Jste zde

Dánsko

Pojetí sociálních inovací: 

Sociální inovace nejsou v Dánsku specificky definovány, spíše je používán široký koncept inovací (vše nové, co funguje), rovněž jako procesu (od definice problému k zavedení nového produktu). Sociální inovace je v tomto pojetí chápána jako proces vývoje a zavedení nového zákona, strategie, postupu, procedur, technologie nebo produktu. Tento proces uspokojuje sociální potřebu a vytváří pozitivní (a radikální) změnu ve společnosti. Sociální inovace je především vnímána jako inovace v sociálním sektoru navazující na sociální invenci (např. ve formě designu, prototypu, testování). Hlavní výzvy, kterým sociální inovace čelí, zahrnují začlenění, sebeurčení a empowerment marginalizovaných skupin, stárnutí populace a péče a služby pro lidi s fyzickým nebo mentálním postižením. Důraz na sociální inovace soustavně roste, zejména v kontextu ekonomické krize a klesající nabídky pracovní síly v kombinaci s vysokými očekáváními ve vztahu ke státu blahobytu.
Veřejný sektor je silný, proto významně ovlivňuje také sociální inovačnost systému blahobytu. Jeho změny jsou však pomalé z řady důvodů (komplexnost úkolů a odpovědnosti, averze vůči riziku, finanční tlaky na úspory, velikost ztěžující sdílení znalostí ad.), což nepříznivě ovlivňuje sociální inovace, které jsou ale nezbytné pro zvýšení jeho efektivnosti. Sociální inovace se také potýkají s nedostatečnou podpůrnou infrastrukturou při slaďování nároků na potřebné kompetence a kvalifikace či při nedostatečné tradici dokumentace, která ztěžuje šíření a mainstreaming inovací.
Rostoucí povědomí o významu sociálních inovací zvyšuje také zapojení různých sektorů a aktérů, Soukromý a podnikový sektor se účastní rozvoje sociální ekonomiky a malých podniků v této oblasti. Nové iniciativy podporují sociální podnikatele (např. Centrum pro sociální podnikání nebo Centrum pro sociální ekonomiku). Tradice významného dobrovolnického sektoru při řešení sociálních problémů a vytváření sociálních inovací doplňuje veřejný sektor zejména v práci s marginalizovanými skupinami. Zároveň se zvyšuje zájem o nové způsoby aktivizace občanské společnosti v souvislosti se systémovými problémy státu blahobytu. Do oblasti sociálních inovací pronikají rovněž netradiční aktéři ze sféry technologického rozvoje, kteří propojují technická řešení sociálních problémů (např. při podpoře nezávislosti zdravotně postižených osob).

Podpora sociálních inovací: 

V rámci ESF operační program Více a lepších pracovních míst se zaměřuje především na zvýšení inovační výkonnosti podnikového sektoru. V prioritní ose Více vysoce kvalifikované pracovní síly (lepší pracovní místa) jsou podporovány inovace a zvyšování znalostní kapacity. Cílovým ukazatelem je alespoň poloviční podíl dánských podniků hodnocených jako inovační v roce 2013 podle průměrného využití ICT technologií (75 % v roce 2013). V ose Expanze pracovní síly (více pracovních míst) je podporován vznik a rozvoj nových podniků a využívání nových technologií (do roku 2013 by měl počet podnikatelů využívajících nové technologie vzrůst o 13 %).


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)