Jste zde

Velká Británie

Pojetí sociálních inovací: 

Ve Velké Británii není k dispozici jednotná definice sociálních inovací. Otevřená kniha sociálních inovací je charakterizuje jako nové ideje (produkty, služby a modely), které současně naplňují sociální potřeby a vytvářejí nové sociální vztahy nebo spolupráce. Tento přístup zdůrazňuje inovace, které vedou k silnější kapacitě společnosti k akci. Historie Velké Británie představuje velké množství příkladů jednotlivců a organizací, průkopníků při řešení sociálních potřeb, např. všeobecné vzdělávání, sociální bydlení, práva spotřebitelů, etické podnikání. Sektor sociálních podniků je v Británii velmi významný a představuje globálního lídra. Pro financování sociálního podnikání jsou používány veřejné zdroje, stejně jako pro budování charitativních kapacit a sociálních podniků. Veřejné zdroje doprovázejí rovněž významné dárcovské a soukromé prostředky stimulované zavedením daňových pobídek a právních reforem. Dárcovské nadace často odkazují na inovace a jsou schopny využívat svoje zdroje efektivněji k dosažení sociálního dopadu.
Sociální podniky a aktivity podporuje rostoucí množství zprostředkujících subjektů – sociálních investičních fondů, inkubátorů, projekce služeb, agentur monitoringu dopadů, náborové kanceláře pro specialisty, poskytovatelé sítí. Aktivnější zájem o sociální inovaci projevují akademické instituce, včetně univerzit Oxfordu, Glasgowa, Northumbrie. Think tanky pomáhají překonávat vzdálenost mezi výzkumnou komunitou a tvůrci politik. Další typy hráčů zahrnují nezávislé organizace vzniklé s veřejnou podporou (NESTA, Inovační jednotka). Budoucí výzvy zahrnují snižování podpůrných veřejných zdrojů, místo nichž mají významnou roli hrát sociální podniky a charity. Další problém představuje přetvoření podpůrné infrastruktury k její větší otevřenosti pro finanční a sociální podporu. Nezbytným předpokladem rozvoje sociálních inovací jsou odpovídající kvalifikace a kapacity pro tvorbu, růst a expanzi sociálních inovací.

Podpora sociálních inovací: 

V rámci ESF operační programy pro jednotlivé regiony v různé intenzitě zmiňují inovační témata a způsob jejich podpory.
East Wales: inovační způsoby zapojení a integrace nejvíce znevýhodněných skupin do stabilního zaměstnání, inovační přístupy k učení a metody pro identifikaci kvalifikačních potřeb.
England and Gibraltar: zlepšení pracovních příležitostí prostřednictvím školení v nových dovednostech, pomoc při ucházení se o zaměstnání a jeho získávání, podpora v počátečních fázích zapojení do pracovního života a podpora při udržení zaměstnání, rozvoj lidských zdrojů (jejich kvalifikace a adaptability), odstraňování překážek na pracovním trhu u znevýhodněných skupin, usnadnění přístupu k vysokoškolskému vzdělání (např. pracujícím na částečný úvazek, starším lidem, imigrantům) prostřednictvím inovačních způsobů (modulární kurzy a individuálně přizpůsobené kurzy, e-learning atd.).
Řídící orgán je zodpovědný za výběr témat inovačních aktivit, který probíhá ve spolupráci se sekcí Monitorovacího výboru pro oblast inovací a mainstreamingu. Při výběru témat ŘO zohledňuje i témata v rámci regionálních ESF. Inovační témata představují seznam, ze kterého si mohou jednotlivé regiony vybírat dle svých preferencí a specifik.
Highlands + Islands of Scotland: inovační přístupy ke zprostředkovávání práce a ucházení se o práci, inovační přístup nebo rozpracování/rozšiřování již testovaného pilotu, rozvoj inovačních přístupů k učení a investice do celoživotního vzdělávání.
Lowlands + Uplands of Scotland: inovační přístupy ke zprostředkovávání práce a ucházení se o práci, sociální podnikání, propojení vzdělávání a školení pro skupiny z podniků nebo zaměstnanců, kteří by se jinak školících aktivit neúčastnili.
Northern Ireland: rozvoj dovedností a vzdělávacích programů, podpora většího propojení mezi průmyslem a výzkumnou základnou.
West Wales and the Valleys: pilotní inovační přístupy zaměřené na mladé lidi ze specifických skupin, rozvoj inovačních přístupů pro překonávání překážek v dopravě, např. podpora práce z domova, inovační podpůrné balíčky pro využívání nových technologií (nové styly učení a výukové postupy), identifikace inovačních přístupů a jejich úspěšné vedení a řízení pro budování kapacity sektorů veřejných služeb a jejich kvalitnějšího poskytování.

