Jste zde

Irsko

Podpora sociálních inovací: 

Inovační témata v operačním programu Investice do lidského kapitálu zahrnují v ose Zvyšování kvalifikace pracovní síly podporu vzdělávání zaměstnanců, včetně vývoje nebo šíření inovačních vzdělávacích modelů. Osa Aktivizace a participace skupin vyloučených z trhu práce obsahuje podporu inovačních pilotních intervencí a přístupů zaměřených na aktivizaci a zapojení skupin vyloučených z trhu práce.


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)