Jste zde

Švédsko

Podpora sociálních inovací: 

Operační program Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost zmiňuje v ose Zvýšení nabídky práce podporu inovačních projektů, které usnadní návrat lidí, kteří jsou nebo byli v dlouhodobé pracovní neschopnosti, do pracovního života.

Bližší informace: 

SWOT analýza ukazuje především na problémy rostoucích rozdílů míry zaměstnanosti mezi muži a ženami, rostoucí podíl mladých a starších osob v pracovní síle a tedy i nutnost odpovídajících příležitostí pro jejich pracovní uplatnění. Investice jsou tedy nutné do zaměstnaných i nezaměstnaných. Prioritní osy zahrnují zvyšování nabídky kvalifikovaných pracovníků a zvýšení nabídky práce.
Inovace a spolupráce představují kritéria implementace operačního programu a regionálních ESF plánů, další dvě kritéria zahrnují učící prostředí a strategický přístup k ovlivňování. Kritéria mají zajistit dosažení přidané hodnoty, přičemž všechny projekty musí splňovat alespoň jedno ze čtyř kritérií.
Inovace sama o sobě není cílem ale nástrojem pro dosažení lepší kvality a vyšší produktivity. Pojetí inovací je kontextově specifické a ve švédském programu vychází zčásti z definice EQUALu, tj. inovace přispívá k řešení specifického problému diskriminace. Aktivita je inovační, pokud odpovídá skutečným potřebám, výsledky ukazují jasné zlepšení ve srovnání se stávajícími postupy/řešeními a potenciální uživatelé jsou připraveni, aktivování a schopni přenášet dobrá řešení na politickou úroveň a do systémů, kde je politika uplatňována. Inovační přístupy jsou tedy nákladově efektivní a udržitelné prostředky iniciace změny. Zdůrazněn je rozdíl mezi sociální a technickou inovací a zároveň jejich podobnosti. Sociální inovace je pojímána široce, což se odráží v rozsahu uznatelných nákladů od procesu identifikace a evaluace potřeb různých iniciativ pro nabídku kvalifikací a zvýšenou nabídku práce, přes implementaci, vedení a vzdělávání cílových skupin, k aktivitám přispívajícím k rozvoji navazujících aktivit a jejich evaluaci.
Mezinárodní spolupráce je využívána jako nástroj pro inovace, tj. získávání a šíření nových podnětů, a jako nástroj pro dosažení strategického dopadu. Mezinárodní aktivity se mohou odehrávat v projektech rozvíjených na lokální, regionální nebo národní úrovni a pokračovat ve spolupráci s projekty v dalších členských zemích (tento typ mezinárodní aktivity by neměl přesáhnout 20 % rozpočtu projektu). Mezinárodní aktivity se také mohou realizovat ve spolupráci mezi národními sítěmi ve specifické oblasti, v takovém případě je na ně věnován celý projektový rozpočet.
Rozvoj a implementace programů vyžaduje účast řady aktérů nebo zájmových skupin. Tato účast nevede pouze ke specifickým výsledkům, výstupům nebo dopadů. Mění znalosti, pracovní postupy, sociální kompetence samotných aktérů. Především v souvislosti s formulací ukazatelů pro inovace a spolupráci je vhodné věnovat zvláštní pozornost těmto projektovým aspektům a využít je při realizaci a evaluaci programu.


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)