Jste zde

Belgie

Pojetí sociálních inovací: 

Belgie má dlouhou tradici sociálních hnutí, družstev, autonomních sociálních organizací. Vlády nesnažily podpořit úlohu těchto iniciativ jako aktérů vytváření zaměstnanosti, včetně jejich významné grantové podpory. Tento přístup je považován za /implicitní) vládní podporu sociálních inovací, které se rozvíjely mimo ekonomickou sféru nebo trh. Výsledná sociální ekonomika je stále rozdrobenější, kdy různé subjekty veřejného sektoru, napojené na různé jazykové, politické, odborové a další zájmové skupiny, vytvářejí vlastní napojení na toky grantových prostředků. Ekonomická krize a dlouhé zdržení při vytváření stabilní vlády představovaly pro organizace sociální ekonomiky zásadní otřes z hlediska přísunu veřejných dotací či poptávky pro produkci sociálních podniků. Ekonomická a politická krize podnítila potřebu sociální inovace pro přizpůsobení novým podmínkám. Na straně tradičního podnikatelského sektoru krize zvýšila citlivost vůči potřebám etického, společensky odpovědného spotřebitele, což dokumentuje např. úspěch sociálně inovačních bank typu Triodos Bank. Rovněž sice malý ale rostoucí segment podniků využívá příležitostí poptávky po sociálních službách, např. v oblasti péče o staré a nemocné, potřeb zelené či inkluzivnější společnosti. Sociální inovace se v tomto pojetí vyvíjí v nezávislou aktivní ekonomickou sílu.
V současné době probíhá živá diskuse mezi akademiky, praktiky a politiky o významu sociální ekonomiky, podnikové odpovědnosti a sociálního podnikání. Hlavní překážku rozvoje a číření sociálních inovací (podobně jako v ostatních evropských zemích) představuje nedostatek expertizy u organizací podnikového a třetího sektoru o vzájemných specifikách.

Podpora sociálních inovací: 

Podpora ESF v Belgii je realizována prostřednictvím jednoho operačního programu na národní úrovni, ostatní programy jsou regionální, resp. specifické podle jazykových oblastí.
V programu Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost pro Vlámsko je inovacím věnována samostatná osa. Program připisuje inovacím velký význam a sociální inovace chápe jako zásadní nástroj pro rozvoj regionální politiky trhu práce. S vlastním rozpočtem inovace horizontálně pokrývají politiku a soustřeďují se na tematické oblasti programu. Tím se zabrání tříštění pozornosti a zdrojů věnovaných inovacím, které se stanou ukazateli směřování strategických politických cílů. Rozpočet představuje 4,85 % OP (47,4 mil. EUR). Ukazatele zahrnují (1) počet projektů, validované produkty a zkušenosti, (2) počet (externě) validovaných produktů a zkušeností.
V programu regionu Brusel jsou inovační témata zmiňována ve dvou osách se spíše obecným vymezením:
• Podpora uchazečů o zaměstnání s cílem zvýšit jejich možnosti v přístupu na trh práce, zlepšení pracovní integrace sociálně vyloučených osob nebo osob ohrožených sociálním vyloučením. Cílené inovační projekty mají podporovat inovačního ducha prostřednictvím definice a implementace nové kultury rozmanitosti. Ukazatelem je počet akcí realizovaných podniky podle konkretizovaných plánů rozmanitosti (100 do roku 2013).
• Koordinace procesu partnerství a předvídání potřeb trhu práce s cílem zlepšení reakcí na tyto potřeby, proces analýzy budoucích potřeb: cílem je zúčastněnost jednotlivých aktérů a tím usnadnění vzniku inovace.
V programu pro německy mluvící komunitu se inovační aktivity objevují ve třech různorodých osách:
• Posílení adaptability zaměstnanců a podniků: podpora zakládání podniků s cílem vytváření nových pracovních míst a podpory inovací.
• Podpora sociální integrace: inovační přístupy pro mladé lidi znevýhodněné při přechodu ze školy na trh práce.
• Strukturální opatření: reformy vzdělávání a systému dalšího vzdělávání.
V regionálním programu pro Valonsko se objevují následující inovační témata:
• Vytváření podniků a pracovních míst: inovační projekty, které zavádějí změny v managementu a organizaci práce, v pracovních podmínkách a kvalifikaci zaměstnanců.
• Sociální začlenění: specifické a/nebo inovační způsoby sociálního začlenění ve fázi dalšího vzdělávání (inovační projekty trvají maximálně dva roky, ukazatelem je počet zaměstnaných osob po absolvování přípravy (vzdělávání)
Ve federálním programu je možno financovat experimenty a studie na podporu sociální a profesní aktivizace a přípravy a dále návrh a implementaci inovačních a produktivnějších forem organizace práce v rámci podpory profesního rozvoje a rozmanitosti a boje proti diskriminaci.

