Jste zde

Itálie

Pojetí sociálních inovací: 

Itálie je zemí s dlouhou tradicí státu blahobytu se silnou rolí katolické církve a levicových hnutí při řešení společenských problémů. Itálie vykazuje vysoké počty tzv. sociálních družstev v globálním srovnání (ve stávající právní úpravě začala vznikat před dvaceti lety). Itálie se také vyznačuje komplexní legislativou v sociálním sektoru, na jejímž základě vznikly různé typy sociálních aktérů, zejména dobrovolnických organizací, nadací (především v bankovnictví), asociací sociální podpory a sociálních podniků. Navzdory dlouhé tradici sociálního sektoru není koncept sociálních inovací ve společnosti zakotven a není ani k dispozici jeho obecně přijímaná definice. Téma je však rostoucí měrou diskutováno zejména v reflexi krize veřejné podpory sociálního sektoru. Absence soukromých investorů vyvolává řadu problémů se zajištěním služeb sektoru na lokální úrovni, včetně zániku velkého počtu sociálních družstev, a sociální podniky a zčásti také sociální inovace jsou vnímány jako možné řešení. V akademických diskuzích je téma sociálních inovací soudobě rozvíjeno.
Z hlediska podnikového sektoru jsou styčné body spatřovány s konceptem podnikové sociální odpovědnosti, který se v Itálii šíří zejména díky vlivu nadnárodních firem. V praxi je nicméně pojem sociální odpovědnosti spíše vnímán jako jeden z nových nástrojů komunikace, prezentace, zviditelnění či využití nových technologií pro tuto komunikaci. Omezené a marginalizované je dosud také pojetí sociálních inovací v politické diskuzi. Problém výše zmíněných subjektů sociální ekonomiky představuje jejich dlouhá tradice, která brání inovačním přístupům, stejně jako jejich omezené či chybějící mezinárodní vazby. Za klíčové výzvy pro sociální inovace je považována reforma neefektivního zdravotního systému, řešení ekologických problémů, stárnutí populace.

Podpora sociálních inovací: 

V rámci ESF operační programy v Itálii zahrnují 21 regionálních a dva národní programy s velmi podobným obsahem. Příklady prioritních os s inovačními tématy jsou následující:
• Adaptabilita: zlepšení kapacity podniků (zejména malých a středních) pro přizpůsobování změnám, inovační schopnost a konkurenceschopnost. Ukazatel představuje podíl podniků využívajících intervence na podporu inovací (cíl 3 %).
• Zaměstnatelnost: zvláštní důraz na metropolitní oblasti s vyšší inovační kapacitou.
• Lidský kapitál: podpora partnerství a lokálních vzdělávacích dohod zaměřených na realizaci inovačních iniciativ a posílení sítí na podporu a přenos inovací a výzkumu. Ukazatel představuje podíl systémových opatření zacílených na rozšíření výzkumných aktivit a přenos inovací mezi podniky, univerzitami a výzkumnými centry z celkového počtu systémových opatření (cíl 2 %).
• Mezinárodní a meziregionální spolupráce: podpora projektů a aktivit, které se ukázaly v předchozím programovacím období jako hodnotné a kvalitní, např. transfer dobré praxe a pozitivních zkušeností mezi různými regionálními kontexty s cílem šířit formy organizace práce, které jsou inovační a produktivnější. Ukazatel zahrnuje počet mezinárodních projektů zaměřených na realizaci sítí pro přenos dobré praxe. Institucionální podpora: konsolidace více aktérů a víceúrovňového modelu řízení, založeného na spolupráci mezi institucemi.


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)