Jste zde

Řecko

Podpora sociálních inovací: 

V OP Administrativní kapacita jsou inovace zmiňovány pouze v omezeném rozsahu v ose Posílení politiky rovnosti mužů a žen ve všech veřejných aktivitách: posílení pozice žen, získávání informací a senzibilizace, podpora inovačních plánů pro síťování vybraných žen pro podporu výměny zkušeností (ukazatelem je růst podílu vyšších pracovních pozic obsazených ženami s cílem zvýšení o 10 % do roku 2013). V OP Školství a celoživotní vzdělávání inovační témata zahrnují:
• Zlepšení kvality vzdělávání a podpora sociální integrace: usnadnění horizontální a vertikální mobility žáků a studentů a hodnocení pokroku ve vzdělávání.
• Zlepšení systému počátečního odborného vzdělávání a přípravy a vytváření vazeb mezi vzděláváním a trhem práce: moderní metody vzdělávání, vedení osobních složek jednotlivých studentů a podpora individuálního poradenství.
• Posílení celoživotního vzdělávání: návrh a realizace programů distančního vzdělávání, rozvoj otevřeného systému k ověření kreditů a jednotek výuky, procedury uznávání předchozí praxe a znalostí.
V OP Rozvoj lidských zdrojů jsou zahrnuta následující inovační témata:
• Systémové intervence a usnadnění přístupu k zaměstnání: začlenění dimenze inovací do všech úrovní kvalitativního zlepšení aktivní politiky zaměstnanosti.
• Konsolidace reforem v sektoru duševního zdraví: rozvoj primární zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví obyvatelstva.
• Zvýšení adaptability lidských zdrojů a podniků: začlenění nových a inovačních metod a způsobů práce a výroby.


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)