Jste zde

Bulharsko

Podpora sociálních inovací: 

V programu Administrativní kapacita je zahrnuta podpora kvality poskytovaných administrativních služeb a rozvoj e-governance s inovačními aktivitami zlepšení služeb občanům a podnikovému sektoru, včetně rozvoje e-governance, informačního standardu, komunikačního prostředí a interoperability. Ukazatelem je počet subjektů s hodnocením vynikající v rámci systému one-stop-shop (cílová hodnota 15 % z celkové počtu subjektů poskytujících tyto služby).
V programu Rozvoj lidských zdrojů jsou inovační aktivity zmiňovány v několika osách a na jejich podporu (vedle aplikací politik) je vyčleněno až 5 %. Monitorovací výbor OP pravidelně přijímá rozhodnutí o prioritách témat, která budou vybrána pro řešení spojená s vývojem inovací a mainstreamingem.
• Podpora ekonomické aktivity a rozvoj inkluzivního trhu práce: podpora inovací, tvorba ě nových modelů podnikání. Ukazatelem je počet osob zaměstnaných v podnicích založených do jednoho roku po zakončení financování (30 tisíc do roku 2013).
• Zvyšování produktivity a adaptability zaměstnaných osob: uplatnění moderních a inovačních modelů organizace práce v podnicích. Ukazatelem je podíl osob využívajících flexibilní formy zaměstnání po skončení podpůrných opatření (80 % do roku 2013).
• Sociální začlenění a podpora sociální ekonomiky: inovační přístupy k e-inkluzi s ohledem na sociální inkluzi osob z cílových skupin.
• Nadnárodní a meziregionální spolupráce: výměna nápadů, znalostí, know-how a zaměstnanců, společný vývoj, realizace a financování projektů s předpokládanou přidanou hodnotou. Ukazatelem je počet nových postupů uvedeného typu (70 do roku 2013).


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)