Bližší informace: 

Anglie a Gibraltar: SWOT analýza identifikovala dvě vzájemně provázané slabiny anglického trhu práce: přetrvávající vysokou úroveň nezaměstnanosti jako hlavní příčinu chudoby a nedostatečné kvalifikace pracovní síly, které přispívají k mezeře produktivity. Navazující priority podpory se proto zaměřují na rozšíření příležitostí zaměstnanosti a rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly.
Strategie pro inovační, mezinárodní a meziregionální aktivity vychází z předpokladu inovací jako charakteristiky všech projektů. Inovační aktivity jsou ale podporovány rovněž specificky. Podle předchozích zkušeností je vyžadováno přesné zacílení inovací a jejich tažení poptávkou. Témata specifických inovačních aktivit jsou zvolena na základě konzultace seniorních tvůrců politik (pro zaměstnanost a kvalifikace), kteří reflektují názory širších partnerství. Upřednostněny jsou inovační aktivity v kontextu realizace politiky spíše než jejího vývoje. Účast tvůrců politik při výběru témat inovačních aktivit a následná zpětná vazba jejich výsledků vytváří podmínky pro mainstreaming fungujících a nákladově efektivních nových postupů. Všechny specificky inovační projekty by měly být realizovány na mezinárodní nebo meziregionální úrovni (na základě vazeb s členskými zeměmi) a tím podpořit učení a výměnu nápadů. Inovační a mezinárodní/meziregionální aktivity je možno podpořit ve všech osách mimo technické pomoci. Pro tyto aktivity není stanoven samostatný program nebo prioritní osa s výjimkou programu ITM (Innovation, Transnationality, Mainstreaming; viz níže).
Na malý počet vybraných specifických inovačních aktivit a mezinárodních/meziregionálních aktivit je vyčleněna omezená část finančních zdrojů v každé ose. Programový monitorovací výbor dohlíží na implementaci programu a zahrnuje jako jeden z podvýborů oblast inovací a mainstreamingu, o jejichž pokroku podává pravidelné zprávy. Seznam témat inovačních aktivit vytváří řídící orgán. Z něho si vybírají svoje témata regiony. Realizace inovačních aktivit probíhá podle specifik výběrového řízení s důrazem na výsledky, jichž má být dosaženo, spíše než na způsoby tohoto dosažení. Inovační aktivity, pokud je to vhodné, by měly rozvíjet nejlepší praxe a nápady z EQUALu. Všechny inovační projekty musí mít vlastní evaluační strategii, která umožňuje nezávislé hodnocení postupů a výsledků projektu. Inovační projekty také musí umožnit šíření a mainstreaming svých výsledků. Zveřejnit je nutno také výsledky neúspěšných inovačních projektů.
Mezinárodní spolupráce jako součást všech inovačních projektů umožní výzkum, analýzu a případné testování zahraničních zkušeností (obvykle je na ni určeno 5-15 % celkových nákladů projektu a zahrnují rovněž náklady partnerských zahraničních subjektů). Upřednostňováno je rozvíjení již existujících mezinárodních sítí spíše než vytváření nových. Projekty ve stejných tématech budou sdílet vzájemné zkušenosti a rovněž zkušenosti s členy politické skupiny, která inovační téma vybrala (v odkazu na zkušenosti tematických sítí EQUALu). Síťování umožní identifikaci fungujících a efektivních nových postupů při naplnění politických cílů.
Mezinárodní aktivity je v omezené míře možno podporovat i mimo rámec specifických inovačních projektů. Podpora však není poskytována na aktivity, které usilují pouze o vytvoření nebo rozvoj partnerství s ostatními členskými zeměmi.
Výzva pro podávání inovačních a mezinárodních projektů byla vyhlášena v říjnu 2008 a uzavřena v lednu 2009. Výzva zahrnovala šest inovačních témat (viz dále). Financováno je 32 strategických regionálních projektů , v současné době je připravována jejich evaluace. Implementaci tzv. ITM strand (Innovation, Transnationality, Mainstreaming) provádí zprostředkující subjekt, speciální ITM jednotka v zastoupení řídícího orgánu. Implementace zahrnuje specifickou metodickou podporu ve všech fázích. Implementaci inovačních projektů podporují tematické sítě pro inovace, mezinárodní spolupráci a mainstreaming, které se scházejí od roku 2009 a o jejich aktivitách jsou zveřejňovány podrobné zprávy. Inovační témata (tj. inovační poptávka) zahrnovala následující oblasti:
(1) Aktivní začlenění: inkluzivní intervence na trhu práce, propojení intervencí na trhu práce s ostatními službami pro snižování překážek prakoní aktivity, přidání hodnoty strategii rozvoje města a fondu pracovního sousedství, nezaměstnanost a zdraví.
(2) Zapojení zaměstnavatelů: práce se zaměstnavateli ke zlepšení zaměstnatelnosti a kvalifikací cílových skupin a řešení kvalifikačních potřeb pracovní síly.
(3) ICT a digitální rozdělení: zlepšení přístupu k ICT kvalifikacím, rozšíření přístupu ke zvýšení participace na trhu práce, podpora rozvoje ICT kvalifikací, poznání potřeb zaměstnavatelů a zvýšení kvalifikace pracovní síly v malých a středních podnicích.
(4) Řešení nových problémů – demografická změna (starší pracovníci a přistěhovalci): age management a starší pracovníci, zlepšení přístupu k péči pro seniory závislé na starších pracovnících, migrace a integrace, pomoc přistěhovalcům a zaměstnavatelům při přizpůsobení trhu práce.
(5) Řešení nových problémů – kvalifikace pro klimatickou změnu a udržitelný rozvoj: klimatická změna udržitelný rozvoj, vzdělávání v environmentálních a ekologicky šetrných technologiích, reflexe kvalifikačních potřeb nových procesů v obnovitelných energiích, rozvoj iniciativ k řešení klimatické změny a environmentální agendy, rozvoj kvalifikací pro udržitelné dodavatelské řetězce a zakázky.
(6) Sociální podniky: zvyšování příležitostí zaměstnanosti pro znevýhodněné skupiny, rozvoj manažerských a řídích kvalifikací, vzdělávání v nových přístupech k podnikovému růstu, např. sociální franchising, podpora kariér v sociálním podnikání.


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)