Jste zde

Finsko

Pojetí sociálních inovací: 

Vymezení sociálních inovací ve Finsku je dosud v pohybu podobně jako výzvy společenské změny. V tradičním pojetí jsou sociální definice definovány jako nové způsoby dosahování specifických cílů, které zahrnují nové organizační formy, nové regulace, životní styly. Řeší problémy lépe oproti stávajícím přístupům, je vhodné je napodobovat nebo institucionalizovat. Inovace musí změnit směr sociálního rozvoje. Finská společnost považuje za své nejvýznamnější výdobytky malé důchodové rozdíly, nízkou chudobu a širokou participaci žen v pracovním životě. Zatímco finský inovační systém v technické oblasti je považován za špičkový v řadě odvětví, v sociální oblasti jsou zatím výsledky nezřetelné, i když existuje řada úspěšných příkladů sociálních inovací. Finsko čelí do budoucna zásadním problémům nezaměstnanosti, zejména strukturální, resp. mladých osob, stárnutí populace a nedostatečné nabídky práce. Další problémy představuje rostoucí zátěž zdravotnického a pečovatelského sektoru, rozvojové perspektivy venkovských oblastí.
Tahounem výzkumu v oblasti sociálních inovací ve Finsku je Sitra, Finský inovační fond, jehož odpovědnost za tuto agendu je nyní stanovena zákonem. Pozornost fondu se nyní zaměřuje na municipální, energetické, krajinotvorné programy. Nová Aaltova univerzita (vzniklá v roce 2010 spojením několika vysokých škol) představuje inovační subjekt a centrum vzdělávání a školení pro zaměstnance státní správy, sociální podnikatele a manažery neziskových organizací. Problémy zavádění sociálních inovací jsou způsobeny zčásti legislativními deficity, ale rovněž silným důrazem finské inovační politiky na oblast technologií při současně malé pozornosti věnované sociální oblasti.

Podpora sociálních inovací: 

V rámci ESF operační program Åland zahrnuje podporu investic do inovačních podniků. Program Kontinentální Finsko zahrnuje následující inovační témata, přičemž z celkového počtu projektů podpořených ESF by 55 % mělo vést k inovaci (na jejich financování by mělo být přiděleno až 59 % dostupných zdrojů).
• Rozvoj organizace práce, zaměstnanců a podniků, podpora podnikání: zlepšení inovačních kvalifikací a dovedností zaměstnanců a managementu.
• Podpora přístupu k zaměstnání a trvalému začlenění na trh práce, prevence sociálního vyloučení: vytváření sociálních inovací (např. sociálních podniků).
• Rozvoj kompetencí, inovací a systému služeb, které podporují fungování trhu práce: rozvoj inovačního prostředí a systémů, zejména se zaměřením na rozvoj systému identifikace a hodnocení inovací a nových nápadů.
• Nadnárodní a meziregionální aktivity: inovace a učící se prostředí, opatření ke zvýšení kvality a atraktivity středního odborného vzdělávání a vzdělávání dospělých, atd.): ve středním Finsku, kromě projektů podporovaných z ESF je 237 projektů, přičemž u 55 % z nich (131 projektů) je výsledkem nějaký typ inovace, projekty obdržely celkem 51 milionů Euro (59 % z dostupných zdrojů)


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)