Jste zde

Rakousko

Pojetí sociálních inovací: 

Nejvýznamnějším znalostním pracovištěm v Rakousku je Centrum pro sociální inovace, založené v roce 1990. Od roku 2005 soukromá nadace Unruhe Privatstiftung uděluje Cenu sociální inovace, SozialMarie. Sociální inovace však zatím až donedávna nepronikla do národní politické diskuse, i když do sociálního systému v Rakousku byla od 20. století zavedena řada zásadních změn, především v rámci tzv. sociálního partnerství. Pozornost sociálním inovacím v poslední době vyvolává především tlak, pod který se dostává stávající tradiční sociální systém. Koncept sociálních inovací se však šíří do všech institucionálních sektorů. Využívána je definice vytvořená ZSI: sociální inovace jsou nové přístupy a opatření k řešení společenských výzev, používané a přizpůsobené zúčastněnými sociálními skupinami.
Průkopnickým příkladem integrace akademických a aplikačních aktivit je vytvoření Evropské školy sociálních inovací na Dunajské univerzitě v Kremsu, která bude nabízet magisterský program v této oblasti. V roce 2010 vznikla Platforma pro inovační management zahrnující velké firmy, výzkumná pracoviště a agentury pro podporu výzkumu a inovací, kde se téma sociálních inovací stává jednou z klíčových agend. Nejvýznamnější segment iniciace a realizace sociálních inovací představují občanské organizace, neziskový či tzv. třetí sektor. Ve veřejné politice se teprve nedávno objevuje v rámci strategie federální vlády pro výzkum, technologie a inovace, publikované v roce 2011, rovněž zmínka o významu širšího pojetí inovací, které zahrne občanské, sociální a ekonomické inovace.
Koncept sociálních inovací je v Rakousku v souhrnu již široce vnímán, odtud ale ještě vede dlouhá cesta k jejich systematické podpoře a implementaci. Podnikový sektor se z větší části zajímá o sociální inovace jako doplňkový faktor podpory konkurenceschopnosti, tedy spíše sekundárního významu. Vládní sektor sice zdůrazňuje sociální inovace v inovační strategii, ale nástroje a programy jejich podpory nejsou zatím viditelné, ani zavedené. Sociální aspekt stávajících programů výzkumu a inovací představuje spíše vedlejší očekávání, že podpora technologií a hospodářského růstu současně přispěje k sociálnímu rozvoji. Explicitní úsilí o specifickou motivaci rozvoje sociálních inovací není zatím patrné.

Podpora sociálních inovací: 

Evropský sociální fond v Rakousku je prezentován jako proinovační, ale konkrétní výsledky jsou spíše omezené. Přístup k podpoře inovací v rámci operačních programů je různorodý.
V národním programu Zaměstnanost Rakousko je jedna osa zcela cílena na inovační projekty. V ostatních osách jsou s různou mírou specifikace uvedena vybraná témata akcentující inovační aktivity s vyhrazením stanoveného podílu rozpočtu na jejich realizaci (2,5 %). Předpokládáno je financování 5-10 inovačních projektů v těchto osách. Inovační projekty jsou předmětem specifické evaluace.
Inovační osa: 3b - Integrace dlouhodobě nezaměstnaných, předpokládá 2-3 výzvy pro předkládání projektů a realizaci 10-20 podpořených projektů. Inovační modelové projekty zahrnují dosud neexistující opatření pro cílovou skupinu v regionu nebo další vývoj a přizpůsobení modelových projektů (zejména vytvořených v rámci EQUALu). Implementační orgány zahrnují ministerstvo hospodářství a práce, územní pakty zaměstnanosti nebo jejich členské organizace.
Inovační modelové projekty způsobilé pro podporu se zaměřují na následující aktivity/témata: získávání a zlepšování kvalifikací a praktických zkušeností, poradenství a aktivní hledání práce, kombinovaná opatření odborného vzdělávání a zaměstnanosti (zejména sociální podniky), zaměstnanost ve firmách, neziskových organizacích a veřejných institucích, včetně kombinace důchodu ze zaměstnání a sociálních dávek.
Inovační témata v dalších osách zahrnují následující aktivity:
• Adaptabilita zaměstnanců a firem: vývoj, testování a průzkum nových aktivit v podnikově orientované politice trhu práce a rovněž na pomezí ostatní témat souvisejících s oblastí zaměstnanosti.
• Boj s nezaměstnaností: vývoj nových nástrojů a metod v oblasti produktivního stárnutí s důrazem na změnu kvalifikace v průběhu životního cyklu, včetně vývoje nových metod a inovačních didaktických přístupů pro zvýšení kvalifikace osob vyššího věku.
• Celoživotní vzdělávání: inovace v pedagogice a v organizaci života školy s cílem zavádět výstupy výzkumů a analýz, propracovávat koncepce a rozvíjet inovace ve formách výuky a vzdělávání.
• Územní pakty zaměstnanosti: důraz na synergie s dalšími programy financovanými z EU zejména v inovačních opatřeních, předpokládána silná inovační výkonnost této struktury.
V regionálním programu Burgenland některé osy zahrnují inovační témata, přičemž v rámci cíle 5, zvýšení příležitostí na trhu práce pro osoby sociálně znevýhodněné a dlouhodobě nezaměstnané, mohou být podporovány pouze inovační modelové projekty. Financováno má být 6, resp. 21 inovačních projektů v níže uvedených osách:
• Integrace na trh práce a sociální inkluze: vývoj nových metod a inovačních didaktických přístupů pro zvyšování kvalifikace osob vyššího věku.
• Podpůrné struktury, přístup ke znalostem a jejich přenos, partnerství na trhu práce: modely pro identifikaci a uznávání kompetencí získaných v neformálním a informálním učení.


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)