Jste zde

Polsko

Podpora sociálních inovací: 

Operační programy pro ESF stanovují inovační témata ve vybraných osách pouze velmi všeobecně: podpora podnikání a inovativnosti podniků, podpora inovačních opatření při hledání nových metod forem a metod prevence sociálního vyloučení, vytváření partnerství pro podporu inovací v regionu, podpora realizace inovačních forem celoživotního vzdělávání, podpora šíření informací, rozvoj a zlepšení kvality vzdělávání v oblasti informací a poradenství, zavádění inovačních metod výuky a výukových materiálů, podpora inovačních opatření při hledání nových metod forem a metod prevence sociálního vyloučení.

Bližší informace: 

SWOT analýza identifikuje klíčové strukturální problémy trhu práce, a to především nízkou ekonomickou aktivitu starších osob související s vysokou dostupností alternativních zdrojů důchodu (především prostřednictvím předčasného odchodu do starobního důchodu), významný podíl dlouhodobě nezaměstnaných, nízká vzdělanostní úroveň většiny nezaměstnaných nebo neadekvátnost jejich kvalifikací požadavkům trhu práce, významné rozdíly regionálních trhů práce při současně velmi nízké prostorové mobilitě především nezaměstnaných osob.
Pracovní skupina pro horizontální záležitosti operačního programu navrhuje obecná pravidla výběru inovačních projektů, která schvaluje Monitorovací výbor, a rovněž formuluje některá podrobná kritéria výběru pro inovační projekty. Tato kritéria, podobně jako v případě projektů mezinárodní spolupráce, mohou využít zprostředkující subjekty při formulaci akčních plánů. V souhrnu jsou nicméně uplatňována pravidla výběru platná pro všechny projektové žádosti, včetně inovačních projektů a projektů mezinárodní spolupráce. Kromě nich je pozornost věnována i některým aspektům specifickým pro tyto projekty.
Inovační projekt s cílem vývoje, šíření a mainstreamingu nových řešení (tzv. inovační testovací projekt) je realizován ve dvou fázích, které zahrnují přípravu a implementaci. Projekty podstupují dvě dodatečné evaluační procedury, a to evaluaci implementační strategie a validaci vyvinutých produktů (pojatých jako model nebo nástroj), které odpovídají skutečným potřebám cílové skupiny v souladu s názory různých zainteresovaných expertů a prostředí v relevantní oblasti.
Implementační strategie inovačního testovacího projektu je evaluována tematickou sítí na základě podkladů realizátora doručených do osmi měsíců od zahájení řešení. Cílem evaluace je získání stanoviska expertů, praktiků a dalších zúčastněných subjektů na postupy inovačního projektu. Evaluace umožňuje ověření postupů z hlediska užitečnosti vyvinutých výstupů pro politické potřeby. Tematická síť doporučuje s odpovídajícím zdůvodněním přijetí, podmíněné přijetí nebo odmítnutí dané strategie. Toto doporučení může být přijato nebo odmítnuto řídícím orgánem. Podmíněné přijetí vyžaduje doplnění požadovaných dokumentů ze strany realizátora projektu.
Validace produktů inovačního testovacího projektu navazuje na fázi testů produktu a analýzy jejich výsledků se zohledněním externí evaluace. Po fázi testů následuje vývoj finální verze produktu, jejíž popis je předložen tematické síti pro validaci. Předložení produktu pro validaci musí proběhnout do dvou měsíců před zahájením konečné implementační fáze projektu, která zahrnuje šíření výsledků a jejich mainstreaming do politiky. Pokud realizátor nepředloží produkt k validaci nebo tematická síť produkt nevaliduje, podpora je ukončena či snížena.


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)