity umožňující aktivní participace cílové skupiny (např. tvorba filmu).
Charakteristika - Pojetí: 
Příjemce si inovativnost projektu plně uvědomuje.
Cyklus inovace - Vstupní analýza a vstupní podmínky, hlavní důvody realizace: 
V ČR žádná zkušenost s podobnými nástroji - viz baseline. Organizace cítila potřebu nějakou metodiku pro svou práci zajistit, což bylo i důvodem pro přenos.
Cyklus inovace - Původní plán, řízení projektu a jeho vyhodnocení: 
V průběhu projektu se projevily určité problémy v realizačním týmu projektu, z tohoto důvodu prošel i tým některými personálními změnami. Organizace usilovala, aby v rámci podstatné změny mohla být v rámci projektu založena sociální firma v reakci na nové potřeby (sociální trénink), což ale nebylo umožněno, jelikož to nebylo v cílech projektu. Byly ale realizovány první kroky k zahájení sociálního podnikání – založena nová obecně prospěšná společnost PROMETHEUS Effect,o.p.s., která přijala principy sociální firmy (první klienti byli zařazeni na tréninkové pracoviště v kavárně U Šnečků v Žatci (provozuje PROMETHEUS Effect,o.p.s.). Probíhaly ale i další změny, např. v rámci projektu byl vytvořen film zaměřeny na prevenci (jako výuková pomůcka, což původně nebylo v plánu). Účinkování ve filmu bylo podmíněno konkurzem, což se najednou pro mládež stalo velice atraktivní.
Cyklus inovace - Partnerství: 
Ne, ale v rámci projektu spolupráce s řadou aktérů
Mainstreaming - Popis použitých přístupů: 
Výstupy byly šířeny zejména v rámci závěrečné fáze projektu (tradiční formy - konference, workshopy atd. ) Dále byli proškoleni pracovníci z jiných organizací, kteří výstupy projektu mohou šířit dál.
Mainstreaming - Shrnutí poučení a dobrých zkušeností: 
Zapojení zahraničních odborníků.
Mainstreaming - Udržitelnost a současný stav: 
Vysoká, metodiky využívány.
Dopady - Dosažené výstupy, výsledky a dopady: 
Produkty projektu: - Sociálně preventivní program pro ohroženou mládež - Metodika motivačního programu Its In U2 - Metodika kurzu Předcházení zadluženosti - Metodika kurzu Praktická orientace v běžném životě - Výuková pomůcka – 20 minutový preventivní film NE (v roli herců zapojeni členové cílové skupiny) - Sborník kazuistik - Zpráva Přehled úspěšných zahraničních projektů v oblasti sociální prevence - Zpráva „Analýza možností zapojení cílové skupiny do sociálního podnikání“ - Byly realizovány první kroky k zahájení sociálního podnikání – založena nová obecně prospěšná společnost PROMETHEUS Effect,o.p.s., která přijala principy sociální firmy (první klienti byli zařazeni na tréninkové pracoviště v kavárně U šnečků v Žatci (provozuje PROMETHEUS Effect,o.p.s.) Počet podpořených klientů služeb: 378 Počet podpořených poskytovatelů služeb: 140 Počet proškolených mentorů programu „Its InU2“: 30 (všichni získali osvědčení) Povolení poskytovat program Its In U2 v České republice obdrželo od britské organizace SIMA 11 osob. Dále proškoleno 5 osob jako „Mentor na pracovišti“ (Pozice se vztahovala k aktivizačnímu pracovnímu programu. Proškolení mentoři věnovali zvýšenou pozornost klientům po nástupu na pracoviště. Záměrem bylo všestranně podpořit klienta v adaptační fázi prostřednictvím sociální opory a metodického vedení.) Školení dobrovolníků - počet proškolených osob: 17 (14 x uzavřena dobrovolnická smlouva). Širší dopady – zájem o téma pozitivní psychologie, které nebylo do té doby v ČR známo, nyní ano - minimálně mezi odborníky na Ústecku. Získávají povědomí o tom, co to je a jak to funguje. V Ústeckém kraji zapracování tohoto tématu do Střednědobého plánu rozvoje. Poskytování metodik i dalším organizacím.
Dopady - Hodnocení z pozice různých stakeholderů: 
Pozitivní odezvy.
Dopady - Poučení: 
Aktivní zapojení cílových skupin.
Zdroje: 
Doporučené odkazy: 
Související projekty: 

RADDAR www.raddar.cz (využívá i metody „Its in U2“)
Základ programu RADDAR tvoří rodinná terapie a volitelný skupinový/individuální program. Výběr aktivit je uskutečněn po předcházející dohodě s klienty a reaguje na jejich potřeby. Program trvá min. 13 týdnů. Realizaci zajišťují terapeuté/mentoři/lektoři.

Jména osob a institucí: 
Kateřina Malá, o.s. Mosty - sociálně psychologické centrum
Doporučení ze strany příjemce: 

Větší flexibilita při realizaci projektů, umožnit realizaci i inovativních projektů. Respondentka uváděla příklady inovativních projektů, které nebyly podpořeny (podle respondentky je důvodem právě fakt, že byly „příliš“ inovativní) – např. využití uměleckých aktivit při práci s delikventy, dále využití narativního přístupu, lesní škola pro ohroženou mládež atd.


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)