Jste zde

Sociální podnik na Odersku - stavební činnost STAVZEM

Projekt STAVZEM, s.r.o. se zaměřuje na založení sociálního podniku na Novojičínsku ve městě Odry, jehož cílem je sociálního začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu k zaměstnání. V sociálním podniku jsou zaměstnáni celkem tři pracovníci Romové (na hlavní pracovní poměr), zároveň firma zaměstnává tři pracovníky z většinové společnosti, kteří byli dlouhodobě nezaměstnaní (déle než 12 měsíců na ÚP), jeden z nich je po těžké autonehodě a jeden po výkonu trestu. Firma se zaměřuje na zemní práce, stavební práce, další služby (údržba zeleně, odklízení sněhu atd.).

Číslo projektu: 
CZ.1.04/3.1.06/30.00048
Příjemce: 
Nositel inovace a klíčoví stakeholdeři a partneři: 

STAVZEM s.r.o.
+ GERLICH ODRY s.r.o. (partner projektu)

Aktivity: 

- Školení pracovníků z cílové skupiny, jejich zaměstnání ve firmě
- Marketing sociálního podniku
- Psychosociální podpora

Program (priorita, osa): 
Doba realizace projektu: 
01.04.201031.03.2012
Rozpočet: 
4 064 510Kč
Geografické vymezení (NUTS II): 
Inovace - kontext, výchozí stav (baseline): 
Dlouhodobá nezaměstnanost romského etnika v dané lokalitě a omezené možnosti nalezení zaměstnání v regionu. Minimální počet organizací věnujících se dané problematice.
Inovace - smysl a cíle: 
Společnost byla založena v roce 2009 s cílem propojení podnikatelských aktivit se společenskými požadavky na sociální začleňování občanů ze skupin ohrožených sociálním vyloučením. Projekt STAVZEM představuje nový způsob řešení problému nezaměstnanosti Romů v Odrách. Funguje zde sice ještě jedna chráněná dílná (ta je ale zaměřena na zdravotně postižené), v současnosti je v Odrách i další sociální podnik (zaměřený na Romy), ten ale vznikl později.
Inovace - stručný popis principu: 
Projekt se zaměřuje na primární problém cílové skupiny – nezaměstnanost a řeší jej přímo – poskytnutím pracovního místa. „Projekt si nehraje na nějaká školení Romů, ale skutečně jim dává práci“.
Inovace - Hlavní příjemci, cílové skupiny a zainteresované strany: 
Romové, osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Inovace - Přidaná hodnota a podstata: 
Pro danou lokalitu je inovativní samotné vytvoření sociálního podniku zaměřeného na Romy. Přidaná hodnota představuje efektivnější řešení situace (získání pracovního místa).
Charakteristika - Podněty a inspirace: 
Mapování možností založení sociálního podniku probíhalo zejména s ohledem na místní situaci (vysoká nezaměstnanost cílové skupiny a minimální možnosti zaměstnání) a rovněž v kontextu s poptávkou po firmě nabízející zemní práce, stavební práce, příp. další služby.
Charakteristika - Návrhy a nápady: 
Osobní komunikace a spolupráce s partnerem projektu GERLICH ODRY s.r.o. o možnostech založení sociálního podniku.
Charakteristika - Potřebnost: 
Způsob řešení situace do té doby představovala pouze činnost Úřadu práce, jež byla ale vzhledem k rozsahu problému i reálným možnostem jeho řešení (nabídka volných pracovních míst v lokalitě) nedostatečná a neefektivní. Díky projektu byla vytvořena tři pracovní místa pro osoby z cílové skupiny.
Charakteristika - Komplexnost: 
Projekt je komplexní. Další (volně navazující) aktivity, které byly díky projektu spuštěny, navíc řeší i další problémy cílové skupiny (např. zadluženost díky otevření nové pobočky organizace IQ Roma Servis, o.s.).
Charakteristika - Novost: 
Rádius novosti spočívá zejména v její územní dimenzi – vytvoření známého nástroje v nové lokalitě a jeho přizpůsobení daným podmínkám a situaci.
Charakteristika - Zlepšení: 
Vytvoření třech nových pracovních míst pro cílovou skupinu. Komplexní řešení situace cílové skupiny (což sice nebylo cílem projektu, ovšem i díky projektu byly započaty některé další aktivity, pozitivně ovlivňující situaci cílové skupiny).
Charakteristika - Proces: 
Projekt je dostatečně otevřený a flexibilní, přizpůsobuje se novým podmínkám (přizpůsobení se požadavků trhu). Zároveň musí být projekt dostatečně flexibilní i v zaměstnávání cílové skupiny kvůli vysoké fluktuaci zaměstnanců.
Charakteristika - Cílové skupiny: 
