Jste zde

Francie

Pojetí sociálních inovací: 

Ve Francii je sektor sociálních inovací obvykle chápán jako tzv. sociální a solidární ekonomika, která představuje desetinu národní zaměstnanosti, soustavně a krizi navzdory roste. Inovační aktivity jsou realizovány např. v oblastech inovační spotřeby, distribuce jídel pro sociálně vyloučené, místní produkce organických potravin, vzdělávání, sdílení zaměstnanosti (mezd), družstev zaměstnanosti, lokálního rozvoje a sociálního začlenění, lokálního systému obchodování, mezigenerační spolupráce, inkubátorů pro sociální inovace, iniciativ otevřeného přístupu k informacím. Existuje řada národních agentur, fondů a bank zaměřených na sociální inovace a podnikání, příkladem je AVISE pro sociální podniky, ANSA pro využívání sociálních inovací a experimentů při boji s chudou a vyloučením. Partnerské struktury pro sociální inovace a sociální ekonomiku jsou vytvářeny na regionální úrovni ze strany regionálních rad nebo v rámci regionálních poboček Komory pro sociální a solidární ekonomiku. Problém představuje podfinancování sektoru a také jeho zažité omezené vnímání se zaměřením na potírání chudoby.

Podpora sociálních inovací: 

V rámci ESF Národní operační program zahrnuje následující inovační témata:
• Pomoc pracovníkům a podnikům při přizpůsobení ekonomickým změnám: inovační a preventivní praktiky zaměřené na management rozvoje lidských zdrojů pro předvídání změn v malých a středních podnicích.
• Zlepšení přístupu k zaměstnání pro uchazeče o práci: modernizace národních služeb zaměstnanosti se snahou zlepšit efektivitu a fungování pracovního trhu.
• Zesílení sociální koheze, podpora sociální inkluze a boje s diskriminací: inovační a experimentální projekty pro sociální začlenění.
• Investice do lidského kapitálu, vytváření sítí, inovací a nadnárodních aktivit: partnerství pro inovace

Bližší informace: 

SWOT analýza poukazuje především na důsledky změn výrazného poklesu růstu pracovní síly, který v krátkém období příznivě ovlivní nezaměstnanost, ale nezvrátí kvantitativní a kvalitativní nesoulad mezi nabídkou a poptávkou práce. Může také zhoršit problémy náboru pracovníků, které odrážejí praktiky výběru, charakter technologické změny a konkurenceschopnosti (s upřednostněním agenturního zaměstnávání pracovníků). Pozornost je proto zaměřena na úlohu politiky při kariérním rozvoji v různých životních fázích. Nová pravidla přizpůsobení trhu práce jsou rovněž ovlivněna bezprostředním okolím firmy, na které působí zprostředkující aktéři. Podpora může pomoci přizpůsobení podniků a skupin s různou úrovní mobility předpokládaným změnám.
Prioritní osy zahrnují pomoc pracovníkům a podnikům při přizpůsobení ekonomické změně, zlepšení přístupu k zaměstnanosti uchazečům o práci, posílení sociální koheze, podporu sociálního začlenění, boj proti diskriminaci, investice do lidského kapitálu a síťování, inovace a nadnárodní aktivity. Prioritní oblasti pro inovační aktivity zahrnují např. celoživotní přístup ke vzdělávání, specificky pro znevýhodněné osoby, podporu diverzity a mobility různých cílových skupin.
Významným aspektem inovačních projektů je partnerství a spolupráce na meziregionální nebo mezinárodní úrovni. Přínos mezinárodní spolupráce představuje především zavádění řešení dosud nedostupných na národní úrovni, specificky podporu přenositelnosti a uznávání kvalifikací v Evropě jako formy validace odbornosti, která usnadní mobilitu pracovní síly. Inovační aktivity jsou provázeny sdílením informací, využitím a šířením výsledků inovačních experimentů, nejlepší praxe, ale také zkušeností s překonáváním problémů. Odpovídající nastavení priorit podpory inovací, partnerství a meziregionální/mezinárodní spolupráce, jejich kombinace a postupy jejich implementace konkretizují řídící orgány.
Inovační/experimentální aktivity v kombinaci s partnerstvím přidávají hodnotu systémům zaměstnanosti a sociálního začlenění a podporují nové metody a prakticky přístupy při uplatnění stávajících nástrojů a rozvoji postupů nových. Inovační aktivity mohou zahrnovat mezinárodní nebo meziregionální spolupráci. Podpora inovačních projektů a experimentů zahrnuje výměnu nejlepší praxe, zkušeností a nástrojů pro boj se všemi formami diskriminace v přístupu k pracovním místům a jejich udržení, řešení územně specifických problémů zaměstnanosti (mobility, venkovských oblastí), rozvoj vzdělávání v průběhu života s využitím individualizovaných forem výuky a její organizace zohledňující praktická omezení přístupu ke vzdělávání, zlepšení koordinace sociálního času s ohledem na specifika území nebo skupin (např. starších osob, mužů a žen v izolovaných oblastech), inovační a experimentální rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání ve specifických kontextech a situacích.
Partnerství je vnímáno jako významný faktor inovačních aktivit (tzv. partnerství pro inovace) při řešení komplexních problémů zaměstnanosti a tvorby kvalifikací. Partnerství umožňuje synergii aktérů a propojení jejich dovedností, expertizy a dostupných prostředků. Partnerství je zásadním zdroje inovací a umožňuje tvůrcům politik a národním stakeholderům a regionálním sítím dosažení úspor z rozsahu a využití výhod vzájemného učení. Prioritní témata inovačních partnerství zahrnují rozvoj podnikání mladých lidí sbližováním škol a firem, nové projekty mezi podnikovým a vzdělávacím sektorem a subjekty zodpovědnými za podporu dlouhodobě nezaměstnaných, realizaci experimentů pro slaďování nabídky a poptávky práce.


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)