Bližší informace: 

Vlámsko: SWOT analýza identifikuje jako hlavní priority vlámské ekonomiky a trhu práce udržitelnou zaměstnanost a podporu podnikatelského prostředí. Tyto priority se objevují rovněž v plánu zaměstnanosti a investic z prosince roku 2009 (vytvořeného vládou a sociálními partnery). Plán usiluje o snížení nepříznivých dopadů ekonomické krize na trh práce a definuje nezbytné transformační změny v těchto oblastech.
Prioritní osy zahrnují aktivaci talentu a dlouhodobou integraci na trhu práce, podporu sociálního začlenění znevýhodněných skupin prostřednictvím na míru přizpůsobené pomoci, zaměření podnikové a organizační struktury na lidské zdroje a společnost, inovace, mezinárodní a meziregionální spolupráce.
Význam inovací odpovídá Vlámskému reformnímu programu pro udržitelný růst a tvorbu pracovních míst. Inovace patří mezi programové cíle a představují důležitou páku pro realizaci politik. Vlámský program staví na sociálních inovacích při využití rozvoje trhu práce. Inovace se specifickým rozpočtem procházejí horizontálně napříč politikou, soustřeďují se na věcná témata programu. Tento přístup brání rozdrobenosti inovačního záběru a souvisejících zdrojů. Uvedený přístup nicméně vyžaduje specifikou pozornost při vytváření a implementaci inovační podpory.
Politika participace zahrnuje cílenou inovaci nebo inovaci soustředěnou na dynamiku politiky při významu systematického úsilí o zlepšování trhu práce. Zaměření na uživatele představuje relevanci inovace pro konečné uživatele a empowerment cílových skupin v procesu vývoje inovace. Inovace vyžaduje podnikatelskou kreativitu, tedy schopnost odlišného myšlení a hledání nových příležitostí v reakci na příležitosti a vývoje měnícího se prostředí trhu práce. Odlišné perspektivy relevantních aktérů v partnerství poskytují synergii při tvorbě řešení, která přesahuje hranice vlastní organizace a samotného regionu. Růst a inovace vyžadují změnu se zaměřením na zlepšení. Řetěz inovačních aktivit zahrnuje operace, služby a produkty, které vytvářejí prostředí připravené pro nové nápady. Validace výsledků vyžaduje jejich vyhodnocení z hlediska proveditelnosti, kontextové přizpůsobivosti, přijatelnosti a rizikovosti přenosu. Vývoj inovací dopadá na implementaci politik (mechanismy mainstreamingu) po zodpovědném vyhodnocení nákladů a dostupnosti.
Vlámský program ESF představuje prostředí pro inovace, které umožňuje a podporuje růst a obnovu. Důraz na inovace, s využitím zkušeností z předchozích období, je podpořen řadou opatření. Vyčleněné rozpočtové prostředky zajišťují soustavné úsilí věnované výzkumu a inovacím, včetně jejich mezinárodní dimenze. Tyto prostředky jsou zároveň propojeny s tematickými oblastmi programu. Pracovní skupina pro inovace a mezinárodní spolupráci v rámci Komise pro horizontální operace zahrnuje různorodé politické aktéry, formuluje roční tematické zaměření rozvoje inovačních aktivit a monitoruje výsledky. Pro inovační projekty platí systém otevřenosti výzev s fixně stanovenými obdobími pro vyhodnocení žádostí v každém roce. Všichni relevantní aktéři ESF programu procházejí školením a dostávají příležitost k odbornému rozvoji pro vyhodnocení inovací a kvality ve formě managementu projektového cyklu, nástrojů sebe-hodnocení a vzdělávacích kapacit. Aktivity každého inovačního projektu jsou sledovány a reflektovány v sítích učení, inovačních platformách, expertních hodnoceních. Výsledky každého inovačního projektu jsou sledovány z hlediska jejich hodnoty. Validační proces monitoruje samotný vývoj a jeho účinnost. Vlámská Agentura ESF soustřeďuje veškeré relevantní znalosti a iniciuje jejich sdílení v širokém spektru médií. Největší výzvu představuje přenositelnost a mainstreaming inovačních aktivit a jejich využití ve stávajících politikách.
Mezinárodní spolupráce sehrává ve vlámském programu ústřední roli jako horizontální priorita ve všech třech tematických oblastech se zaručeným rozpočtem na programové úrovni. Mezinárodní spolupráce podporuje inovace prostřednictvím formální a neformální výměny poznatků, technických a praktických zkušeností a nápadů. Spolupráce rovněž rozšíří realizační prostor a zlepší informovanost o alternativních a podobných aktivitách a tím omezí duplicitu a neefektivní vynakládání zdrojů. Spolupráce rovněž přispívá je zvýšení kapacity zúčastněných administrátorů a organizací, což snižuje rizika spojená s inovacemi politiky.


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)