Ze strany cílové skupiny byl velký zájem o zapojení do projektu. Problém je ale v řadě případů motivace k udržení pracovního místa („aby zaměstnanec skutečně chodil do práce“). Velmi vysoká fluktuace zaměstnanců byla v průběhu celého projektu (na třech pracovních místech se vystřídalo během realizace projektu celkem 18 různých zaměstnanců). V průběhu projektu se častokrát stalo, že zaměstnanec přestal do práce chodit, ve dvou případech ukončil pracovní poměr zaměstnavatel (zaměstnanec delší dobu bez omluvy nepřišel do práce). Pan Bršťák zároveň upozorňuje, že byl k mnohým zaměstnancům tolerantní a absenci jim občas prominul. Některé z nich dokonce přijmul na pracovní místo i dvakrát. I přes problém udržet si stabilní zaměstnance nebylo nikdy komplikované sehnat někoho dalšího (zaměstnavatel má dokonce seznam kontaktů, na které se může obrátit, když hledá nového zaměstnance). V současné chvíli je situace poměrně stabilní (zaměstnanci jsou na pracovním místě už téměř rok), ale jeden z nich nastupuje do výkonu trestu na sedm let.
Charakteristika - Partnerství: 
Partnerem projektu je společnost GERLICH ODRY s.r.o., se kterým byla realizována spolupráce zejména zpočátku realizace projektu (partner zajišťoval a přenechával firmě některé zakázky), následně se ale firma postupem času stala na partnerovi „nezávislá“. Partner podobným způsobem podpořil i další začínající sociální firmu, která je rovněž zaměřena na drobné stavební práce a údržbu zeleně (k žádným konkurenčním střetům ale nedochází, neboť zakázek mají obě firmy dostatečné množství, na trhu se tedy ani „nepotkávají“). V rámci realizace projektu dále docházelo ke spolupráci s řadou různých subjektů, např. s městem Odry dochází k nepravidelné spolupráci (firma nepravidelně realizuje pro město některé zakázky v rozsahu cca 300 tisíc ročně). Hodnocení přístupu města k firmě bylo spíše negativní, po pozitivních zkušenostech s firmou lze jejich postoj hodnotit jako neutrální (a to i ve smyslu opatrnosti, aby nebyli zastupitelé označeni jako ti, kteří „zase podporují Romy“). V rámci projektu byla rozvinuta spolupráce i s NNO IQ Roma Servis, o.s., na základě snahy intervenovat, aby byla založena pobočka organizace v lokalitě Novojičínska, neboť tyto služby zde pro cílovou skupinu Romů chybí. Spolupráce se rozvíjela velmi pozitivně, organizace IQ Roma Servis uvažovala o založení pobočky ve Vyškově (bylo by zde k dispozici právní poradenství, sociální pracovník atd.). Nakonec spolupráce zůstala pouze na rovině poradenství, neboť se ukázalo, že IQ Roma Servis nebude mít kapacitu novou pobočku založit. Pan Bršťák se proto rozhodl založit nové občanské sdružení Důvěra o.s. (dále ale s IQ Roma Servis spolupracuje). Určitou spolupráci organizace navázala i s místní základní školou, která se snaží pozitivně působit v lokalitě v této oblasti, jde však spíše o neformální diskuze o problematice a vzájemné předávání zkušeností. S Úřadem práce zaměstnavatel nespolupracoval (zaměstnance sháněl jiným způsobem, většinou přes osobní sítě).
Charakteristika - Zprostředkující subjekt: 
Žádné
Charakteristika - Praxe: 
Plně realizován v praxi.
Charakteristika - Šíření: 
Výstupy projektu jsou šířeny jak na horizontální, tak na vertikální úrovni. Způsob šíření je založen zejména na reklamě a marketingu firmy, dále na bázi neformální komunikace s řadou aktérů.
Charakteristika - Udržitelnost: 
Projekt lze hodnotit jednoznačně jako udržitelný. V současné době je to čtvrt roku od skončení projektu a firma má dostatek zakázek (minimálně na rok dopředu). Naopak firma expanduje, v současné chvíli má šest zaměstnanců na plný úvazek, jednoho zaměstnance na poloviční úvazek (účetní) a jednoho zaměstnance na DPP. V současnosti má firma vysoký obrat (za první pololetí 2012 cca 3 miliony), mohla si tedy dovolit investovat do řady strojů sama (traktor, vlečky atd.).
Charakteristika - Iniciace: 
Podstatným aspektem je zejména fakt, že projekt navíc inicioval řadu dalších aktivit a procesů (prosazování této problematiky směrem k zastupitelům města, založení o. s. Důvěra).
Charakteristika - Evaluace: 
Pouze dílčí význam.
Charakteristika - Rizika: 
