Jste zde

Španělsko

Pojetí sociálních inovací: 

Ze Státní inovační strategie (E21) je zřejmé, že pojetí inovací ve španělské vládní politice zatím zdůrazňuje tradiční technologický přístup, podnikové financování inovací a internacionalizaci inovací. Omezená přítomnost sociálních inovací v politické agendě však neznamená jakékoli omezení iniciativ občanské společnosti zdola. Tyto iniciativy reagují na rozsáhlé spektrum společenských výzev typu vysoké nezaměstnanosti, neúspěchu ve vzdělávání, celoživotního učení, ekonomické, sociální a kulturní integrace přistěhovalců. Cíleny jsou rovněž výzvy očekávající společnost ve střednědobém období jako je stárnoucí populace a dopad na zdravotnictví, bydlení či volný čas, doprava ve velkých městech, přístup k energetickým zdrojům. Rovnováhu aktivit posunuly problémy zabezpečení státu blahobytu se širokým pokrytím na straně jedné a rostoucí poptávka občanské společnosti po participace a spolutvorbě společných řešení. Tento posun zvyšuje povědomí firem, podniků, akademické sféry a lokálních a regionálních samospráv o nezbytnosti řešení problémů inovačními přístupy.
Na regionální úrovni je průkopníkem použití konceptu sociálních inovací Baskicko, které ho zapracovalo do strategického plánu aktivity regionální vlády. Nejvýznamnější aktivity zahrnují Innobasque, Centrum pro sociální inovace EUTOKIA v Bilbau a ambiciózní Park sociálních inovací DENOKINN v Bilbau (tzv. Silicon Valley pro sociální inovace). V Katalánsku se pozornost regionálních programů zaměřuje na podporu sociálních podniků. Další příklady zahrnují iniciativy veřejného a soukromého sektoru pro empowerpement občanské společnosti s využitím nových technologií (Citilab Cornella, MediaLab Prado). V podnikovém sektoru se objevují příklady velkých korporací, které financují podporu sociálních inovací. V akademické sféře se tématu sociálních inovací věnuje Institut pro sociální inovace ESADE a pracoviště řady dalších univerzit.
Nejživější projekty dynamických a různorodých projektů sociálních inovací se nicméně rodí v občanské společnosti – komunita inovátorů a společenských podnikatelů v Barceloně, Madridský HUB, zvyšující se počet blogů na téma sociálních inovací. Dalším trendem je práce sociálních podnikatelů napříč sektory se zvláštním důrazem na integraci skupin se specifickými potřebami, zlepšení a ochrany životního prostředí, obnovitelné energie, přístup k financování prostřednictvím P2P struktur. Všechny tyto projekty se rozvíjejí bez veřejné iniciativy a představují součást hnutí nových občanských přístupů ke sdílené odpovědnosti a řešení sociálních problémů. Příležitost spočívá v uvědomění se těchto změn, empowermentu dotčených skupin a osob, jejich propojení a vytváření příznivého prostředí pro rozvoj a vytváření živoucí komunity sociální inovace.

Podpora sociálních inovací: 

V rámci ESF Operační programy (19 regionálních a 2 národní) zahrnují následující inovační témata:
• Podpora podnikání a adaptability zaměstnanců, podniků a podnikatelů: vytváření stabilní zaměstnanosti, důraz na pracovní místa spojená s rozvojem nových technologií a oblastí výzkumu a vývoje a inovací.
• Podpora zaměstnatelnosti, sociální inkluze a rovných příležitostí: vzdělávání, experimentální a inovační opatření v oblasti odborného vzdělávání pro zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob.
• Zlepšení lidského kapitálu: rozvoj výzkumu, vývoje a inovací ve vzdělávání pro zvýšení investic do lidského kapitálu, zlepšení kvalifikace v oblasti technologií.
• Mezinárodní a meziregionální spolupráce: výměna zkušeností, výsledků a dobré praxe; výměna pracovníků mezi projekty a institucemi.


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)