Jste zde

Nizozemsko

Pojetí sociálních inovací: 

Sociální inovace jsou v Nizozemsku poměrně nový koncept, jehož vzestup se datuje od počátku nového tisíciletí. Aktuálním tématem se stává v roce 2006, kdy jej Sociální a ekonomická rada zařadila do své agendy. V Nizozemsku je koncept sociálních inovací omezen na inovace pracoviště a produktivity práce. Často je vnímán jako metodologický přístup managementu lidských zdrojů. Pojem sociální odkazuje na důraz kladený na lidský kapitál namísto technologií. Klíčovým aktérem rozvoje touho konceptu sociální inovací je Centrum pro sociální inovace v Nizozemsku. Inovace sociální agendy je však stěží explicitně organizovaným hnutím nebo agendou. Sociální cíle (za hranicí organizačního kontextu) nehrají v národní inovační agendě významnou roli. Nicméně v sociální oblasti se angažuje velké množství iniciativ, organizací a sociálních podniků. Ve vládním sektoru lze sledovat jednak iniciativy k inovacím role a způsobu práce vládních orgánů, jednak aktivní občanská hnutí zabývající se dostupnými informacemi. Další příklad občanské angažovanosti představuje tzv. občanská žurnalistiky. Další významná témata zahrnují oblast zdravotnictví, udržitelného rozvoje, vzdělávání a tzv. budoucích výzev.

Podpora sociálních inovací: 

V rámci ESF: Národní operační program zahrnuje v ose Zvýšení adaptability a investic do lidského kapitálu: následující inovační témata: sociální inovace (inovace v organizaci práce ke zvýšení podnikatelské výkonnosti) pro supervizory a zaměstnance odborových organizací, vytváření a testování realizačních plánů pro sociální inovace v organizacích. Rozpočet podpory představuje 10 % prioritní osy (41,5 mil. EUR). Požadována je tvorba konkrétních produktů, které jsou aplikovatelné ve specifickém sektoru a umožní tak rostoucí produktivitu práce. Produkty musí být distribuovány jako dobrá praxe mezi ostatní organizace uvnitř nebo vně daného sektoru. Řídící orgán vybírá témata inovací pro financování. Ukazatelem je počet projektů, které vytvoří sociální inovaci (předpokládáno je cca 40 projektů ročně). Inovační projekty vyžadují specifickou evaluaci.

Bližší informace: 

SWOT analýza trhu práce ukazuje na oblasti vyžadující vládní intervenci. Slabiny zahrnují především nízké využití pracovní síly, nízká vzdělanostní úroveň osob mladších 22 let, resp. etnických menšin a jejich vysoká nezaměstnanost, nízká účast znevýhodněných skupin v celoživotním vzdělávání, nízký růst produktivity práce, vysoký podíl příjemců invalidních důchodů, nízký počet nových podniků, nízká participace starších osob a žen. Zamření prioritních os odráží uvedené slabé stránky: zvýšení nabídky práce, podpora začlenění znevýhodněných skupin na trhu práce, zvyšování adaptability a investic do lidského kapitálu.
Sociální inovace je v Nizozemsku chápána jako významný potenciální zdroj růstu produktivity práce. Její pojetí je tedy poměrně úzké a zahrnuje inovace v organizaci práce a maximální využití kvalifikací a dovedností s cílem zlepšení ekonomické výkonnosti a rozvoje talentu. Specifikace podpory sociální inovace je založena na doporučení Sociální a ekonomické rady pro účast sociálních partnerů. Podpora je založena na zprávě vládní expertní skupiny pro sociální inovace, doporučeních SER a NSRR. Inovační projekty jsou zaměřeny na zlepšení pracovního procesu, pracovních podmínek a výuku podnikání. Další hledisko zahrnuje pojetí sociálních inovací jako komplementu k technickým inovacím.
Mezinárodní projekty nejsou realizovány v samostatné ose, nicméně mezinárodní spolupráce je podporována aktivitami řídícího orgánu ve dvou formách. Probíhá výměna zkušeností na úrovni implementační agentury (SZW) a politicky založená spolupráce ve specifických tématech, např. inovační výkonnost podniků, vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků. V oblasti sociálních inovací jsou realizovány výměny zkušeností s vhodnými praxemi na úrovni expertů, sociálních partnerů a tvůrců politik.
Na podporu sociálních inovací v rámci osy Adaptabilita a investice do lidského kapitálu je alokováno 5 % celkového financování operačního programu (41,5 mil. EUR). Důvodem tohoto omezeného rozpočtu je nejistota absorpční kapacity a implementačních postupů. Podpora ESF směřuje na vytváření a testování implementačních plánů pro sociální inovace. Volba témat a aktivit vychází ze výše zmíněných strategických dokumentů. Vládní expertní skupina představuje příklady možných iniciativ, které jsou strukturovány do tří oblastí (blíže rozpracovaných v programu podpory): chytřejší práce – promyšlenější organizace pracovních procesů a podmínek k dosažení lepších výsledků se stávajícími vstupy, vytváření pružnější a lepší organizace práce, nové vztahy v organizacích práce – optimální využití talentu, rotace pracovních zdrojů, nové formy poradenství. Pravidla podpory výslovně stanovují aktivity, které nejsou uznatelné při cílení sociálních inovací, aby nedocházelo k překrývání s další podporou ESF.
Podporu mohou získat pouze projekty, které budou skutečně realizovány v podnicích a dalších organizacích (např. sektorových sdruženích). Projekty zahrnují testovací fázi implementačních plánů v konkrétní organizaci. Řídícím orgánem je Agentura SZW, která při evaluaci projektových žádostí využívá externí expertní podpory. Požadavky na výstupy zahrnují jejich aplikovatelnost ve specifických odvětvích, příspěvek ke zvýšení produktivity práce, možnost šíření dobré praxe mezi podniky v rámci sektoru či mimo něj.
Specifika projektů podpory sociální inovace, která je odlišují od ostatních opatření, vyžadují rovněž specifické postupy monitoringu a evaluace na projektové úrovni. Pro podporu sociálních inovací není stanoveno žádné cílové pokrytí, protože novost konceptu ztěžuje predikci efektů. Bude nicméně proveden kvalitativní výzkum v oblasti sociálních inovací. Předpokládáno je zahájení cca 40 projektů ročně, přičemž 90 % z nich vytvoří jeden nebo více implementačních plánů.


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)