Riziko, které se ukázalo v proběhu realizace projektu jako nejzásadnější, je vysoká fluktuace zaměstnanců a jejich nedostatečná motivace udržet si pracovní místo. Komplikací je podle něho také fakt, že všichni jeho zaměstnanci, kteří u něho pracovali, byli zadluženi a byla na ně uvalena exekuce, značná část platu jim tedy byla exekutorem ihned odebrána, což pro ně bylo velmi demotivující a často z tohoto důvodu práci opustili (konečný výdělek je pro ně téměř stejný jako sociální dávky a když mají možnost přivydělat na černo, je pak pro ně i finančně výhodnější.
Charakteristika - Fáze: 
Bodem zlomu byla fáze překonání prvních obtíží a vybudování si silnější pozice na trhu, což podařilo zejména díky tomu, že firma byla ochotná jít do zakázek, do kterých „nikdo nechtěl“ (např. pouze malé zakázky, které nepotřebují odbornost – cca za 6 tisíc Kč).
Charakteristika - Prostředí: 
Projekt byl ze strany ostatních aktérů přijat kladně, i když se např. na straně města Odry projevila na počátku nedůvěra a určité obavy z možné spolupráce. Po pozitivních zkušenostech s výsledky firmy se ale postoj města změnil k lepšímu.
Charakteristika - Pojetí: 
Příjemce si je vědom inovativnosti projektu v daném území.
Cyklus inovace - Vstupní analýza a vstupní podmínky, hlavní důvody realizace: 
Vysoká nezaměstnanost cílové skupiny v lokalitě, omezená nabídka pracovních míst, minimální počet organizací věnujících se dané problematice (viz baseline).
Cyklus inovace - Původní plán, řízení projektu a jeho vyhodnocení: 
Projekt probíhal rámcově podle původního plánu. Na začátku realizace projektu bylo určitým problémem financování firmy (než přišla první platba), ze soukromých zdrojů bylo do projektu vložena v jeho první fázi cca 200 tisíc Kč. Určitý problém představuje administrace projektu, která je poměrně náročná, z toho důvodu byla navázána spolupráce s externistou (cca 30 % administrativy projektu, externista pomáhá se zadáváním údajů do Benefitu atd.). Jako určitou slabou stránku projektu lze hodnotit psychologickou podporu (skupinové terapie s psycholožkou). Tato aktivita neměla velký efekt, zaměstnanci neměli potřebu se moc svěřovat ani řešit případné problémy. Za potřebnější považuje respondent poskytnout cílové skupině odborné právní poradenství (zejména kvůli řešení exekucí), pomoc ze strany sociálních pracovníků. V této problematice také již podnikl některé kroky (spolupráce s IQ Roma Servis, o. s., založení o.s. Důvěra).
Cyklus inovace - Partnerství: 
Partnerem projektu je GERLICH ODRY s.r.o., spolupráce ale i s dalšími aktéry.
Mainstreaming - Popis použitých přístupů: 
Spolupráce s aktéry na různých úrovních (viz výše).
Mainstreaming - Shrnutí poučení a dobrých zkušeností: 
Jako pozitivní zkušenost se ukazuje zejména spolupráce s organizací IQ Roma Servis, o. s., jejímž důsledkem bylo založení o.s. Důvěra.
Mainstreaming - Udržitelnost a současný stav: 
Projekt vyvolal zájem u cílové skupiny, v návaznosti na projekt byly realizovány i další aktivity.
Dopady - Dosažené výstupy, výsledky a dopady: 
Výstupem projektu je vytvoření (a udržení) třech pracovních míst pro cílové skupiny. Dopady projektu jsou ale širší – iniciace dalších aktivit, spolupráce místních aktérů atd.
Dopady - Hodnocení z pozice různých stakeholderů: 
Projekt je hodnocen velmi pozitivně zejména z hlediska cílové skupiny, resp. zaměstnanců firmy.
Dopady - Poučení: 
Spolupráce více různých aktérů se ukázala pro širší dopady projektu jako přínosná.
Zdroje: 
Doporučené odkazy: 

---

Související projekty: 

---

Jména osob a institucí: 
Lukáš Bršťák, Stavzem, s.r.o.
Doporučení ze strany příjemce: 

Pan Bršťák hodnotí jako velmi přínosný fakt, že bylo možné pořídit některé stroje atd. (investice) a mzdy. Jako pozitivní hodnotí i to, že bylo možné z projektu hradit i reklamu a marketing (v rozpočtu na to bylo vyčleněno cca 300 tisíc). Podle pana Bršťáka je to velmi potřebné, neboť je nutné dát o firmě vědět veřejnosti a zejména dostatečně vysvětlit, co je jejím cílem a obecně cílem sociálního podnikání (navíc v Odrách představuje sociální firma zaměřená na Romy novinku, bylo tedy nutné její existenci veřejnosti vysvětlit).


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)