Jste zde

Německo

Pojetí sociálních inovací: 

Silně zakořeněné pojetí sociálně tržní ekonomiky v Německu výrazně ovlivňuje prostředí pro sociální inovace. Jejich definice se dosud vyvíjí, k dispozici je řada verzí: sociální inovace je systémové řešení sociálního problému, jehož faktorem úspěchu je sociální změna, finanční udržitelnost je žádoucí, ale zisk není hlavním cílem. Historicky se sociální inovace v Německu vztahuje k systému tripartitních vztahů, který se z pozitivního symbolu sociálního partnerství stává brzdou rozvoje v důsledku nízké flexibility. Tradiční pojetí sociálních inovací z hlediska tvůrců politik vychází z technické perspektivy inovačního a výzkumného systému nikoli ze svébytného sociálního inovačního konceptu. Zatímco v politické oblasti koncept sociálních inovací chybí, prosazuje se do výzkumné agendy a praxe. Příkladem je Centrum pro sociální investice založené v roce 2006 na Heidelberské univerzitě. Centrum sociálního výzkumu v Dortmundu. Pokrok využití konceptu sociálních inovací lze sledovat v agendě veřejného zdravotnictví a zdravotní politiky, včetně zahrnutí všech zúčastněných aktérů do její tvorby a realizace. Německo má silnou tradici ve financování infrastruktury sociálních inovací prostřednictvím velkých nadací podniků a bank. Prioritní témata zahrnují výzvy vytvářené demografickou změnou a integrací přistěhovalců, rozvoj mezikulturního dialogu, budoucnost občanské společnosti a ochrany životního prostředí.

Podpora sociálních inovací: 

V rámci ESF je v Německu realizováno 18 operačních programů. Příkladem je regionální program pro Hamburk, který zahrnuje následující inovační témata.
• Zlepšení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců a podniků: školení zaměstnanců jako podpora procesů a produktů inovací v malých a středních podnicích. Ukazatelem je počet malých a středních podniků s ohledem na jejich velikost, které zavedly inovace.
• Posílení lidského kapitálu: rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací. Ukazatelem je podíl podniků s aktivitami v oblasti inovací a výzkumu a vývoje (s cílem 50 %, resp. 10 %).
• Mezinárodní opatření: zvýšení inovační schopnosti organizací, interkulturní kompetence a mobility uchazečů o zaměstnání, stážistů a zaměstnanců.


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)